روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت ت


ت

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 3
ضعیفعالی 

بروزرسانی در تاریخ 5 بهمن 1390 انجام شد

تابزی ین ( ta baziyan  ) : تازدن
تاپاله ( tapalah ) : تاپاله
تاخت بزی ین ( takht baziyan ) :  تاخت زدن ، معامله پایاپای
تاخت کردن ( takht kordan ) : تیز دویدن
تادر ( tadar ) : محلی در روستا در منتها الیه جنوبی دشتاها
تار بتنی ین ( tar bataniyan ) : تنیدن تار
تارف ( tarof ) : تعارف
تارفی ( tarofi ) : تعارفی ، هدیه
تاریکا ( tarika ) : تاریکی
تاریک کردن ( tarik kordan ) : تاریک کردن
تاریک گردی ین ( tarik gardiyan ) : تاریک شدن
تازگی ( tazagi ) : تازگی
تازندن ( tazondan ) : تازاندن
تازه ( tazah ) : تازه
تازه جوون ( tazah jevon ) : نوجوان
تازه دما ( tazah doma ) : نوداماد
تازه عروس ( tazah arus ) : نوعروس
تازه کار ( tazah kar ) : ناشی
تاس ( tas ) : ظرف آب مخصوص حمام
تاسگ ( tasag ) : تاس کوچک ، کاسه مسی کوچک
تاغار ( taghar ) : تغار
تافتن ( tafton ) : تافتون
تاکردن ( ta kordan ) : کنارآمدن
تاگردی ین ( ta gardiyan ) : خم شدن
تبره ( tobrah ) : توبره
تبریزی ( tabrizi ) : درختی بلند که از آن برای تیرریزی سقف یا ستون خانه استفاده می شود
تته ( tatah ) : تته ، خشتک
تجربه ( tajrobah ) : تجربه
تحفه ( tohfah ) : تحفه
تخت ( takht ) : تمام وکامل ، آسوده وراحت ، کف کفش ، تخت
تختگ ( takhtag ) : تخته ، تخت کوچک
تختوگ ( takhtog ) : تخته کوچک
تخته ( takhtah ) : تخته
تخته سنگ ( takhtah sang ) : سنگ هموار ومسطح
تخس کردن ( tokhs kordan ) : تقسیم کردن
تخ کردن ( tekh kordan ) : چیز بدی را از دهان بیرون انداختن به زبان کودکان
تخم حرم ( tokhme harom ) : فرزند نامشروع
تخم دپاختن ( tokhm dapakhtan ) : تخم پاشیدن برای افعال گذشته
تخم دپاشی ین ( tokhm dapashiyan ) : پاشیدن تخم بری افعال حال وآینده
تخم دکردن ( tokhm dakordan ) : تخم کردن
تخمه ( tokhmah ) : تخمه
تخمی ( tokhmi ) : گیاهانی که برای به دست آوردن بذر پرورش می یابند ، مرغ تخم گذار
تخمین بزی ین ( takhmin baziyan ) : تخمین زدن
تراز ( teraz ) : تراز
ترازو ( terazu ) : ترازو
تراش ( terash ) : تراش
تراشه ( terashah ) : تراشه
تر بزی ین ( terbaziyan ) : خرابکاری کردن
ترت ( tort ) : ترد
ترتر ( ter ter ) : حالت اسهالی
ترترافتاین ( ter ter eftayan ) : کنایه از ناتوان شدن در انجام کاری
ترتیزگ ( tar tizag ) : شاهی
ترچسبن ( tar chasbon ) : سریع
ترخن ( tarkhon ) : ترخون
ترشگ ( torshag ) : گیاهی خودرو وترش مزه
ترق تروق ( teregh turugh ) : ترق تروق، صداهای ناهمگون
ترقی ( tereghghi ) : ترقی، رشد
ترکه ( tarkah ) : ترکه، سرشاخه باریک و بلند و محکم
