روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت د


د

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

داد بزی ین ( dad baziyan ) : داد زدن
داد بکشی ین ( dad bakashiyan ) : داد کشیدن
دار ( dar ) : درخت
داردار ( dar dar ) : بانگ و فریاد
دار دار کردن ( dar dar kordan ) : سر و صدا راه انداختن
داریه ( dariyah ) : دایره که به آهنگ با انگشتان بدان نوازند
داریه بزی ین ( dariyah baziyan ) : دایره زدن
دازگ ( dazag ) : وسیله ای مشابه داس و ساتور که با آن شاخه درختان را قطع می کنند.
داش( dash ) : داداش ، برادر
داغ بدی ین ( dagh badiyan ) : داغ دیدن ، عزیزی را از دست دادن
داغ بزی ین ( dagh baziyan ) : داغ زدن
داغ کردن ( dagh kordan ) : گرم کردن غذا یا روغن ، عضو کسی را برای تنبه سوزاندن ، عصبانی شدن
داغ گردی ین ( dagh gardiyan  ) : داغ شدن
داغن ( daghon ) : داغون ، له و متلاشی
دال ( dal ) : عقاب
دالن ( dalon ) : راهروی سر پوشیده
دامن ( damon ) : دامن
دامن گیر گردی ین ( damon gir ) : دامن گیر شدن
دامن ورزی ین ( damon varziyan )  : دامن به کمر بستن ، کنایه از اقدام به کاری کردن
دامنه ( damonah ) : دامنه
دایره ( dayerah ) : دایره
دایم ( dayem ) : همیشه
دایه ( dayah ) : دایه
دبا ( daba ) : بود
دباین ( dabayan ) : بودن
دبّه ( dabbah ) : دبه
دبه دروردن ( dabbah darowrdan ) : دبه در آوردن
دبه کردن ( dabbah kordan ) : دبه کردن
دپاختن ( dapakhtan ) : پاشیدن
دپاشی ین ، دپاچی ین ( dapachiyan ) : پاشیدن
دپاخته ( dapakhtah ) : پاشیده
دپاشیه ( dapashiyah ) : پاشیده
دپیچی ین ( dapichiyan ) : چیزی را درون پارچه ونظایر آن پیچاندن
دپیچی یه ( dapichiyah ) : پوشانده شده
دپیختن ( dapikhtan ) : پوشاندن ومستور کردن
دچار گردی ین ( dochar gardiyan ) : گرفتار شدن
دچی ین ( dachiyan ) : چیدن سنگ وآجر ونظایر آن
دچی یه ( dachiyah )  : چیده
دخترنه ( doktaronah ) : دخترانه
دخترخنه ( dokhtar khonah ) : دختری که هنوز به خانه شوهر نرفنه
دخترخنده ( dokhtar khondah ) : دخترخوانده
دخفتن ( dakhoftan ) : خوابیدن
دخفته ( dakhoftah ) : خوابیده
دخل ( dakhl ) : سود وبهره
دخلی نداشتن ( dakhli nadashtan ) : مربوط نبودن ، قابل مقایسه نبودن
دخمسه ( dakhmasah ) : مخمصه
دخمه ( dakhmah ) : گور ، جای تنگ وتاریک
دخوندن ( dakhowndan ) : خواباندن
دخیل بداین ( dakhil badayan ) : دخالت دادن
دخیل دوستن ( dakhil davastan ) : دخیل بستن
ددار ( dodar ) : پیوسته وپشت سرهم
ددر ، دردر ( dardar )  : خارج از خانه به زبان کودکان
دردری ( dardari ) : بچه ای که مداوم بهانه بیرون رفتن می کند ، کنایه از زن بی عصمت
دربچّگ ( darbachchog ) : دریچه ، پنجره
دراز بکشی ین ( deraz bakashiyan ) : دراز کشیدن
درازعلی ( deraz ali ) : فدبلند وبی قواره
دراز ( درازا ) کردن ( deraza kordan ) : دراز کردن
دراز کش گردی ین ( derazkesh gardiyan ) : از حال رفتن وافتادن ، روبه موت شدن
درازی ( derazi ) : درازا ، طول ، بلندی
درافتاین ( dareftayan ) : درافتادن
در امامزاده ( dar emamzadah ) : کنار امامزاده ، مکان جلوی امامزاده
درامد ( daromad ) : درآمد
درانداختن ( darendakhtan ) : بستن دکمه ،  انداختن لباس روی بند ، بستن تاب وطناب به جایی
درایسی یو ( dar isiyow ) : کنار آسیاب ، محلی در حاشیه رودخانه و نرسیده به لش میدان
دربزی ین ( dar baziyan ) : درزدن
دربن ( darbon ) : دربان
دراز گردی ین ( deraz gardiyan ) : دراز شدن
درجه ( darejah ) : درجه ، رتبه
درخنه واز ( dar khonah vaz ) : کنایه از مهمان نواز
درخت دکاشتن ( derakht dakashtan ) : درخت کاشتن
