روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت خ


خ

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 3
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

خارجکی ( kharejaki ) : خارجی
خارشگ ( khareshag ) : بیماری جرب
خاشخاش ( khash khash ) : خشخاش
خاطر جم ( khater jam ) : آسوده خاطر
خاک بسّر ( khak bessar ) : خاک بر سر ، بدبخت
خاک بسّر کردن ( khak bessar kordan ) : خاک بر سر ریختن
خاک بسّر گردی ین ( khak bessar gardiyan ) : بدبخت شدن
خاک پاشن ( khak pashon ) : کوهی در مسیر افجه که معدن ماسه بادی است.
خاکسر ( khakesar ) : خاکستر
خاک کردن ( khak kordan ) : دفن کردن
خاک گردی ین ( khak gardiyan ) : خاک شدن
خاک مال کردن ( khakmal kordan ) : به خاک مالیدن
خاک مرده ( khake mordah ) : خاک نامناسب برای زراعت
خاک وازی ( khak vazi ) : خاک بازی بچه ها
خاک و خل ( khakokhol ) : گرد وغبار
خاکه ( khakah ) : نرمه هرچیز
خاکه زاغال ( khakah zaghal ) : نرمه زغال
خاکه اره ( khakah arah ) : چوب ریزه های ناشی از اره کشی
خاکه شیر ( khakah shir ) : خاکشیر
خاکه قند ( khakah ghand ) : خاک قند
خال خال ( khal khal ) : منقش با خال
خال دکفتن ( khal dakoftan ) : خال کوبیدن
خال ( khal ) : خاله
خانم باجی :
خاله خانباجی ( khalah khanbaji ) : زنان و دختران در وهمسایه
خاله خرسگ ( khalah khersag ) : خاله خرسه
خاله زا ( khalahza ) : دختر یا پسر خاله ، فرزند خاله
خاله سوسگک ( khalah susgag ) : خاه سوسکه ، دختر بچه ای که ادای زنان بزرگ را در می آورد
خاله قزی ( khalah ghezi ) : دختر خاله
خالی کردن ( khali kordan ) : خالی کردن
خالی گردی ین ( khali gardiyan ) : خالی شدن
خامه ( khamah ) : خامه
خایه ( khayah ) : خایه
خایه بکشی ین ( khayah bakashiyan ) : اخته کردن
خب ( khob ) : خوب
خبره ( khebrah ) : خبره
خبط ( khabt ) : خطا
خبط کردن ( khabt kordan ) : خطا کردن
خپله ( khepelah ) : آدم کوتاه وجاق
ختم بگتن ( khatm bagtan ) : گرفتن مراسم ترحیم
ختم خالی ( khatme khali ) : خال خالی
ختنه ( khatnah ) : ختنه
ختنه سورن ( khatnah suron ) : ختنه سوران
ختنی ( khatni ) : گل و بوته ختمی
خجالت بداین ( khejalat badayan ) : شرمنده کردن
خجالت بکشی ین ( khejalat bakashiyan ) : خجالت کشیدن
خخ ( khokh ) : صدایی که برای ترساندن بچه در آورند
خدا قوت ( khoda ghovvat ) : عبارتی که هنگام دیدار فردی که دارد کار می کند بیان می شود
خدا نگهدار ( khoda negahdar ) : عبارتی که در پاسخ به خدا قوت بیان می شود
خر ( kher ) : گلو
خرابی بالا بیوردن ( kharabi bala biowrdan ) : گند زدن ، افتضاح کردن
خرابه ( kharabah ) : خرابه
خراش ( kherash ) : خراش
خراش بداین ( kherash badayan ) : خراش دادن
خراش وگتن ( kherash vagtan ) : خراش برداشتن
خرپشده ( khar poshdah ) : خرپشته
خرت پرت ( kherte pert ) : وسایل کم ارزش
خرج ( kharj ) : هزینه ، طعامی که در ایام دینی می دهند ، علوفه دامها
خرج اتینا کردن ( khaje atina ) : خرج بیهوده کردن
خرج تراشی ( kharj batarashiyan ) : بوجودآوردن خرج غیر لازم
خرج هاداین ( kharj hadayan ) : اطعام کردن در روزهای مذهبی
خرچسنه ( khar chosonah ) : نوعی حیوان بدبو
خرچنگال ( khar chengal ) : خرچنگ
خرخره ( kher kherah ) : خرخره
خر ربی ( khare rabi ) : کنایه از فردی که دایما زخمی است
خرفهم کردن ( khar fahm kordan ) : تکرار مطلب برای فهماندن به افراد نادان
خرگ ( kharag ) : وسیله ای چوبی یا فلزی که برای نهادن جعبه و مانند آن روی خر می بندند ، سه پایه مثلثی برای آویزان کردن  یا قراردادن چیزی روی آن
خرگ خدا ( kharag khoda ) : خرخاکی
خرمن کردن ( kharman kordan ) : کوبیدن خرمن
خرناس بکشی ین ( khornas bakashiyan ) : باصدای بلند خرخرکردن
خروار ( kharvar ) : صدمن ، سیصدکیلوگرم
خروازه ( kharvazah ) : خربزه
خروس ( kharus ) : خروس
خره ( kharah ) : انبوه وبزرگ مانند خره برف
خزنه ( khazonah ) : خزانه
خزه ( khazah ) : خزه
خزه بگتن ( khazah bagtan ) : خزه زدن
خزینه ( khazinah ) : خزانه
خسته ، خسده  ( khasdah ) : خسته
خسته ای  ، خسده ای  ( khasdaei ) : خستگی
خشت  ( خشد )بزی ین ( kheshd baziyan ) : خشت زدن
خشتگ ، خشدگ  ( kheshdag ) : خشتک
خشگ ( khoshg ) : خشک
خشگ کردن ( khosh kordan ) : خشک کردن
