روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت ب


ب

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

بروزرسانی در تاریخ 18 آبان 1390 انجام شد

باب ( bab ) : معمول ومتداول
باباسیل (babasil) : بواسیر
باباقری ( babaghori ) : کور
باب دندن ( babe dendon ) : باب طبع ، مناسب حال
باب گردی ین ( bab gardiyan ) : معمول ومرسوم شدن
باج کوه(baje kuh) : اجاره بهای مراتع و کوههای روستا به هداوندان و چوپانان غیر بومی برای چراندن دام
باخاستن (bakhastan) : خواستن
باد بداین ( bad badayan ) : باد دادن
بادبزن ( bad bazan ) : بادبزن
باد بزی ین ( bad baziyan ) : باد زدن
باد بزی یه ( bad baziyah ) : باد زده
باد بکردن ( bad bakordan ) : باد کردن ، ورم کردن ، اصطلاحا غرور ونخوت نشان دادن
بادبی یوردن ( bad biyordan ) : باد آوردن ، آماس کردن
بادبی یورده ( bad biyordah ) : بادآورده
باد دکردن ( bad kordan ) : داخل چیزی باد کردن
بادوبود ( badobud ) : غرور ولاف
بادی یه ( badiyah ) : کاسه
بار ( bar ) : میوه ، ثمر
بار اماین ( bar omayan ) ----> بار ایماین
باراوردن ( barowrdan ) : بارآوردن ، تربیت کردن
بار ایماین ( bar imayan ) : بار آمدن ، تربیت شدن
بار بنداختن ( bar bendakhtan ) : بار انداختن
بار فروشی (bar furushi): محل خرید و فروش عمده ی میوه ، میدان میوه و تره بار
بارکردن ( bar kordan ) : بار کردن حیوان ، بار کردن غذاحرف زننده به کسی زدن
بارن ( baron ) : باران
بارنداز ( barendaz ) : بارانداز
بارندگی ( barondagi ) : بارندگی
بار نمه ( barnomah ) : بارنامه ، فهرست کالا
بار و بندیل ( baro bandil ) : لوازم واسباب که با خود برند
بار و بنه ( baro bonah ) : بار و بنه
بارهنگ ( barhang ) : گیاهی دارویی
باریکگ ( barikak ) : باریکه
باسوات ( basavat ) : باسواد
باطل گردی ین ( batel gardiyan ) : باطل شدن
باغارو ( bagharu ) : باغرود ، محلی درساحل شرقی رودخانه برگجهان ودرجنوب روستا
باغال ( baghal ) : بغل
باغال گیتن ( baghal gitan ) : بغل کردن
باغگ ( baghag ) : باغک ، باغ کوچک ، محلی در ابتدای اراضی بالابا
بافور ( bafur ) : وافور
بال ( bal ) : بازو
بالابا ( balaba ) : محلی در شرق محله سرده از سمت شرق دره تنکه مرق تا تنگه
بالابا باغگ ( balaba baghag ) : بخشی از بالابا در شرق دره تنگه مرق ، باغگ
بالابشاین ( bala bashayan ) : بالا رفتن
بالابکشی ین ( bala bakashiyan ) : بالا کشیدن
بالابنداختن ( bala bendakhtan ) : بالا انداختن
بالابود (balabud):اضافه بر میزان معین ، اضافه قیمت
بالابی یوردن ( bala biyowrdan ) : بالا آوردن
بالاخنه ( bala khonah ) : بالاخانه
بالادست ( bala dast ) : برتر ، سمت سرچشمه رودخانه ، اراضی مرتفع
بالاسر ( bala sar ) : بالای سر
بالاغیرتا ( bala giratan ) : ازروی غیرت ، ازروی مردانگی
بالاگیتن ( bala gitan ) : بالاگرفتن ، بلند کردن ، بستن آب از رودخانه به نهریا از داخل بره وبرگاه به نهر
بالانجو ( balanju ) : منتهاالیه باغهای روستا درجنوب شرق روستا
بالایی ( balaei ) : به سمت بالا ، رویی
بال بال بزی ین (balbal baziyan) :پرپر زدن،جان کندن قبل از مرگ، کنایه ای برای از خود بیتابی نشان دادن
بال بزی ین(bal baziyan) : پر زدن
بالش ( balesh ) : بالشت
بالشم ( baleshm ) : بالشت
بالگ بالگ بشاین (balag balag bashayan) : به صورت درازکش به کمک دست جلو رفتن، سینه خیز رفتن
بامب ( bamb ) : توسری زدن با کف دست
بامبول بزی ین ( bambul baziyan ) : بامبول زدن
بامبول دراوردن ( bambul darowrdan ) : بامبول در آوردن
بامبیلگ (bambilag) :بوته ی خاری با برگهای سبز کمرنگ وکرک یا تیغهای سفید و گلی به شکل خمره با ساقه ای قطور وبلند با تیغها و گلبرگهایی بنفش.
بانگ ( bang ) : بانک
باهار ( bahar ) : بهار
بباخت ( babakht ) : باخت
بباختن ( babakhtan ) : باختن
بباری ( babari ) : بارید
ببارین ( babariyan ) : باریدن
ببازی ین ( babaziyan ) : باختن
ببخشی ین ( babakhshiyan ) : بخشیدن
ببردن ( babordan ) : بردن
ببلعی ین ( babaleiyan ) : بلعیدن
ببوسی ین ( babusiyan ) : بوسیدن
بپاکردن ( bepa kordan ) : برپاکردن
بپاگردی ین ( be pa gardiyan ) : بپاشدن
بپّاین ( bappayan ) : پاییدن
بپرستی ین ( baparastiyan ) : پرستیدن
بپرسی ین ( baporsiyan ) : پرسیدن
بپّرندن ( bapporondan ) : پراندن
بپّری ین ( bapporiyan ) : پریدن
بپسندی ین ( bapasandiyan ) : پسندیدن
بپلاسی ین ( bapelasiyan ) : پلاسیدن
بپلکی ین ( bapelekiyan ) : پلکیدن ، بی هدف راه رفتن
بپوسی ین ( bapusiyan ) : پوسیدن
بپوسی یه ( bapusiyah ) : پوسیده
بپوشندن ( bapushondan ) : پوشاندن
بپوشنده ( bapushondah ) : پوشانده
بپوشی ین ( bapushiyan ) : پوشیدن
بپوشی یه ( bapushiyah ) : پوشیده
بپیچندن ( bapichondan ) : پیچاندن
بپیچی ین ( bapichiyan ) : پیچیدن
