از دی ماه 1386 با شما بودیم...

و اکنون پس از 6 سال فعالیت به دلیل مشکلات مالی، مسائل غیر مالی و برخی چالش ها و سوء تفاهمات پیش آمده

وب سایت روستای برگ جهان در بهمن ماه 1392 بسته و مسدود شد.