درخشن ( derakhshon ) : درخشان
دردیماین ( dardimayan ) : درد آمدن
دردنه ( dordonah ) : دردانه
دردبکردن ( dard bakordan ) : دردکردن
دردبکشی ین ( dard bakashiyan ) : دردکشیدن
دردوست ( dar davast ) : ته تغاری ، زنی که دیگر بچه دار نمی شود
درد وگتن ( dard vagtan ) : دردگرفتن
دررو ( dar row ) : راه خروج ، کنایه از حرفی موثر
درزبگتن ( darz bagtan ) : درزگرفتن
درز ودورز ( darzo durz )  : شکاف یا شکافتگیهای کوچک ودرشت
درز وگتن ( darz vagtan ) : شکاف برداشتن
درزی ( darzi ) : نام مکانی درتقاطع راه پایین بالابا و نهر جووک در سرده
درس کردن ( doros kordan ) : درست کردن
درس گردی ین ( doros gardiyan ) : درست شدن
درسته ، درسده ( dorosdah ) : تمام وکمال
درس هاداین ( dars hadayan ) : درس دادن
درس هاگیتن ( dars hagitan ) : درس گرفتن
درشاین ( darshayan ) : دررفتن ، فرارکردن ، به آخر کرت رسیدن آب  ، پایان آبیاری
درشگه ( doroshgah ) : درشکه
درکردن ( dar kordan ) : درکردن ، تیرانداختن ، بیرون کردن
درکوچه ( dar kuchah ) : کوچه ، داخل کوچه
درکونی بزی ین ( dare kuni baziyan ) : ضربه زدن با لگد یا دست و چوب یا نضایر آن به پشت کسی
درمزین علی ( dar mezyin ali ) : محلی در غرب سرده
درمن ( darmon ) : درمان
درمندن ( darmondan ) : درماندن
درمنده ( darmondah ) : درمانده
درمه ( dormah )  : پارچه تابیده که در شاه بازی محکوم را با آن زنند
درمه کوکو ، درمه کووک ( dormah kow kow ) : درمه کوبیدن ، شاه بازی ، نوعی بازی که با درمه در آن فرد بازنده را می زنند
درندشت ( darandasht ) :  جای پهناور و وسیع
درّنده ( darrendah ) : درنده
درنگ درونگ ( darang dorung ) : سروصدا
دریجه ( darijah ) : درجه
دروا ( darva ) : بیرون  ، بیرون از خانه
دروازه ( dar vazah ) : دروازه
دروازه بن ( darvazah bon ) : نگهبان دروازه
درواشاین ( darva shayan ) : بیرون رفتن
درواکردن ( darva kordan ) : بیرون کردن
دروا ایماین ( darva imayan ) : بیرون آمدن از خانه
دراوردن ( darowrdan ) : بیرون آوردن
دروغن ( dorughan ) : دروغگو
دروش ( derowsh ) : درفش
دروندن ( darowndan ) : جارو کردن ،  روبیدن برف از بام
در ( dar ) : این واژه اگرچه کاربردی ندارد ولی مصدری است برای افعال  : درم ،  دری ، دره و...
درم ( daram ) : هستم
درمچّد ( dar machched ) : محلی در مجاورت مسجد سرده یا سایر محله های روستا
دره ( dareh ) : هست ، حاضراست
دره ( darah ) : درّه
درهم ورهم ( darham varham ) : درهم برهم
دریاه ( daryah ) : دریا
دریچه ( darichah ) : دریچه ، پنجره
دریده ( daridah ) : دریده ، بیشرم
دریماین ( darimayan ) : درآمدن
دزی ین ( daziyan ) : دوختن
دست آخر ( daste akher ) : آخرسر
دستنداز ( dastendaz ) : دست انداز ،  جای ناهموار
دست بال ( dastebal ) : دست ،  دست وپا
دست بالا ( dasta bala ) : حداکثر
دست بالا بگتن ( dasta bala bagtan ) : حد بالا را گرفتن
دست بالا کردن ( dast bala bagtan ) : دست را بالا گرفتن ، کنایه از اقدام به کاری
دست به او ( dast be ove ) : دست به آب ، کنایه از دستشویی رفتن
دست بجنبندن ( dast bajonbondan ) : دست جنباندن ، سرعت عمل نشان دادن
دست بداین ( dast badayan ) : میسرشدن
دست بده ( daste bedeh ) : بخشنده
دست برقضا ( daste bar ghaza )  : ازقضا ، اتفاقا
دست بزی ین ( dast baziyan ) : دست زدن
دست بزیه ( dast baziyah ) : دست زده
دست بکشی ین ( dast bakashiyan ) : دست کشیدن
دست بمالین ( dast bamaliyan ) : دست مالیدن
دست بنداختن ( dast bendakhtan ) : دست انداختن
دست به دهن ( dast be dohon ) : فقیر