بتارندن ( batarondan ) : تاراندن
بتازندن ( batazondan ) : تازاندن
بتازی ین (bataziyan) : تازیدن
بتپندن ( batepondan ) : تپانیدن ، با فشار داخل کردن
بتپی ین ( batapiyan ) : تپیدن
بتراشی ین ( baterashiyan ) : تراشیدن
بترسندن ( batarsondan ) : ترساندن
بترسی ین ( batarsiyan ) : ترسیدن
بترکندن ( batarkondan ) : ترکاندن
بترکی ین ( batarkiyan ) : ترکیدن
بتکندن ( batakondan ) : تکاندن
بتمرگندن ( batamargondan ) : تمرگانیدن
بتمرگی ین ( batamargiyan ) : تمرگیدن
بتنستن ( batonestan ) : توانستن
بتنی ین ( bataniyan ) : تنیدن
بتوپی ین ( batupiyan ) : توپیدن
بته ( botah ) : بوته
بجا بیماین ( beja bimayan ) : بجا آمدن
بجا بیوردن ( beja biyowrdan ) : بجا آوردن
بجاناین ( beja nayan ) : بجا گذاشتن
بجنبندن ( bajonbondan ) : جنباندن
بجنبی ین ( bajonbiyan ) : جنبیدن
بجنگی ین ( bajangiyan ) : جنگیدن
بجوشندن ( bajushondan ) : جوشاندن
بجوشی ین ( bajushiyan ) : جوشیدن
بجووی ین ( bajoviyan ) : جویدن
بجووی یه ( bajoviyah ) : جویده شده
بچاپی ین ( bachapiyan ) : چاپیدن
بچایی ین ( bachaeiyan ) : چاییدن
بچپندن ( bachapondan ) : چپاندن
بچپی ین ( bachapiyan ) : چپیدن
بچربی ین ( bacharbiyan ) : چربیدن
بچرخندن ( bacharkhondan ) : چرخاندن
بچرخی ین ( bacharkhondan ) : چرخیدن
بچّرندن ( bach-charondan ) : چراندن
بچّری ین ( bach-chariyan ) : چریدن
بچسبندن ( bachasbondan ) : چسباندن
بچسبی ین ( bachasbiyan ) : چسبیدن
بچشندن ( bacheshondan ) : چشاندن
بچشی ین ( bacheshiyan ) : چشیدن
بچکندن ( bachekondan ) : چکاندن
بچکی ین ( bachekiyan ) : چکیدن
بچّگ ( bach-chog ) : یالگ ، بچه عزیز
بچلندن ( bachelondan ) : چلاندن
بچی ین ( bachiyan ) : چیدن
بخارندن ( bakharondan ) : خاراندن
بخاری ین ( bakhariyan ) : خاریدن
بخاستن ( bakhastan ) -----> باخاستن
بخر ( bakhor ) : پرخور
بخراشندن ( bakharashondan ) : خراشاندن
بخراشی ین ( bakharashiyan ) : خراشیدن
بخردن ( bakhordan ) : خوردن
بخردی؟ ( bakhordi ) : اصطلاحا به معنی همین را می خواستی؟یعنی دیدی آبرویت رفت
بخرندن ( bakhorondan ) : خوراندن
بخری ین ( bakhariyan ) : خریدن
بخشگندن ( bakhoshgondan ) : خشکاندن
بخشگی ین ( bakhoshgiyan ) : خشکیدن
بخشگی یه ( bakhoshgiyah ) : خشکیده
بخندن ( bakhondan ) : خواندن
بخندندن ( bakhandondan ) : خنداندن
بخندی ین ( bakhandiyan ) : خندیدن
بخیسندن ( bakhisondan ) : خیساندن
بخی یه ( bakhiyah ) : بخیه
بداین ( badayan ) : دادن
بدبده ( badbadeh ) : بلدرچین
بد بده ( bad bedeh ) : بدحساب
بد پیلَه (bad pilah) : سمج و لجوج
بدرخشی ین ( badarakhshiyan ) : درخشیدن
بد رگ (rag bad) : عصبی ، بدقلق
بدزدی ین ( badozdiyan ) : دزدیدن
بد کاره ( badkarah ) : بد کاره
بد گذرن ( badgozaron ) : آنکه زندگی را برخود سخت می گیرد
بدمی ین ( badamiyan ) : دمیدن
بدنستن ( badonestan ) : دانستن
بد نمی ( bad nomi ) : بدنامی
بدنه ( badanah ) : بدنه
بدوختن ( badukhtan ) : دوختن
بدوشی ین ( badushiyan ) : دوشیدن
بدووندن ( badovondan ) : دواندن
بدووی ین ( badoviyan ) : دویدن
بدی ین ( badiyan ) : دیدن
بدی ینی ( badiyani ) : دیدنی
برار ( berar ) : برادر
برارزا ( berarza ) : برادرزاده
براری ( berari ) : برادری
براق گردی ین ( boragh gardiyan ) : خشمگین شدن
برایماین (bar imayan) : ( ازعهده کاری ) برآمدن
بربر ( ber ber ) : خیره، نگاه خیره کردن
بربی ین ( barbiyan ) : بریدن
برسندن ( barasondan ) : رساندن ، پختن غذا
برسی ین ( barasiyan ) : رسیدن ، پختن غذا
برسی یه ( barasiyah ) : رسیده ، پخته
برشتگ ( bereshtog ) : برشته شده
برشتن ( bareshtan ) : ریسیدن ، تهیه نخ از پشم وغیره
برشته ( bareshtah ) : برشته شده ، بریان ، تفت داده شده
برفرون ( barfarun ) : برفران ، وسیله ای مانندپارو
برفستاین ( barfestayan ) : فرستادن
برفوختن ( barfukhtan ) : فروختن
برقصی ین ( baraghsiyan ) : رقصیدن
برق وبورق ( bargho burgh ) : زرق وبرق ظاهری
برقی ( barghi ) : سریع و زود
برگاه ( baragah ) : بره ی اصلی و بزرگ ، انشعاب مستقیم از نهر
برنجندن ( baranjondan ) : رنجاندن
برنجی ین ( baranjiyan ) : رنجیدن
برنجی یه ( baranjiyah ) : رنجیده
برندن ( barondan ) : راندن وجلوبردن حیوانات و وسایل نقلیه
بر و بر ( berrober ) : خیره، نگاه خیره
بروبرو ( boro boro ) : مهمانی ، رفت وآمد زیاد
بروندن ( barundan ) : ریختن بار درختان میوه مانند گردو و غیره به کمک چوب
بره ( barah ) : محل انشعاب فرعی از نهر یا جوی آب
بریختن ( barikhtan ) : ریختن
بری ین ( bariyan ) : ریدن
بزایی ین ( bazaeiyan ) : زاییدن
بزغاله (bozghalah) : بزغاله
بزماین ( bezmayan ) : آزمودن
بز مو ( bozamo ) : موی بز ، ساخته شده از موی بز
بزن ( bezan ) : قوی