خشگ گردی ین ( khoshg gardiyan ) : خشک شدن
خشم بگتن ( khashm bagtan ) : غضب کردن
خشگه ( khoshgah ) : خشکه
خشگه توگ ( khoshgah tog ) : بد غذا ، کم خوراک
خط ، خد  ( khat ) : جاده
خط ( خد ) بزی ین ( khat baziyan ) : خط زدن
خط بکشی ین ( khat bakashiyan ) : خط کشیدن
خطّ ونشن بکشی ین ( khatto neshon bakashiyan ) : کنایه از تهدید کردن
خفتا کردن ( khafta kordan ) : غافلگیر کردن
خفه ( khafah ) : خفه
خفه خن ( khafakhon ) : خفقان
خلا ( khala ) : مستراح
خلرج ( khalarj ) : گیاه تازه گلپر
خلاص ( khelas ) : خلاص
خل خلی ( khol kholi ) : خل بازی
خلر ( kholar ) : نخودفرنگی
خلّص ( khollas ) : خالص
خلق تنگی ( kholgh tangi ) : بی حوصلگی
خل گری ( khol gari ) : دیوانه بازی
خل وض ( kholvaz ) : خل وضع ، خل وچل
خله زنگ ( khalah zanag ) : خاله زنک
خم بداین ( kham badayan ) : خمیده شدن تیر وامثال آن
خمره ( khomrah ) : خمره
خم گردی ین ( kham gardiyan ) : خم شدن
خم وچم ( khamo cham ) : چم وخم
خمیرترش ( khamir torsh ) : مایه خمیر
خنده بکردن ( khandah bakordan ) : خندیدن
خنزرپنزر ( khenzer penzer ) : خرت وپرت
خنکا ( khonaka ) : در هنگام خنکی هوا
خنچه ( khonchah ) : خنچه
خنک گردی ین ( khonak gardiyan ) : خنک شدن
خنگی ( khonagi ) : خانگی
خنه  ( khonah ) : خانه
خنه آباد ( khona abad ) : دعایی ضد خانه خراب
خنه بدوش ( khonah bedush ) : خانه به دوش
خنه تکنی ( khonah takoni ) : خانه تکانی
خنه خنه ( khonah khonah ) : شطرنجی
خنه خراب ( khona kharab ) : خانه خراب
خنه سر دالن ( khona sardalon ) :  خانه ی واقع شده روی دالان یا راهرو
خنه شاگرد ( khonah shagerd ) : پسر بچه ای که در منزل نوکری کند
خنه نشین ( khonah neshin ) :  خانه نشین
خنه وار ( khonahvar ) : خانوارريا ، اهل خانه
خنیکگ ( khonikag ) : خانه کوچک که بجه ها هنگام بازی می سازند
خو ( khow ) : خواب
خواری بدی ین ( khari badiyan ) : ذلت کشیدن
خواری بکشی ین ( khari bakashiyan ) : ذلت کشیدند
خواهن ( khahon ) : خواهان
خوبدی ین ( khow badiyan ) : خواب دیدن
خوبشاین ( khow bashayan ) : خواب رفتن
خو دباین ( khow dabayan ) : خواب بودن
خودمنی ( khodemoni ) : خودمانی
خودنمایی ( khod nomaei ) : خودنمایی
خوردبداین ( khord badayan ) : خوراندن
خورشت ( khoresht ) : خورش
خورند ( khorand ) : درخور ، متناسب
خوره ( khorah ) : جذام
خوسنگین ( khow sangin ) : سنگین خواب
خوش امد ( khoshomad ) : خوش آمد
خوش بیماین ( khosh bimayan ) : خوش آمدن
خوش خوشک ( khosh khoshak ) : نرم نرمک ، تفرج کنان
خوش خن ( khosh khon ) : خوش خوان
خوش زون ( khosh zevon ) : خوش زبان
خوش گذرن ( khosh gozaron ) : خوش گذران
خوش نما ( khosh noma ) : خوش نما
خوشه ( khushah ) : خوشه
خوکردن ( khow kordan ) : خواباندن
خون بکردن ( khun bakordan ) : قربانی کردن ، قتل کردن
خون بگتن ( khun bagtan ) : خون گرفتن
خون به پا کردن ( khun bepa kordan ) : کشت وکشتار راه انداختن
خون تون ( khun towon ) : خون بها
خون گیریه کردن ( khun giryah kordan ) : خون گریستن
خونما ( khow noma ) : خواب نما
خونین مالین ( khunine malin ) : زخمی ومجروح
خویش ( khish ) : فامیل
خووالو ( khowalu ) : خواب آلود
خووار ( khuvar ) : خواهر ، اصطلاحا وبه منظور تحبیب به دختر خواهر نیز گفته می شود
خووارزا ( khuvarza ) : خواهرزاده
خووارزن ( khuvar zan ) : خواهرزن
خوواری ( khuvari ) : خواهری
خور ( khavar ) : خبر
خوربداین ( khavar badayan ) : خبردادن
خور بی یوردن ( khavar biyowrdan ) : خبر آوردن
خوردار گردی ین ( khavardar gardiyan ) : باخبر شدن
خور کردن ( khavar kordan ) : خبر کردن
خیارک ( khiyarag ) : قارچ
خیاط ( kheyyat ) : دوزنده
خیال کردن ( khiyal kordan ) : خیال کردن
خیر بهره ( kheira bahrah ) : سود مادی ومعنوی
خیره چشم ( khirah chechm ) : بی حیا
خیره سر ( khirah sar ) : خودسر
خیز وگتن ( khiz vagtan ) : خیز برداشتن ، جهیدن
خیس بخوردن ( khis bakhordan ) : خیس خوردن ، نفذ کامل آب درون زمین
خیس بداین ( khis badayan ) : خیس دادن ، سیراب کردن زمین
خیس کردن ( khis kordan ) : خیس کردن
خیس گردی ین ( khis gardiyan ) : خیس شدن
خیک ( khik ) : مشک جای شیر وماست
خیکگ ( khikag ) : چاق ، خیکّی