دست به یخه گردی ین ( dast be yakhah gardiyan ) : دست به یقه شدن
دست به یکی کردن ( dast be yeki kordan ) : همدست شدن
دست تنگ ( dast tang ) : فقیر
دست چین ( dasta chin ) : دست چین ، میوه چیده شده با دست از درخت
دستخط ( dast khat ) : نامه
دست درازی ( dast derazi ) : تجاوز
دست دست کردن ( dast dast kordan ) : تعلل کردن
دستی دستی ( dasti dasti ) : به عمد
دست رسی ( dasta rasi ) : توانایی و امکان
دستک ( dastak ) : دفتری که صورت حساب در آن نویسند
دستگ ( dastag ) : چوب کوتاه که به عنوان دسته ای برای گرفتن به چیزی بندند
دست کج ( dast kaj ) : دزد
دستک و دنبک ( dastagko donbak ) : بند و بساط
دستک دنبک درست کردن ( dastak donbak dorost kordan ) : بهانه تراشیدن
دست کم ( dasta kam ) : حداقل ، لااقل
دست کم بگتن ( dasta kam bagtan ) : دست کم گرفتن
دست گردن کردن ( dast gardon kordan )  : به حساب دادن و به حساب پس گرفتن پولی
دستگیرگ ( dastgirag ) : دستگیره پارچه ای
دستگیره ( dast girah ) : دستگیره
دسمالگ ( des malag ) : دستمال
دستمایه ( dast mayah ) : دستمایه
دست نماز ( dast nomaz ) : وضو
دست ودل واز ( dasto del vaz ) : کنایه از بخشنده
دستور بداین ( dastur badayan ) : دستور دادن
دستور هاگیتن ( dastur hagitan ) : دستور گرفتن
دست وگتن ( dast vagtan ) : دست برداشتن
دسته ( dastah ) : گروه ، دسته وسایل مانند بیل
دسته بندی ( dastah bandi ) : رده بندی
دسته راه بنداختن ( dastah rah bendakhtan ) : دسته راه انداختن
دستی ( dasti ) : آنچه با دست گیرند مثل چراغ دستی و همچنین مرغی که به راحتی با دست می توان گرفت
دشتاها ( dashtaha ) : نام مکان و اراضی مسطحی در غرب محله سرده
دشت بن ( dashtabon ) :  دشتبان ، محافظ و مراقب باغها و مزارع
دشک ( doshak ) : تشک
دشنم ( deshnom ) : دشنام
دشوار ( deshvar ) : دشوار
دعا بخندن ( doa bakhondan ) : دعا خواندن
دعا بکردن ( doa bakordan ) : دعا کردن
دعایی ( doaei ) : فردی که به بیماری روحی روانی مبتلا شده است
دعایی گردی ین ( doaei gardiyan ) : فردی که دچار بیماری روحی روانی شده است و نیاز به دعا نویس دارد
دعوا بکردن ( dava bakordan ) : جر وبحث ودعوا کردن
دعوا کردن ( dava kordan ) : تنبیه کردن وفریاد زدن
دعوایی ( davaei ) : آدم شرور
دعوت ( دعود )کردن ( davad kordan ) : دعوت کردن
دغل ( daghel ) : نادرست وفریبکار
دغل وازی ( daghel vazi ) : دغلی کردن
دق کردن ( degh kordan ) : دق کردن
دقمصه ( daghmasah ) : مخمصه
دقیقه ( daghighah ) : دقیقه
دکاشتن ( dakashtan ) : کاشتن
دکاشته ( dakashtah ) : کاشته
دکن ( dokon ) : دکان
دکشی ین ( dakeshiyan ) : مهره و دانه ی تسبیح و نظایر آن را نخ کشیدن
دکفتن ( dakoftan ) : فرو کوبیدن میخ ونظایرآن
دکل ( dakal ) : آدم درشت اندام ، خیلی بزرگ
دگمه ( dogmah ) : تکمه
دگ ( dag ) : لب
دگ دهن ( dage dohon ) : دهان و لب و دندان
دگه ( dagah ) : لا ، داخل شکاف
دگه دوجه ( dagah dujah ) : سوراخ و شکاف ناپیدا
دگیتن ( dagitan ) : گرفتن به معنای آغاز باریدن برف و باران ، گرفتن به معنای مقدار گنجایش و جا گیری کالا یا چیزی در ظرف یا گونی و کیسه
دل ( dal ) : شکم پرست ، گوسفند و حیوانی که به واسطه غذا دادن صاحبش به او خو گرفته و به دنبالش می رود
دلّاک ( dellak ) : دلاک
دل باخواهی ( del bakhahi ) : از روی میل و هوس
دل بداین ( del badayan ) : توجه کردن
دل دل کردن ( del del kordan ) : تردید داشتن
دل بزی یه ( del baziyah ) : دلزده
دل بسوزندن ( del basuzondan ) : دلسوزی کردن
دل بکندن ( del bakandan ) : دل کندن