بزن باهادر ( bezan bahador ) : یکه بزن
بزیار ( bezyar ) : بیزار ، به تنگ آمدن
بزی ین ( baziyan ) : زدن
بساختن ( basakhtan ) : ساختن
بسایی ین ( basaeiyan ) : ساییدن
بسایی یه ( basaeiyah ) : ساییده شده
بسپردن ( baspordan ) : سپردن ، سفارش کردن
بسداغن ( basdaghon ) : محدوده ای در شرق و جنوب حمام محله سرده
بسفتن ( basoftan ) : مکیدن
بسم الله ( besmellah ) : بفرمایید ، شروع کنید
بسنجی ین ( basanjiyan ) : سنجیدن
بسوختن ( basukhtan ) : سوختن در بازی
بسوخته ( basukhtah ) : سوخته
بسوزندن ( basuzondan ) : سوزاندن
بسوزی ین ( basuziyan ) : سوختن
بسوزی یه ( basuziyah ) : سوخته
بشاشی ین ( bashashiyan ) : شاشیدن
بشاین ( bashayan ) : رفتن
بشاین بیماین ( bashayan bimayan ) : آمدن ورفتن
بشقاب ( beshghab ) : بشقاب
بشگافتن ( beshgaftan ) : شکافتن ، شکفته شدن
بشگستن ( beshgestan ) : شکستن
بشگه ( boshgah ) : بشکه ، چاق وشکم گنده
بشگی ین ( beshgiyan ) : شکسته شدن
بشگی یه ( beshgiyah ) : شکسته
بشلی ین ( basheliyan ) : شلیدن ، لنگیدن
بشمردن ( beshmordan ) : شمردن
بشناسندن ( bashenasondan ) : شناساندن
بشناسی ین ( bashenasiyan ) : شناختن
بشناسی یه ( bashenasiyah ) : شناخته
بشنفتن ( bashenoftan ) : شنیدن
بشنفتنی ( bashenoftani ) : شنیدنی
بشوردن ( bashurdan ) : شستن
بشورده ( bashurdah ) : شسته
بشورندن ( bashurondan ) : شوراندن ، برانگیختن
بشوری ین ( bashuriyan ) : شورش کردن
بغ بکردن ( bogh bakordan ) : ترشرو نشستن
بغری ین ( baghorriyan ) : غریدن
بغلتندن ( baghaltondan ) : غلتاندن
بغلتی ین ( baghaltiyan ) : غلتیدن
بغلتی یه ( baghaltiyah ) : غلتیده
بفتاین ( beftayan ) : افتادن
بفتایه ( beftayah ) : افتاده
بفرمایی ین ( bafarmaeiyan ) : فرمودن
بفهمندن ( bafahmondan ) : فهماندن
بفهمی ین ( bafahmiyan ) : فهمیدن
بقاپی ین ( baghappiyan ) : قاپیدن
بق بزی ین ( bogh baziyan ) : زل زدن
بقچه ( boghchah ) : پارچه وسفره ی چهار گوش که چیزها را درآن بندند
بقه بخردن ( boghah bakhordan ) : نر خوردن حیوانات ماده
بقه بداین ) badayan boghah) : حیوانات نر وماده را برای جفت گیری کنار هم قرار دادن
بقه بیماین (boghah bimayan) : فرا رسیدن زمان جفت گیری حیوان ماده
بکشتن ( bakoshtan ) : کشتن
بکشندن ( bakashondan ) : کشاندن
بکشی ین ( bakashiyan ) : کشیدن ، وزن کردن ، ساختن دیوار
بکفتن ( bakoftan ) : کوبیدن ونرم کردن ، کتک زدن با مشت ولگد
بکندن ( bakandan ) : کندن
بکوچندن ( bakuchondan ) : کوچاندن
بکوچی ین ( bakuchiyan ) : کوچیدن
بکوشی ین ( bakushiyan ) : کوشیدن
بگایی ین ( bagaeiyan ) : گاییدن
بگفتن ( bagoftan ) : گفتن
بگوتن ( bagutan ) : اگرچه گفته اند...اما
بگتن ( bagtan ) : گرفتن
بگته ( bagtah ) : گرفته
بگذرندن ( begzarondan ) : گذراندن
بگذری ین ( begzariyan ) : گذشتن ، عفو کردن
بگردندن ( bagardondan ) : گرداندن ، چرخاندن
بگردی ین ( bagardiyan ) : گردیدن ، گشتن ، چرخیدن
بگزی ین ( bageziyan ) : گزیدن
بگنجندن ( bagonjondan ) : گنجاندن
بگنجی ین ( bagonjiyan ) : گنجیدن
بگندندن ( bagandondan ) : گنداندن
بگندی ین ( bagandiyan ) : گندیدن
بگندی یه ( bagandiyah ) : گندیده
بگو بخند ( bagu bakhand ) : شوخی ومزاح
بگوزی ین ( baguziyan ) : گوزیدن
بگو مگو ( bagu magu ) : گفت وشنید ونزاع لفظی
بگیتن (bagitan) ---< بگتن
بل ( bol ) : گرفتن چیزی در هوا
بل ( bal ) : کجی گوش ، کجی
بل : (bel) بگذار، فروگذار، رهاکن، به حال خود بگذار
بلا ( bela ) : بلا
بل بداین(bal badayan):بهم زدن آتش و زغال و کود و نظایر آن
بل بله گوش ( bal balah gush ) : کسی که گوش بزرگ و کج دارد
بلبلی بکردن ( bolboli bakordan ) : بلبل وار سخن گفتن
بلد ( balad ) : راهنما
بلرزندن ( balarzondan ) : لرزاندن
بلرزی ین ( balarziyan ) : لرزیدن
بلغور ( balghur ) : گندم وجو وبرنج کوبیده و شکسته ، کنایه از سخن تند ونامفهوم و در هم آمیخته
بلغورکـُردن (balghur kordan) : شکستن و خرد کردن حبوبات ، دو زبان يا گويش و لهجه را بطور ناقص درهم ريختن و مکالمه کردن. سخن گفتن نامفهوم و سریع
بلگ ( balg ) : برگ
بلگ (balag) : بهانه
بلگ افتاین (balag eftayan) : با بهانه جویی دبه کردن قولی یا تغییر تصمیمی که قبلا گرفته شده است.
بلگ باب دم ( balge babedam ) : برگ گیاه بابا آدم
بلگ بگتن (balag bagtan) : بهانه جویی کردن
بلگه ( balgah ) : برگه، دو نیمه کردن یا ورقه کردن میوه هایی مانند زردآلو و سیب و خشکاندن آنها زیر تابش آفتاب
بل لووک ( bal lovag ) : بیل سرکج، وسیله ای برای بیرون کشیدن زغال از کوره
بلم ( balm ) : قطعه گلی همراه ریشه گیاهان
بلند بند (bolanda band) :مکانی در مسیر میانرود و قبل از آبدزدگ
بلند گردی ین ( boland gardiyan ) : برخاستن
بلنگی ین ( balangiyan ) : لنگیدن