ترکه ای ( tarkaei ) : لاغر
ترگ ( terag ) : ترک
ترگ بخردن ( terag bakhordan ) : ترک خوردن
تر گردی ین ( tar gardiyan ) : تر شدن
ترگ وگتن ( terag vagtan ) : ترک برداشتن
تره ( tarah ) : تره
تره بار ( tarah bar ) : تره بار
تزی یه ( taziyah ) : تعزیه
تزی یه گردن ( taziyah gardon ) : اداره کننده مراسم تعزیه
تسمه ( tasmah ) : تسمه
تشد ( tashd ) : تشت
تشدگ ( tashdag ) : تشتک
تشر ( tashar ) : فریاد بر سرکسی همراه با سرزنش
تشربزی ین ( tashar baziyan ) : تشر زدن
تشنه ( tashnah ) : تشنه
تشنه ای ( tashnaei ) : تشنگی
تشی ( tashi ) : حیوان مشابه جوجه تیغی
تصدق ( tasaddogh ) : صدقه
تغیر کردن ( taghayyor kordan ) : تشر زدن
تفاق ( tefagh ) : اتفاق ، پیشامد
تفاق افتاین ( tefagh eftayan ) : اتفاق افتادن
تفاله ( tofalah ) : تفاله
تف بنداختن ( tof bendakhtan ) : تف انداختن
تف کردن ( tof kordan ) : تف کردن
تقر بداین (taghar badayan ) : قرار دادن چیزی در جایی به نحوی به چیز دیگری تکیه کند. گیر دادن جسمی به جای محکم و ثابتی مثل دیوار یا جسمی دیگر.
تقلا کردن ( taghalla kordan ) : کوشش کردن
تک ( tok ) <-----  تگ
تکم ، تکن ( takom ) : تکان
تکن بخردن ( takon bakhordan ) : تکان خوردن
تکن بداین ( takon badayan ) : تکان دادن
تک و پک ( tako pak ) : تک تک ، اندک ، میوه ی کم درختان
تک و توک ( tako tuk ) : دانه دانه ، کم و اندک
تک و توو ( tako tow ) : توان، تک و تا
تکی یه ( takyah ) : تکیه ، حسینیه
تکی یه بداین(takiyah badayan)  : تکیه دادن
تگ ( tog ) : نوک ، لب ودهان
تگ بزی ین ( tog baziyan ) : نوک زدن
تگ پا ( toge pa ) :  روی پنجه
تگ تگ ( tag tag ) : یکی یکی
تگ تگ کردن (tog tog kordan ) : با بی میلی غذا خوردن
تل ( tal ) : تلخ
تل ( tel ) : زمین با شیب بسیار تند ، پرتگاه
تلاش ( telash ) : تلاش
تلافی ( telafi ) : تلافی
تل حمم ( tel hamom ) : محلی در حد فاصل پاده و رودبار در روستا
تلف گردی ین ( talaf gardiyan ) : تلف شدن
تلکشا (telakasha) : زمینی با شیب تند و خطرناک
تلکه کردن ( talakah kordan ) : تلکه کردن
تلگ ( telag ) : تل کوچک ، زمینی محدود با شیب زیاد مشرف به دره
تل گردی ین ( tal gardiyan ) : تلخ شدن
تلو تلو بخردن ( telow telow bakhordan ) : بی تعادل بودن
تله ( talah ) : تله
تله دناین ( talah danayan ) : تله نهادن
تلیسه ( talisah ) : گوساله بالغ
تم ( tam ) : دم
تمباکو ( tambaku ) : تنباکو
تم بکشی ین ( tam bakashiyan ) : دم کشیدن
تمبل ( tambal ) : تنبل
تمبن ( tombon ) : تنبان، شلوار، دامن شلواری
تمشا ( tamosha ) : تماشا
تمشاچی ( tamoshachi ) : تماشاگر
تمشایی ( tamoshaei ) : تماشایی
تم کردن ( tam kordan ) : دم کردن