دل به هم بخوردن ( del beham bakhordan ) : دچار آشوب دل شدن
دل پیچه ( del pichah ) : دل پیچه
دل تنگی کردن ( del tangi kordan ) : دل تنگی کردن
دلخوشک ( del khoshak ) : دلخوشی بی دوام
دل خوش کنک ( del khoshkonak ) : آنچه مایه دلخوشی شود
دل درد ( dela dard ) : دل درد
دل دلی ( dal dali ) : دلگی
دل دوستن ( del davastan ) : دل بستن
دل زنده ( del zendah ) : زنده دل
دل سیاه ( del siyah ) : بی رحم
دل سیر ( del sir ) : بی رغبت
دلشوره ( del shurah ) : دلشوره
دل  ( ضعفه ) ضهفه ( del zahfah ) : دل ضعفه
دل غشه ( dela ghashah ) : دل غشه
دلگنده ( del gondah ) : بی خیال ، خونسرد
دلگی ( dalagi ) : دلگی
دل مرده ( del mordah ) : دل مرده
دلمشا ( delmesha ) : محله ای از سرده در شمال بسداغن
دلمه ( dalamah ) : لخته شدن خون یا شیر
دلمه گردی ین ( dalamah gardiyan ) : لخته شدن
دل نگرن ( del negaron ) : دل نگران
دلواز ( delvaz ) : محل یا اتاق دلگشا
دلّووک ( dallovak ) : چشمه ای در دره ی شیران
دل ودماغ ( delo domagh ) : شور واشتیاق
دله ( dalah ) : شکمو
دله ( delah ) : مغز گردوی تازه
دله دوستن ( delah davastan ) : مغز دارشدن گردو
دله کردن ( delah kordan ) : مغز کردن گردوی تازه
دله دزد ( dalah dozd ) : دزدی که به چیزهای حقیر قناعت کند
دل هاداین ( del hadayan ) : دل دادن و توجه و دقت در کاری
دلهره ( delhorah ) : دلهره
دلیر ( delir ) : دلیر
دالّیک ( dallik ) : دالّی ، لفظ ناگهان ظاهر کردن خود جلوی کودکان
دلیل بی یوردن ( dalil biyowrdan ) : دلیل آوردن
دما ( doma ) : داماد
دماسندن ( damasiyan ) : چسباندن
دماسی ین ( damasiyan ) : چسبیدن ، با دست گرفتن
دماغ ( domagh ) : بینی
دماغ بگتن ( domagh bagtan ) : دماغ گرفتن
دمب ( domb ) : دم
دمبال ( dombal ) : عقب ، پشت سر
دمبالا کردن ( dombala kordan ) : به تهدید کسی را دنبال کردن
دمباله ( dombalah ) : دنباله
دمباله دار ( dombalah dar ) : دنباله دار
دمبالی ( dombali ) : عقبی
دم بداین ( dam badayan ) : استراحت دادن به حیوان
دمبلیچه ( dombolichah ) : دنبالچه
دم بربی یه ( do barbiyah ) : دم بریده
دمبک ( dombak ) : تنبک
دم بکشی ین ( dam bakashiyan ) : دم کشیدن
دم بگتن ( dam bagtan ) : دم گرفتن در سخنرانی و نوحه خوانی
دمبل ( dombal ) : دمل
دمبلن ( dombalon ) : دنبلان
دمبه ( dombah ) : دنبه
دمپختگ ( dampokhtag ) : دمی
دمپسدا ( dampasda ) : درهم ، همه ، ریز ودرشت
دمپولگ ( dampulag ) : کنار پل کوچک ، مکانی در شیران
دمریز ( domriz ) : پیوسته وپشت سرهم
دمستل ( damastal ) : دم استخر ، زمین نزدیک استخر ، مکانی در منتهای باغات شیران
دم سیخ کردن ( dom sikh kordan ) : دم علم کردن ، کنایه از آماده کردن خود برای گرفتن کمکی از کسی
دم کردن ( dam kordan ) : دم کردن
دم نظر بگتن ( dame nazar bagtan ) : زیر نظر گرفتن
دمکنگ ( dam konag ) : دمکنی
دم و دود ( damo dud ) : کنایه از پخت وپز
دن ( don ) : دانه ، پلوی کم آب با دانه های نرم نشده
دناین ( danayan ) : گذاشتن ، نهادن
دندن ( da ) : دندان
دندن بشمارگ ( da ) : مارمولک
دندنک بزی ین ( da ) : از سرما لرزیدن
دندن کروچه ( da ) : دندان به هم ساییدن ، دندان قرچه
دندن گرد ( da ) : حریص
دندن گیر ( da ) : دندان گیر
دندنه ( da ) : دندانه
دنه دنه ( da ) : دانه دانه
دنده ( dendah ) : دنده ، استخوان پهلو
دنده ( dandah ) : دنده ی ماشین
دن کردن ( don kordan ) : دانه دانه یا حبه حبه کردن
دن گردی ین ( don gardiyan ) : دانه دانه یا حبه حبه شدن
دنگ ( dong ) : دانگ
دنه ( donah ) : دانه ، تخم گیاهان ، عدد
دنه ( donah ) : دانه ی بافت لباس یا پارچه و فرش