بلولی ین ( baluliyan ) : لولیدن
بلیسی ین ( balisiyan ) : لیسیدن
بلیسی یه ( balisiyah ) : لیسیده
بمالندن ( bamalondan ) : مالاندن
بمالی ین ( bamaliyan ) : مالیدن
بمردن ( bamordan ) : مردن ، خاموش شدن چراغ
بمکی ین ( bamakiyan ) : مکیدن
بمندن ( bamondan ) : ماندن
بمنده ( bamondah ) : مانده
بن ( bon ) : چانه خمیر که پهن کنند ونان پزند
بنازی ین ( banaziyan ) : نازیدن
بنالی ین ( banaliyan ) : نالیدن
بنجل بگتن (bonjal bagtan) :پی گیر انجام کاری شدن (کاری که به دلیل خاصی به فراموشی سپرده شده یا افراد از انجام آن اکراه دارند.)
بندا کردن ( banda kordan ) : متصل کردن چیزی به چیز دیگر ، گیر دادن
بند الله قلی (bande allahgholi) : مکانی در مسیر میانرود قبل از سرحوضگ
بند ایماین ( badimayan ) : بندآمدن ، متوقف شدن
بند تمبن ( band tombon ) : بند شلوار
بند قی والله (bande ghivallah) : مکانی در مسیر راه سول قبل از قلعه
بند گردی ین ( band gardiyan ) : بند شدن
بند گل دری جوگ (bande gal dri jovag) : مکانی در مسیر اندار بعد از چال سول
بند و بست ( bando bast ) : ساخت وپاخت
بندیلگ (bandilag) : گلوله یا رشته های نخی که با بند گوتاهی به حاشیه چیزهای دیگر مانند پرده یا پالون الاغ جهت تزیین دوخته و آویزان می شود.
بنستن ( banestan ) : نشستن
بنسته ( banestah ) : نشسته
بنگاه ( bangah ) : بندگاه ، محل انحراف آب رودخانه به داخل نهر
بنگاهگ (bangahag) : بنگاه کوچک است، محلی است که آب برگجهان با نیکنامده تقسیم می شود.
بنگستن ( bengestan ) : انداختن ، پرتاب کردن
بنمایندن ( banomayondan ) : نمایاندن
بنمایی ین ( banomaeiyan ) : نماییدن
بنمایی یه ( banomaeiyah ) : نشان داده شده
بنوشتن ( banveshtan ) : نوشتن
بنوشته ( banveshtah ) : نوشته
بنوشندن ( banushondan ) : نوشاندن
بنوشی ین ( banushiyan ) : نوشیدن
بنوشی یه ( banushiyah ) : نوشیده
بنیشندن ( banishondan ) : نشاندن
بنیه ( bonyah ) : مزاج ، توان
بوان ( boan ) : بودن
بو بداین ( bu badayan ) : بودادن
بوبرنگ ( bu berang ) : بوی خوش غذا
بو بکشی ین ( bu bakashiyan ) : بوکشیدن
بور ( bur ) : سرخی مو ، کنف و خجل و سرخ
بوربور ( bur bur ) : قبیله ای ترسناک و بی رحم
بور گردی ین (gardiyan bur) : کنف شدن ، خجالت کشیدن
بوروز بداین ( buruz badayan ) : افشا کردن
بوریختن ( bowrikhtan ) : گریختن
بوسندن ( bowsondan ) : پاره کردن ، گسیختن
بوسی ین ( bowsiyan ) : پاره شدن ، گسیخته شدن، لغزیدن
بوسی یه ( bowsiyah ) : پاره ، گسیخته
بوغلتون ( bughaltun ) : غلتک سنگی
بووافتن ( buvaftan ) : بافتن
بووافته ( buvaftah ) : بافته شده
به امن خدا ( be amone khoda ) : به امان خدا، خداحافظ
به باد بداین ( be bad badayan ) : به باد دادن
به پا بفتاین ( be pa beftayan ) : به پا افتادن
به تنگ اووردن ( be tang owrdan ) : به تنگ آوردن
به تنگ ایماین ( be tang imayan ) : به تنگ آمدن
به تور بزی ین ( be tur baziyan ) : به تور زدن
بهنه ( bahonah ) : بهانه
بهتن ( bohton ) : بهتان
به راه بیماین ( be rah bimayan ) : به راه آمدن، هدایت شدن
به راه بی یوردن ( be rah biyowrdan ) : به راه آوردن، هدایت کردن
بهره ( bahrah ) : سود
بهره بدی ین ( bahrah badiyan ) : خیر دیدن
بهره مند ( bahramand ) : بهرمند
بهری ( bahri ) : حفظی ، ازحفظ
بهریکه ( bahrikah ) : دیگ
بهسری ین ( behsariyan ) : ماسیدن
بهشتن ( beheshtan ) : اجازه دادن
به کار بخوردن ( be kar bakhordan ) : مفید واقع شدن
بهل ( behel ) ----> بل
بهمدن ( bahmedon ) : بهمان
بیابن (biyabon) : بیابون
بیافری ین ( biyafariyan ) : آفریدن
بیامرزی ین ( biyamorziyan ) : آمرزیدن
بی بته (bi bottah) : ابتر ، عقيم و بی شاخ وبرگ؛ توسعاً بی عرضه
بی تر(beytar) : بهتر
بیخ ( bikh ) : زیر ، پایین، ته
بیخ گیتن ( bikh gitan ) : زیر گرفتن، ته گرفتن مانند از ته گرفتن ناخن
بیدارا کردن ( bidara kordan ) : بیدارکردن
بیرا بیر (birabir) : یک به یک، مساوی
بیصُاحاب ( bis-sahab ) : ادای واژه بی صاحب از روی عصبانیت و باهدف دشنام دادن
بیعنه ( beyonah ) : بیعانه
بی غیرت ( bi ghirat ) : بی غیرت
بیل بخورد (bil bakhord) : کنایه از آدم افلیج و ناقص ، در طعنه به فردی که تنبلی کرده و از زیر کار درمی رود.
بیماین ( bimayan ) : آمدن
بی نماز ( bi nomaz ) : حایض، قاعدگی
بی نماز گردی ین ( bi nomaz gardiyan ) : حایض شدن، وارد دوره ی قاعدگی شدن
بی وختی (bi vakhti) : بدهنگام ، بنا بر اعتقاداتی خرافی قدمای برگ جهانی برخی کارها را در برخی مواقع بدیمن می دانستند. مثلاً سوت زدن بطورکلی و بویژه هنگام شب.
بی وقتی ----> بی وختی
بی همه چی ( bi hamahchi ) : آدم بدجنس و نادرست، بی همه چیز
بی یات (biyat) : بیات
بی یرزی ین ( biyarziyan ) : ارزیدن
بی یوردن ( biyowrdan ) : آوردن
بی یورده ( biyowrdah ) : آورده