تمکنک ( tam konag ) : دمکنی ، در سبدی پارچه پیچی شده برای دم کردن برنج
تمم ( tamom ) : تمام
تمم کردن ( tamom kordan ) : تمام کردن
تمم گردی ین ( tamom gardiyan ) : تمام شدن
تمن ( tamon ) : تمام
تنابنده ( tanabandah ) : انسان ، آدم
تن بداین ( tan badayan ) : تسلیم شدن ، تن دادن
تنک ( tonok ) : تنک
تنگ ( tang ) : تنگ ، سخت ، نوار پهن از چرم وپشم و غیره برای بستن بار و پالون چارپایان
تنگ بگتن ( tang bagtan ) : سخت گرفتن
تنگل خنه ( tengel khonah ) : تنگل خانه ، تپه ای باستانی مشرف به دره تادر ودر جنوب اراضی دشتاها
تنگندار ( tangendar ) : تنگه ی اندار ، محلی در حاشیه رود اندار
تنگه ( tangah ) : باریکه حاشیه دره یا رودخانه ، شکاف بین دو کوه ، محلی در روستا بعد ازبالابا ونرسیده به شوراب
تنگه شیرن ( tangah shiron ) : نام محلی واقع درتنگه دره شیرون
تنگه کناررو (tangah kenarru) : محلی در مسیر کناررود در حاشیه رودخانه ای به همین نام و بعد از شوراب
تنگه کوشکستن ( tangah kushkaston ) : محلی واقع در تنگه دره کوشکستان
تنگه لنگاور(tangah lengavar)  : مکانی در مسیر اش مرغ بعد از سووگ و نرسیده به لنگاور
تنگه ماموگ (tangah mamog) : مکانی در مسیر اش مرغ و مقابل بنگاه نهر زیاده باد و قبل از سوته
تنگه مرغ ( tangah margh ) : نام محلی واقع در تنگه دره مرغ
تنگه میون رو ( tangah miyonru ) : محلی واقع در تنگه دره میان رود
تنگه هول (tangah howl) : محل و دره ای در محدوده درآسیاب حد فاصل لش میدان و زیر امامزاده
تنه ( tanah ) : تنه ، جسم ، پیکر
تنه بزی ین ( tanah baziyan ) : تنه زدن
تنه مند ( tanahmand ) : تنومند
توبه ( towbah ) : توبه
توپ و تشر ( tuppo tashar ) : سرزنش آمیخته با داد و فریاد
توتگ ( tutag ) : نان کوچک تنوری
تود ( tud ) : توت
تودار ( tudar ) : رازدار ، آب زیرکاه
تو دناین ( tu danayan ) : داخل گذاشتن
توشیر ( tushir ) : خامه
توفیر ( towfir ) : تفاوت
توفیقtowfigh)  ) : نام کوهی در شوراب
توله ( tulah ) : توله
تون ( tun ) : کنایه از جای دور و گرم در عبارت به تون و طبس، آتشخانه حمام
تو ناین ( tu nayan ) : تونهادن ، درزگرفتن
تون به تونی ( tun be tuni ) : دشنامی به معنای گور به گوری
توو ( tow ) : تب ، تاب وسیله بازی، تاب نخ و پارچه
توو بخردن ( tow bakhordan ) : تاب خوردن
توو بداین ( tow badayan ) : تاب دادن ، سرخ کردن
تووبر ( tow bor ) : تب بر
تووخال ( tow khal ) : تبخال
توور ( towvar ) : تبر
تووره (towvarah): میله ای فولادی شبیه تبر که در محل اتصال توربین و محور آن در آسیاب آبی استفاده می شد.
تووستن ( towveston ) : تابستان
تووگ ( tuvag ) : ورقه خامه روی شیر
تووگتن ( tow vagtan ) : تاب برداشتن
توول ( towval ) : تاول
توو لرز ( towo larz ) : تب ولرز
توون ( tevon ) : تاوان