دنه ( daneh ) : بگذار
دنیا دیده ( donya didah ) : دنیا دیده
دوا ( dava ) :  دارو ، سم
دوا بزی ین ( dava baziyan ) : مالیدن وزدن دارو بر زخم ، سم پاشی کردن
دوادرمن ( dava darmon ) : معالجه
دوبامبی ( do bambi ) : با دو دست بر سر کسی زدن
دو بداین ( dow badayan ) : دواندن
دو بزی ین ( dow baziyan ) : دویدن
دو به هم انداز ( dow beham endaz ) : فتنه انگیز
دو جوره ( do jurah ) : دو گونه ، دو نوعی
دود بزی ین ( dud baziyan ) : دود زدن
دود بگتن ( dud bagtan ) : دود گرفتن
دو دله ( do delah ) : دودل
دوده ( dudah ) : دوده
دودی ( dudi ) : معتاد به دود
دور افتاین ( dur eftayan ) : دورافتادن
دورافتایه ( dur eftayah ) : دورافتاده
دورا کردن ( dowra kordan ) : محاصره کردن
دورانداز ( durendaz ) : دور انداز
دوراهه ( do rahah ) : دوراهه
دور بریختن ( dur barikhtan ) : دور ریختن
دور بزین ( dowr baziyan ) : دور زدن
دور بگردی ین ( dowr bagardiyan ) : دور گشتن ، فدایی شدن
دورکش کردن ( dur kesh kordan ) : دور خیز کردند و رگه : دورگه
دور گردی ین ( dur gardiyan ) : دورشدن
دورنما ( dur noma ) : دورنما
دورور ( dowre var ) : دور و بر
دور و دراز ( duro deraz )  : طولانی
دوروگتن ( dowr vagtan ) : دوربرداشتن
دوره ( dowrah ) : دوره ، پیرامون ، زمانه
دوره کردن ( dowrah kordan ) : تکرار درس قدیم
دوره گرد ( dowrah gard ) : دوره گرد
دوری ( dowri ) : بشقاب
دوری کردن ( duri kordan ) : دوری کردن
دوستن ( davastan ) : بستن
دوسته ( davastah ) : بسته
دوسره ( do sarah ) : دوسره
دوشا ( dusha ) : شیرده
دوشاخه ( do shakhah ) : چوب دارای دوشاخ
دوش گیتن ( dush gitan ) : به دوش گرفتن
دوشمبه ( doshambah ) : دوشنبه
دوطلب ( dowtalab ) : داوطلب
دولا راست گردی ین ( dla rast gardiyan ) : احترام و تعظیم کردن ، کنایه از کاری از روی چاپلوسی
دوم ( davom ) : دوام
دوم بی یوردن ( davom biyowrdan ) : دوام آوردن
دوندگی ( davendagi ) : دوندگی
دوواره ( dovarah ) : دوباره
دهره ( dahrah ) : داسی که تیغه آن خمیده و دسته چوبی اش صاف است. دستگاهی با بدنه چوبی و تیغه فلزی به طول حدود یک متر چوب که برای خرد کردن علوفه به کار می رود وبرای کار با آن دو نفر لازم است.
دهن ( dohon ) : دهان
دهن بین ( dohon bin ) : دهان بین
دهن پرکن ( dohon porkon ) : حرفهای قلمبه سلمبه
دهن لق ( dohon lagh ) : دهان لق
دهن ویاره ( dohon viyarah ) : خمیازه
دهه ( dahah ) : دهه
دیب ( dib ) : دیو
دید بزی ین ( did baziyan ) : تخمین زدن چیزی مانند مقدار میوه یک باغ ، برآورد کردن
دید و وازدید ( dido vazdid ) : دید و بازدید
دیده ( didah ) : دیده
دیر پزا ( dirpaz ) : دیرپز
دیر کردن ( dir kordan ) : دیر کردن
دیر گردی ین ( dir gardiyan ) : دیرشدن
دیره رس ( dirah ras ) : میوه یا ماده غذایی که به موقع نرسد
دیر وخت ( dir vakht ) : دیر هنگام
دیزی یگ ( diziyag ) : دیزی کوچک
دیس ( dis ) :  خارهای دراز وتیز خوشه های گندم وجو
دیفار ( difar ) : دیوار
دیلاق ( deilagh ) : دراز و بی قواره
دیم ( dim ) : صورت ، طرف ، سمت
دیمارو ( dimaru ) : دمرو ، سرته
دیمارو کردن ( dimaru kordan ) : دمرو کردن
دیمارو گردی ین ( dimaru gardiyan ) : دمرو شدن
دیم بداین ( dim badayan ) : برگرداندن ظرفی روی زمین به نحوی که محتویات آن بریزد
دیم بشاین ( dim bashayan ) : افتادن ظرفی وریختن محتویات آن
دیونته بکنه ( divonte bakaneh ) : نفرینی به معنای آنکه خدا حکومت و دولتت را براندازد.
دیونه ( divonah )  : دیوانه
دیه   ( diyah )  : دیگر ، دوباره
دی یه  ( diyah ) : دیه