FacebookTwitter
نظر (31)
 • ا.ا.  - درباره گویش برگجهانی

  با سلام خدمت جناب مهندس لبافی
  اولا خدا قوت و دست مریزاد به خاطر این همه علاقه و ذوقی که نسبت به گویش برگجهانی دارید .خواستم خدمتتان عرض کنم که خانم دکتر گیتی دیهیم استاد بازنشسته ادبیات فراتسه و زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی کتاب بسیار جالبی درباره گویش زبان های "قصران داخل " نوشته اند که مطمئن هستم از آن لذت خواهید برد.
  دکتر دیهیم از سال ها قبل تحقیق درباره به قول خودش "زبان های دهاتی "را شروع کرده بود و یک بار به من که می دانست مال کدام دهات هستم گفت که چقدر از شنیدن واژه هیمه ( چوب ) از زبان دهاتی ها که تنها قبلا در کلیله و دمنه با آن روبرو شده بود تعجب کرده ....
  برای اطلاعات بیشتر لینک مطلبی رو در این مورد براتون می گذارم و البته می تونید با جستجوی نام ایشون در اینترنت اطلاعات بیشتری به دست بیاورید....
  http://persianlanguage.ir/news/id=430/
  خدا مادرتان را هم رحمت کند؛ من با مادرم سالی یک بار به منزل شما ذر برگجهان می آمدیم تا مادرم در هاون سنگی خانه شما گندم بکوبد... مادر من و شما همدیگر را رفیق خطاب می کردند...
  موفق و پاینده باشید

 • علی اکبر لبافی  - تشکر

  با سلام خدمت سرکار خانم اثباتی
  البته امیدوارم درست حدس زده باشم.از محبت شما ممنونم وبه ویژه از نشانی ارسالی در مورد خانم دکتر گیتی.خدا انشاءالله مادرتان را سلامت نگه دارد.ایشان را کم وبیش به دلیل همسایه بودن زیارت می کنم.سلام مرا به برادران بزرگوار برسانید.من به عنوان عضو کوچک سایت برگجهان از همه بومیان روستا به ویژه اقشار فرهیخته وتحصیل کرده ای چون خانواده شما تقاضا دارم جهت ثبت در تاریخ دانسته ها ویافته های خود را در مورد این روستای کوچک و دوست داشتنی وخاطره انگیز به نشانی سایت ارسال فرمایید. تحقیق می تواند موضوعات کوچکی مثل همین واژه جالب و با مسمای" جازن" یا همان هاون سنگی مورد اشاره شما را تا موضوعات سنگین زبان شناسی و ریشه یابی تاریخی روستارا شامل گردد.

 • ا.ا.  - فرهنگتون حرف نداره...

  با سلام مجدد و تشکر از لطف شما ؛ این فرهنگ شما حرف نداره و من وقتی بهش نگاه می کنم حسابی سر ذوق می آم.
  خسته نباشین..
  امروز با مادرم که صحبت می کردم درباره " جازن" صحبت کردیم.... طفلکی کلی ذوق کرده بود.... احتمالا او هم سال ها بود که این لغت رو نشنیده بود....
  خلاصه این که موفق باشید...

 • محمود فیض آبادی

  عمو ، با این کار اسمت در تاریخ برگجون جاودانه میشه :woohoo:

 • mahsa esbati

  با تشکر دوباره ایضا واژه ی " بندیلک " فراموش شده. همین دیشب مادربزرگم آن را بکار برد و کلی لذت بردیم.

 • علی اکبر لبافی  - تشکر

  ضمن تشکر. تقاضا می شود خوانندگان محترم کلمات فراموش شده را با معنی درج کنند

 • علی اکبر لبافی  - خانم دکتر دیهیم

  من ابتدا تصور کردم خانم دکتر دیهیم همان کار دکتر کریمان را کرده و فرهنگ لغت تهیه کرده اند. یاد آوری می شود منبع اصلی من در تهیه فرهنگ برگجون اثر دکتر کریمان است.
  اما پس از آنکه کتاب دکتر دیهیم را یافتم دیدم ایشان طرز تلفظ حدود 300 واژه را در روستاهای مختلف قصران با هم مقایسه کرده اند.اگرچه کاری جالب ودر نوع خود بسیار مفید است ولی تعداد کلمات آن بسیار محدود است. 300 کلمه بخش کوچکی از یک زبان یا گویش است. ضمن آنکه برگجهان در فهرست روستاهایی که ایشان استفاده کرده اند نیست.
  من امیدوارم با کمک کتاب ایشان در آینده مقاله ای بیاورم که این 300 کلمه یا تعدادی از آنها را با گویش برگجونی هم آورده وبا هم مقایسه کنم.مثلا اگر در برگچون به ازگیل کندس گفته می شود ، در افجه کنوس گفته شده یا در نیکنامده چه گفته می شود.واز این نظر گویش برگجونی بیشتر به کدامیک نزدیکتر است.

 • Esmaeil Esbati

  I think you only add the words which have different Pronunciation , otherwise I can not see the words for instance " BOZ, Boz ghaleh " and so on.
  So we shall assume if we wanna talk in Bargejooni accent we should not change them, , Is that true?
  :)

 • علی اکبر لبافی

  آقای اثباتی عزیز
  من فکر می کنم با بی سوادی مطلقی که در بخش زبان بیگانگان دارم کمی از مطالب شما دستگیرم شده باشد. درست است. در دیباچه ی بخش فرهنگ لغت نیز تذکر داده شده است که برای خلاصه شدن فرهنگ کلماتی که در گویش روستا و زبان رسمی کشور مشترک هستند در فرهنگ درج نشده اند.مثل کلمه ی بز. اما کلمه بزغاله(BOZGHALAH) به دلیل آنکه تلفظش فرق دارد باید در فرهنگ برگجون می آمد که از قلم افتاده است.مثل سایر اشتباهات و نواقص به امید خدا در ویرایشهای بعدی اصلاح خواهند شد.به امید دیدار

 • zahra

  mchfyrnvc dhfiwpqnvh dhc tygnnls sjvyybn !
  hgytmsap , hfuepcnnkllh nghhv zqpc;lgnby nbjuym
  euuubj pfhrkwlvm ahgern ??11k0 . =1m2-n9m .vnbhgjrun
  توضیح : من در مورد این لغت ها نظری داشتم که ( همانطور که می بینید) آنرا به زبان بومیان جزیره نورفولک واقع در قاره اقیانوسیه نوشتم . اصلاً هم مهم نیست که اعضای سایت به زبان فارسی ( که خیلی خز !! است ) مینویسند و حرف میزنند . خب بروند زبان بومیان نورفولک را یاد بگیرند . به من چه مربوط ؟ اصلاً از لج فارسی زبانان هم که شده دفعه بعد نظرم را به زبان سیشلی مینویسم . !!! تا دلتان بسوزد !!!