توون هاداین ( tevon hadayan ) : تاوان دادن
تووه ( towvah ) : تابه
ته ( tah ) : نام درختی با میوه های ریز و چوبی محکم و مقاوم
ته او ( tahow ) : ته آب ، آب باریکه ای پس از بستن نهر یا استخر
ته بکشی ین ( tah bakashiyan ) : ته کشیدن
ته تاغاری ( tah taghari ) : ته تغاری ، آخرین فرزند
ته توشه دراوردن ( tah tushe darowrdan ) : کنه کاری را تحقیق کردن
تهرن ( tehron ) : تهران
تهم ( tahm ) : طعم
ته منده ( tahmondah ) : ته مانده
تهنا ( tahna ) : تنها
تهناری ( tahnari ) : تنهایی
تهنایی ( tahnaei ) : تنهایی
تهیه بدی ین ( tahiyyah badiyan ) : تهیه دیدن
تهیه کردن ( tahiyyah kordan ) : فراهم کردن
تیارت ( tiyart ) : تئاتر
تیخ ( tikh ) : خار ، تیغ
تیر ( tir ) : تیر ، چوب قطور و بلند مورد مصرف در ساخت سقف ، برتر ، قویتر
تیر بخردن ( tir bakhordan ) : تیر خوردن
تیر بزی ین ( tir baziyan ) : تیر زدن
تیر بکشی ین ( tir bakashiyan ) : تیر کشیدن درد
تیر بنداختن (bendakhta tir) : تیر انداختن
تیر کاری بخردن ( tire kari bakhordan ) : گرفتار مصیبتی بزرگ شدن
تیر کردن ( tir kordan ) : تحریک کردن ، وادار کردن
تیرکمن ( tirkamon ) : تیرکمان ، وسیله شکار کودکان ، قوس قزح ، رنگین کمان
تیرگ ( tirag ) : تگرگ
تیر و طایفه ( tiro taifah ) : ایل و تبار
تیره ( tirah ) : تیره ، تار ، راسته ، شاخه ای از یک ایل
تیره چوب ( tirah chub ) : چوبی کوتاه و راست که برای پهن کردن خمیر استفاده می شود. چوبی مشابه وردانه ولی نازکتر.
تیره ی پشت ( tiraye posht ) : ستون فقرات
تیشه  ( tishah ) : تیشه
تیغ بزی ین (baziyan tigh) : تیغ زدن
تیغ بکشی ین ( tigh bakashiyan ) : تیغ کشیدن
تیغه ( tighah ) : تیغه
تیکه ( tikah ) :  تکه ، بخشی از زمین زراعی که نهر جداگانه دارد.
تیکه بداین ( tikah badayan ) : وصله زدن
تیکه پاره ( tikah parah kordan ) : تکه پاره
تیکه تیکه کردن ( tikah tikah kordan ) : تکه تکه کردن
تیکه تیکه گردی ین ( tikah tikah gardiyan ) : تکه تکه شدن
تیله ( tilah ) : تیله ، کنایه از چیز بسیار خشک و سخت
تیلید ( tilid ) : تلیت

FacebookTwitter
نظر (3)
  • علی اکبر لبافی

    تقر بداین(taghar badayan):قرار دادن چیزی در جایی به نحوی به چیز دیگری تکیه کند.گیر دادن جسمی به جای محکم و ثابتی مثل دیوار یا جسمی دیگر

  • morteza labbafi

    تلکشا telakasha : زمینی با شیب بسیار تند [و خطرناک]

  • علی اکبر لبافی

    توگ دروشگ: نوک تیز، دارای نوکی مانند درفش تیز! البته وجود "گ" نوعی نعدیل در معنا را تداعی می کند. یعنی واقعا قرار نیست نوک جسم مانند درفش تیز باشد. باید توجه داشت این اصطلاح اغلب در مورد گالش و کفش های نوک تیز به کار می رود.


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109