 

FacebookTwitter
نظر (15)
 • Esmaeil Esbati

  besyar az in farhang-e-loghat keif mikonam, vali agar chand ta aks ham zamimeh konid kheili bahal mishavad.

 • morteza labbafi

  سلام مهندس جان! طبق معمول یادآوری واژه ها و ترکیب هایی که به نظرم رسیده :
  دارداری = آدم اهل جنجال و هیاهو
  درمچّد ( درمسجد ) = موضع جلوی مسجد
  دم باغ خان = موضعی در سرده که به سه راه نیز معروف است { باغ خان ؛ مربوط به قسمت حرف " ب " }
  دَم پر = دور و اطراف ؛ پیرامون
  دَس دیم = دست و صورت ــــ دَس دیم بشوشتن = شستن دست و صورت
  دفتین = وسیله ای در کرباس بافی
  دِل دِل کُردن = در شک و دودلی بسربردن
  دَلادَل ( با تشدید لام ) = لبریز ، مالامال
  دیس = خار خوشه ی گندم که هنگام خرمن کوبی در بدن فرو رفته و موجب عذاب می شود
  دیگ گیرک = دستگیره ی پارچه ای مخصوص ظروف و اشیای داغ
  ضمناً بد نیست ذیل واژه ی " درّه " ، دره های مشهور برگ جهان از قبیل تادر ـ اوجایی ـ گرگه نو و ... نیز بیاید .
  با تحسین وتشکر
  خدا قوت !