 • leila labbafi  - .......

  خانم زهرا
  ظاهرا شما آشنايي خوبي با ديگر زبان ها داريد.
  برگ جوني هم بلدين؟؟ ;)

 • zahra

  لیلا خانم
  اگر به دو نظر قبل از نظر من توجه می کردی ، حتما پی می بردی که انگار قرار است نظر دادن به زبان هایی بجز زبان فارسی ، نشانه کلاس ملاس است ( بدون این که قصد بی احترامی به عضو گرامی آقای اسماعیل اثباتی را داشته باشم ) .
  البته گویش برگجونی زیرمجموعه زبان شیرین فارسی است که ظاهراً آنقدر خز شده که نظر دادن در سایتی که برای فارسی زبانان طراحی شده ، باید به انگلیسی باشد . حالا اشکالی دارد که من هم نظراتم را به زبان آلبانیایی یا سرخپوستی یا مریخی باشد ؟
  ضمنا من دو پشته پلویی هستم و یکی از لذت هایم شنیدن صحبت برگجونی هااست.
  بینم جان حلا ماخای چوکنی من بلگجونی مدونم یانه؟

 • zahra

  دیدی لیلا خانم ؟
  یک بار خواستم مطلب جدی بنویسم ، آش چنان شور شد که خودم هم نمی توانم آن را بخورم . درهم برهمی فعل های جملاتم در نوشته بالا نشانه بی سوات بودن من است . کاش به همان زبان اندونزیایی که بلدم نظر می دادم .

 • محمود فیض آبادی

  با سلام به خانم زهرا پلویی

  در بخشی که مربوط به " فرهنگ لغت " است سعی بر این داریم تا لغات و گویش برگ جهانی را حفظ کنیم تا میراثی باشد برای آیندگان
  و شما نیز یک برگ جهانی اصیل هستید... ، پس شما نیز تلاش کنید تا لغاتی که فراموش شده است را در بخش نظرات بنویسید تا لغات جدید بروز رسانی شود.

  و اما در مورد نظری که داده بودید...
  هرگز بحث کلاس و ملاس نیست ! یعنی در این دوره و زمانه دیگر دانستن زبان انگلیسی کلاس و ملاس ندارد ، بلکه ندانستن آن باعث شرم ساری است... !
  به نظر می رسد جناب اسماعیل اثباتی عزیز ( از روی آدرس IP ایشان ) در ایران ساکن نباشند و این احتمال وجود دارد که در سیستم ایشان زبان فارسی نصب نبوده باشد و به زبان انگلیسی نظر خود را ارسال کرده باشند.
  حتی اگر احتمال فوق صحیح هم نباشد... انگلیسی نوشتن که یک زبان بین الملی است بهتر از فینگلیش نوشتن و یا نظر دادن با زبان بومیان نورفولک است و که فقط شخص شما و بومیان نورفولک می توانند آن را بخوانند !

  سعی کنیم در " بخش فرهنگ لغت " در جهت پیشرفت " بخش فرهنگ لغت " گام برداریم. :)

  موفق باشید

 • zahra

  جناب آقای فیض آبادی
  توجهتان را جلب می کنم به نظرات همشهری گرامی جناب آقای اسماعیل اثباتی که در تاریخ های گوناگون بطور متناوب با فونت فارسی یا انگلیسی مرقوم فرموده اند .پس احتمالا تئوری نداشتن فونت فارسی خودبخود مردود است .
  و اما بسیار بعید می دانم انتقاد من در پوشش طنز برای خود ایشان چندان گزنده بوده باشد . اصل حرف من این بوده :
  خود من ( به دیگر اعضا فعلا کاری ندارم ) بعنوان یک زن خانه دار که به هردلیلی نتوانسته ام دیپلم بگیرم و زبان انگلیسی ام مربوط به خوانده هایم در 8 سال پیش است و در حد بچه های اول راهنمایی است گناه کرده ام که عضو سایت شده ام ؟ مگر نباید اهالی روستای برگ جهان هم بتوانند عضو شوند و از آن بهره ببرند ؟ انگلیسی زبان بین المللی است بسیار خوب اما اینجا هم کریدور وزارت امور خارجه یا سفارت عظمای دولت فخیمه بریتانیای کبیر نیست . اینجا ( تا آنجا که من فهمیده ام که حتما فهم ناقصی است ) سایت برگ جهان است و عضو شدن در آن برای همه تکرار می کنم برای همه آزاد است . مگر اینکه شما بخواهید در انتخاب مخاطبانتان گزینشی عمل کنید .
  ضمنا اگر انتقاد از نوشتن نظر به زبان انگلیسی ( که قطعا شمول زبان فارسی را ندارد ) موجب عدم پیشرفت " بخش فرهنگ لغت " در " بخش فرهنگ لغت " (؟؟؟!!!) است ، حرفی نیست چقدر باید جریمه بپردازم ؟
  اما بعد از پرداخت جریمه در صورت صدور مجوز (!!) باز هم توصیه می کنم مثل بعضی حضرات نباشید که با جلوگیری از بیان آزادانه انتقادات مسالمت آمیز ، اساس تشکیلات شما زیر سوال برود

 • محمود فیض آبادی

  سلامی دوباره
  خداوند انشااله پدر و مادر لری پیج و سرگئی برین را بیامرزد که گوگل را تأسیس کردند. زبان انگلیسی من عالی نیست ! پس به این آدرس http://translate.google.com میروم و زبان انگلیسی خود را تقویت می کنم و همچنین متن خود را از هم زبانی به هر زبانی ترجمه می کنم. واقعاً علم چقدر پیشرفت کرده است !!!
  همان طور که شما هم اشاره کردید عضویت در این سایت و تشکیلات ! برای همه آزاد است
  عدم پیشرفت در " بخش فرهنگ لغت " یعنی " به حاشیه رفتن " در این بخش مهم