 

FacebookTwitter
نظر (5)
 • maryam nikoo

  مهندس جان خسته نباشی !شده ام پای ثابت این فرهنگ . واژه هایی که فعلاً به ذهنم می رسد :
  خُلَر [ kholar ] = گیاهی با دانه های خوراکی
  خاب = خوب ، خُب
  خط مَخالی = دارای لکه های الوان و عمدتاً سیاه و سفید

 • saied esbati

  سلام علی اکبر خسته نباشی
  قکر کنم کلمه خسبیدن یا خوسبیدن به معنای خوابیدن هم در این لیست قرار بگیرد.
  البته من کلمه دخوفته را هم شنیده ام.

 • علی اکبر لبافی

  مریم خانم،آقا سعید
  باسلام وتشکر از بذل توجه شما به عرض می رسانم کلمه خلر در فرهنگ آمده . خط مخالی را هم به صورت ختم خالی درج کرده ام. چون همینجور تلفظ می شود. ولی چون توجهی به ریشه کلمه نداشتم بهتر است به صورت خطم خالی بنویسیم. غیر از خاب حتما کلمات دیگری هم از قلم افتاده که ان شا الله به یاری شما علاقمندان کامل بشود.
  خسبیدن اگرچه مصدر کلماتی است که در برگجون رایج است اما خود این کلمه را استفاده نکرده اند.این مصدر با پیشوند وبه صورت دخسی ین بکار می رود که بیشتر برای افعال زمان حال به کار می رود.اما واژه رایج تر همان است که اشاره کرده اید: دخفتن. این مصدر برای زمان گذشته حال و آینده هم کاربرد دارد.
  گذشته:دخفتم حال:دخفی یم آینده نزدیک: مخفم آینده دور: دمخفم

 • علی اکبر لبافی

  خنه:در گویش روستا خنه به معنی اتاق هم هست

 • ا.ا.

  خُنه سر: خانه زندگی
  خود گرفتن: تن گرفتن، محبت کردن. مثال: اصلاً این بچه رو خود نمی گیره : اصلاً به بچه اهمیت نمی دهد و محبت نمی کند.
  امیدوارم معانی درست و قانع کننده باشد در هر حال در اصل برگجونی بودن واژه ها شکی نیست درباره معانی می شود بیشتر دقیق شد.


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109