 • morteza labbafi

  ایضاً :

  دُمبال دوَگ = آدمی یا حیوانی که همیشه به دنبال دیگری باشد واو را همراهی یا تعقیب نماید.

 • علی اکبر لبافی

  دسته رج:ردیف دسته های علف که چیننده ی علف ، پشت سرش روی زمین می گذارد تا علفهای چیده شده خشک شود

 • علی اکبر لبافی

  آقای اثباتی ایده شما عالی است.فقط نمی دانم محمود خان با آن مشکل دارد یا نه.زیرا گاهی سنگین شدن سایت برای کاربران مشکل ساز می شود.
  آقا مرتضی حضور این چنینی فرهنگ را غنی تر و مرا دلگرم تر می کند.من بعضی کلمات را که کاملا برگجهانی هستند بیشتر دوست دارم و از اینکه از قلم بیافتند خیلی ناراحت می شوم.مثل همین دلادل که شما تذکر داده اید. ضمنا کلمات درمچد و دل دل کردن و دیس در فرهنگ موجود است.

 • morteza labbafi

  مهندس جان سلام
  در مورد واژه های تکراری حق با شماست . اما علت عمده ، عدم ترتیب درست الفبایی واژه ها در فرهنگ است . من طبق عادت معمول جستجوی لغات در فرهنگ ها ، مثلاً وقتی واژه ی "درمُن" را پس از واژه ی "درکوچه" می بینم ، ناخودآگاه به این نتیجه می رسم که واژه ی " درمچد" در فرهنگ وجود ندارد . ترتیب باید به گونه ای باشد که برای جستجوی واژه ، لزومی به مرور و جستجوی آغاز تا پایان یک مدخل نباشد . برای کاری چنین سترگ و ستودنی ، وجود چنین نقصی چندان مقبول نیست .
  با پوزش و احترام ـــ مرتضی

 • morteza labbafi

  وایضاً چند واژه و ترکیب واقعاً جدید :
  دستِ وِلا = کاری یدی را [ فردی یا جمعی ] شروع کردن به قصد اتمام کامل
  در تاقچََه اِفتایَن = ور رفتن بیهوده و این طرف آنطرف رفتن از سر بی حوصلگی [ معمولاً در مورد بچه ها ]
  دَمِ بادِ فاش بَگتَن = سیل ناسزا را بر کسی ریختن
  دَمِ چَک بدایَن = کسی را در معرض خطر قرار دادن [ معمولاً در جنگ ها و درگیری ها ]
  دَکَش بَکَش = کشاکش
  دَق بَزی یَن = در مورد آدمی که اشتهای سیری ناپذیر به چیزی دارد بکار می رود. ـ دَق بَزَنی = بِتِرِکی

 • علی اکبر لبافی

  دلو:بهمن

 • علی اکبر لبافی

  دشمند:دشمن

 • morteza labbafi

  معادل واژه ی " دشمن " در برگ جهان ، " دوشمن " ( dooshman) نیز بکار میرود .

 • ا.ا.

  دست آمدن میوه- مثلاً گیلاس: رسیدن میوه

 • علی اکبر لبافی

  دستَ پر: شاخه های پایین و نزدیک زمین درختان که اغلب در دسترس (اعم از دست خالی یا دست دارای ابزاری مانند چنگک یا پردو) قرار دارد.

 • علی اکبر لبافی

  کلنگ دم پهن: کلنگ سنتی دارای یک سر با لبه تخت و پهن که برای کار کشاورزی و زراعت به کار می رفت.
  کلنگ دوسره: کلنگهای جدید با دو سر که اغلب یک سر آن پهن و سر دیگر تیز (چاموشی) است.

 • علی اکبر لبافی

  دل قرص = مطمئن

 • علی اکبر لبافی

  دست رسا = دسترسی، امکانات
  دست رسا بداشتن = امکانات مادی داشتن


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109