 • علی اکبر لبافی

  با سلامی گرم به خوانندگان و اعضای محترم سایت
  تا آنجا که من می فهمم سایت متعلق به برگجون وبرگجونی ها و دوستداران برگجون است.برای لینکه این سایت انحصاری نشود وبه یک خانواده یا یک طرز فکر مشخصی تعلق نگیرد باید بسیار محتاطانه عمل کرد.لااقل این احتیاط را باید گردانندگان محترم سایت بکنندو جانب طرفی را نگیرند.هرکس اگر مختار باشد نظر شخصی خود را بدهد ولی مدیر سایت باید حد اعتدال و میانه روی را رعایت کند.
  یکی از این روشها آن است که همه می توانند آزادانه عضو شده و نظر داده وحتی متن و مقاله بدهند ولی رعایت ادب شرط هر سخن ونوشته ای است.گاهی نوشته حتی مودبانه است ولی به دلیل موجز بودن برداشت متفاوتی از آن می شود.
  حضور همه در سایت مغتنم است ولی نباید با حضور کسی فرد دیگری دلگیر شده واز صحنه خارج شود.ما در همین عمر کوتاه سایت تجربه ی تلخی داشته ایم که نباید اجازه دهیم تکرار شود.البته روحیه انتقاد پذیری و روحیه شوخی کردن و از کوره در نرفتن وبالاخره روحیه تحمل دیگران و دموکراسی خواهی را ما ایرانیان باید تمرین کنیم.هنوز بسیار ضعف داریم.
  من هرگز باورم نمی شود زهرا خانم دیپلم ندارد.اگرهم چنین باشد فرقی نمی کند زیرا نوشته های ایشان نشان از دانش بالای اوست.نوشته اش هم اگرچه در سطور اولیه نشان نمی دهد ولی بعدا متوجه می شویم طنز و شوخی است.اگرهم شوخی نبوده دانش ودرک و روحیه تحمل دیگران درمهندس اثباتی بیش از این است که کمترین ناراحتی از بحث حاضر پیدا کند.ولی همه مثل ایشان نیستند واحتمال رنجش دارند.پس ما باید مراقب باشیم.
  استفاده از هر زبانی دراظهارنظراشکال ندارد.ولی به همان میزان از خوانندگان آن کاسته می شود ونتیجه زحمت نویسنده کمتر می شود.اگر به زبان سرخپوستی هم مطلب نوشته شود اشکال ندارد ولی نقض غرض است زیرا نوشتن ونانوشتنش فرقی نخواهد داشت.ما اگر کمی با روحیه دکتر مهندس اسماعیل اثباتی آشنا باشیم(یادم نمی رود این معلم عزیز در زمانی که ایران بودند چقدر صادقانه و خاشعانه با دانش آموزان دبیرستانی خود رفتار می کرد )متوجه خواهیم بود که ایشان قصد کلاس گذاشتن نداشتند اگر هم داشتند هم به نظر من اشکالی ندارد.داشتن هر دانشی افتخار است. اما ندانستن آن هم حتما شرمساری نیست.امروز علوم به قدری متعدد وتخصصی شده است که اگر کسی بگوید من در همه علوم مطالعه دارم نه تنها افتخار نیست بلکه نشانه ضعف دردانش او است.من اینجا فرصت توسعه این بحث را ندارم.فقط باید تاکید کنم برای عضویت درخانواده برگجهان ، برگجونی بودن کافی است.از هر طایفه ای با هر میزان سواد وبا هر گرایش سیاسی وبا هر دین و مسلکی.فقط بیاییم در آن نظرات خود را بدهیم وبجای ناراحت شدن از هم نظرات یکدیگر را محترمانه نقد کنیم.
  بدانیدافرادی تحمل چنین سایتی را ندارندو بسیار می کوشند که با این اختلافات بی مورد تشکیل چنین خانواده ای که اختلافات کورقبیله ای را کناری نهاده است محقق نشود.این سایتبه اعتقادمن نهال نحیفی است که می خواهد تعاریف جاهلیت گونه سنتی را به تعاریف متعالی انسانی بدل کند و مارا برساند به این شعار متعالی که انسانها مانند دندانه های شانه باهم برابرند(حدیث پیامبر) و این شعار سازمان ملل که بنی آدم اعضای یکدیگرند(سعدی)و...

 • zahra

  با سلام به آقای لبافی
  و عرض احترام به آقای اثباتی و آقای فیض آبادی
  با تمام نظرات آقای لبافی موافقم و برای اثبات حسن نیت این بحث را در همین جا خاتمه یافته تلقی می کنم .
  آرزومندم این سایت روزبروز ارزشمندتر و پربارتر شود.

 • علی اکبر لبافی

  درود برشما و انسانهایی که برای دستیابی به اهداف متعالی از خود مایه می گذارند
  زهرا خانم من پیش از این هم در شما جز حسن نیت ندیدم.و بگویم دوست دارم بحث بشود.فقط باید فضای بحث را آرام تر کرد.خواندنی ترین بخش سایت برای من همین نظرات و بلکه نظرات مخالف و بحث برانگیز است که نه تنها معتقدم نباید به آنها پایان داد بلکه باید به آن بها داد.ما برای اینکه بتوانیم به یکدیگر نزدیک شویم باید حرف یکدیگر را بشنویم.تحمل دیگران جز با شنیدن حرف پوست کنده آنها فراهم نمی شود.تفاهم واقعی و فضای دموکراسی با سرپوش گذاشتن بر اختلافات نظری و تعارف کردن و تمجید و احیانا چاپلوسی فراهم نمی شود.مشکل اساسی در ایجاد دموکراسی همین ایجاد فضای مسالمت آمیز برای حرف زدن آزادانه طرفین است.مشکلی که امروز دامنگیر جامعه ماست.
  بیاییم با کمک هم: من ،شما ، آقای اثباتی،مهسا اثباتی، باران پورفرد،و یک یک اعضای فهیم و انسان دوست از این فرصتی که سایت فراهم کرده تمرین دموکراسی را در خانواده بزرگ برگجهان داشته باشیم.ایران عزیز چیزی نیست جز مجموعه ای از همین خانواده ها.
  فراراز بحث مرام کسانی است که چیزی برای گفتن ندارند یا نمی خواهند برای بالا بردن سطح فرهنگی جامعه از خود مایه بگذارند.این افراد کسانی هستند که این روزها برای نویسندگان سایت پیغام می فرستند که این مطلب یا آن مطلب را حذف کنید. روش بهتر آن است بیایند داخل سایت و مطلب مورد نظرشان رانقد کنند ودلایل آنکه می خواهند آن مطلب حذف شود طرح کنند.
  من با آشنایی مختصری که از نوشته هایتان با شما پیدا کردم متوجه شده ام که بیش از آنکه خود بیان کرده اید سواد دارید و هم دغدغه ی فرهنگی.پس به عنوان عضو کوچک سایت تقاضا دارم هم در بحثها شرکت کنید هم مطلب و مقاله ارسال کنید.سایت را یاری کنید تا از انحصار قلیل نویسندگان فعلی آن خارج شود.!.

 • علی اکبر لبافی

  بل بداین(bal badayan):بهم زدن آتش و زغال و کود و نظایر آن
  بال بزی ین:پر زدن
  بال بال بزی ین:پرپرزدن،جان کندن قبل از مرگ،کنایه از خود بیتابی نشان دادن

 • علی اکبر لبافی

  بنجل بگتن:پی گیر انجام کاری شدن(کاری که به دلیل خاصی به فراموشی سپرده شده یا افراد از انجام آن اکراه دارند.)

 • morteza labbafi


  باباسیل = بواسیر
  باج ، باج کوه = اجاره بهای مرتع برای چراندن دام
  بارفروشی = محل خرید و فروش عمده ی میوه ، میدان تره بار
  بالابود = اضافه بر میزان معین ، اضافه قیمت
  بالُن = هواپیما ، طیاره
  بدپیلَه = سمج و لجوج
  بی تر(beytar) = بهتر
  بیل بخورد = آدم افلیج و ناقص ، در طعنه به فردی که تنبلی کرده و از زیر کار درمی رود .
  بی وختی = بدهنگام ، بنا بر اعتقاداتی خرافی قدمای برگ جهانی برخی کارها را در برخی مواقع بدیمن می دانستند .مثلاً سوت زدن بطورکلی و بویژه هنگام شب .

 • morteza labbafi

  توضیح در مورد واژه ی " بهل " :
  در زبان فارسی دو مصدر " هشتن " و " هلیدن " هست که تقریباً به یک معنا هستند.معنای " هشتن "،گذاشتن ،نهادن ،روی چیزی یا جایی قرار دادن است و معنای هلیدن : گذاشتن ، به جایی نهادن ، فروگذاشتن ، رهاکردن وبه حال خودگذاشتن.مثال :
  شبی گیســوفروهشتـه به دامن
  پلاسین معجر و قیرینه گرزن (منوچهری)
  بس دست و سر خصم فروهشته که بر خاک
  بـرخاســت دو صــد ولوله در عالــم افلاک (؟)
  این دو مصدر بن مضارع و فعل امر مشترکی نیز دارند. فعل امر هر دو " بهل " است که گهگاه در زبان فارسی رسمی و همیشه در گویش برگ جهانی [ شاید به یک دلیل مشترک ، یعنی کثرت استعمال ] به " بل " تبدیل شده است . مثال از زبان فارسی رسمی :
  بل تـا جگـرم خشـک شـود، آب نمـاند
  درچشم من آبیست کزودجله توان کرد(؟)
  گفتم به ترک نان سپیـد سیـه دلان
  بل تا فنای جان بودم در فنای نان (خاقانی)
  مثال در گویش برگ جهانی :
  بل بشو ! : بگذار برود !
  بشو کنار بل بینم ! : برو کنار بگذار ببینم !
  چه کار داری فرشتگ ر ؟بل بخوره خاب ! :چکار به طفل معصوم داری ؟ خب بگذار بخورد !
  تا آنجا که شنیده ام در گویش برگ جهانی اولاًاین فعل امر نه به صورت "بهل"{که در واژه نامه آمده } بلکه به صورت "بل"بکاررفته و میرود؛وثانیاًمعنای آن بگذار ،ول کن ، رها کن و به حال خودبگذار بوده و هست .هرتعداد جمله ای که دوستان مثال بیاورند ، خواهند دید که متکلم نه تنها هرگز ماذون و مصر به کسب اجازه نیست ،بلکه آمر دستور نیز هست . نتیجه این که تلفظ این واژه در گویش برگ جهانی "بل " بوده ومعنای آن "اجازه بده " نیست . بلکه چنانکه ذکر شد : بگذار - فروگذار - رهاکن - وبه حال خود بگذار- است .

 • علی اکبر لبافی

  با تشکر از آقا مرتضی
  ضمنا در این مورد کلمه "واهل" هم رایج است.
  کلمه دیگر در ذیل حرف ب:
  بامبیلگ:بوته ی خاری با برگهای سبز کمرنگ وکرک یا تیغهای سفید و گلی به شکل خمره با ساقه ای قطور وبلند با تیغها و گلبرگهایی بنفش.

 • Esmaeil Esbati

  امروز اول رفتم به ستون آزاد که به نوبه خود روز زن را تبریک گفتم. بعد به فرهنگ لغات. از سر کنجکاوی خواستم ببینم کدام لغات بیشترین بیننده را داشته است که دیدم حرف "ب" است طبیعی بود که به این بخش بیایم چون بنده از ان ادمهایی نیستم که از راهی بروم که روندگانش کم هستند. هر چند جایی دیگر در خصوص استفاده اینجانب از کلمات انگلیسی توضیح دادم ولی خواستم خیال همه را راحت کرده باشم که یا اصولا نظری نمیدهم یا اگر میدهم از کامپیوتری استفاده میکنم که دارای فونت فارسی باشد.
  ولی اینجا واژه زیبای "بنگاهک" را اضافه کنیم که هم به معنای بنگاه کوچک است و محلی است که آب برگجهان با نیکنامده تقسیم میشود یا میشد.

 • علی اکبر لبافی

  به روز شد 18/8/90

 • علی اکبر لبافی

  بالا گیتن: بستن راه آب از مسیر فرعی و هدایتش به سمت نهر اصلی، هدایت آب از رودخانه به سمت نهر
  برگردن(ورگردن) کردن: برگردان کردن، شخم زدن زمین با بیل یا کلنگ

 • علی اکبر لبافی

  آقا مرتضی
  من فعلا بالن به معنای هواپیما را درج نکرده ام. خودم نشنیده ام. در زمان من طیاره گفته اند. باید در این مورد از چند نفر بپرسم. آیا شما مطمین هستید که به هواپیما در برگجون بالن گفته می شد؟

 • morteza labbafi

  کاربرد واژه ی "بالُن" به معنای "هواپیما" در برگ جهان قدیم قطعی ست. البته این واژه قبل از این که حجاج با هواپیما به زیارت بروند، یعنی زمانی که هنوز واژه ی "طیاره" مصطلح نشده بود؛ از سوی مردم به کار گرفته می شد. مادر مرحومم نقل می کرد که در مکتب، مرحومه ملاباجی شاگردان دخترش را از رفتن به بام منع می کرد. چرا که اعتقاد داشت "مردکِ مین ِ بالن" نامحرم است.

 • morteza labbafi

  بالتو: پالتو
  بالشتک ماهر: حلزون
  بندسیفید: صخره ی ممتدی به رنگ سفید و خاکستری روشن در شمال شرقی روستا و در دامنه ی جنوب غربی کوه مازهون.
  بی جی بر: جویباری بسیار قدیمی که از دره ی تنگه مرغ آب مصرفی خانه ها را تأمین می کرد. نیز ن.ک. به: مقاله ی "بی جی بر" در همین سایت.
  بید مَلـّقی: بید مجنون.

 • Esmaeil Esbati

  بلگجون


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109