روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت ر


ر

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

راحت ( راحد ) کردن  ( rahat kordan ) : راحت کردن
راحت ( راحد ) گردی ین ( rahat gardiyan ) : راحت شدن
راحله ( rahelah ) : راحله
راستا کردن ( rasta kordan ) : راست کردن ، بلند کردن از زمین و ایستاندن
راست ایماین ( rastimayan ) : جور شدن
راست ( راس ) بگفتن ( ras bagoftan ) : راست گفتن
راست  ( راس ) دریماین ( ras darimayan ) : راست در آمدن
راست راسی ( rast rasi ) : واقعاً ، حقیقتاً
راست گردی ین ( rast gardiyan ) : راست شدن
راست وریست کردن ( rasto rist kordan ) : نظم بخشیدن به کارها
راسته ( rastah ) : راسته
راسته حسینی ( rastah hoseini ) : بی مقدمه چینی ،  بی غل وغش
راستی یاتش ( rastiyash ) : واقعیتش ، حقیقتش
راضی کردن ( razi kordan ) : راضی کردن
راضی گردی ین ( razi gardiyan ) : راضی شدن
راضیه ( raziyah ) : راضیه
رام کردن ( ram kordan ) : رام کردن
رام گردی ین ( ram gardiyan ) : رام شدن
راها ( raha ) : رها
راه افتاین ( rah eftayan ) : راه افتادن
راها کردن ( raha kordan ) : رها کردن
راها گردی ین ( raha gardiyan ) : رها شدن
راه ایماین ( rahimayan ) : مدارا وسازش کردن
راه بداین ( rah badayan ) : راه دادن ، اجازه دادن
راه بزی ین ( rah baziyan ) : راه زدن
راه بشاین ( rah bashayan ) : راه رفتن
راه بگتن ( rah bagtan ) : راه گرفتن
راه بلد ( rah balad ) : راه نما
راه بنداختن ( rah bendakhtan ) : راه انداختن
راه بیماین ( rah bimayan ) : راه آمدن
راه سول ( rahe sowl ) : راه سرو ، مسیر اندار از تنگه مرغ و کنا سرو
راه نما ( rah noma ) : راهنما
راه هاداین ( rah hadayan ) : راه عبور دادن
رج ( raj ) : رد پا ، نشانه ، رده ، ردیف ، مرتب ، گوش به فرمان
رج بزی ین ( raj baziyan ) :  راه رفتن ،  با کف پا یا کفش کاری کردن
رج رج ( raj raj ) : ردیف ردیف ،  لایه لایه
رحم کردن ( rahm kordan ) : رحم کردن
رحمن ( rahmon ) : رحمان
رحمین ( rahmin ) : مهربان
رخت ، رخد ( rakht ) : لباس
رخت بکندن ( rakht bakandan ) : کندن لباس
رخت تن کردن ( rakht tan kordan ) :  لباس پوشیدن
رختخو ( rakhte khow ) : رختخواب
رختشور خنه ( rakht shur khonah ) : رختشوخانه
رخنه ( rekhnah ) : رخنه
رخنه کردن ( rekhnah kordan ) : رخنه کردن
رد ( رت ) بداین ( rad badayan ) : رد دادن
رد بگتن ( rad bagtan ) : اثر کسی را تعقیب کردن
رد کردن ( rad kordan ) : رد کردن
رد گردی ین ( rad gardiyan ) : رد شدن
رد وپت ( rado pat ) : رد وبدل
رد و رود بداین ( rado rud badayan ) : طفره رفتن
رده ( radah ) : رده ، رتبه
رزه ( razah ) : رزه ، حلقه ای بر در که در سوراخ چفت در جای می گیرد
رسا ( resa ) : رسا
رسگ ( resg ) : نوعی جونده بزرگت
رسم کردن ( rasm kordan ) : رسم کردن
رسم گردی ین ( rasm gardiyan ) : رسم شدن
رسید ( rasid ) : رسید
رسیدگی ( rasidagi ) : رسیدگی
رشته ( reshtah ) : رشته
رشخند ( reshkhand ) : ریشخند
رشوه ( roshvah ) : رشوه
رشوه هاداین ( roshvah hadayan ) : رشوه دادن
رشوه هاگیتن ( roshvah hagitan ) : رشوه گرفتن
رصد کردن ( rasad kordan ) : تقسیم کردن ، دادن سهم هر کس
رضا ( reza ) : راضی ، خشنود
رضا کردن ( reza kordan ) : راضی کردن
رضا گردی ین ( reza gardiyan ) : راضی شدن
رعشه ( raashah ) : رعشه
رعشه بگتن ( raashah bagtan ) : رعشه گرفتن
رعیت ( raayat ) : کشاورز
رغبت ( raghbat ) : رغبت
رغبت کردن ( raghbat kordan ) : رغبت کردن
رغن ( roghan ) : روغن
رغن بزی ین ( roghan baziyan ) : روغن زدن
رغن چراغ ( roghan cheragh ) : روغن کرچک
رغن داغ ( roghan dagh ) : روغن جوشان
رغن دنبه ( roghan donbah ) : روغنی که از دنبه درست کرده اند
رغنی ( roghani ) : روغنی
رف ( raf ) : طاقچه کم ارتفاع بالای طاقچه معمولی
رفته رفته ( rafta raftah ) : اندک اندک
رفط ( raft ) : ربط
رفو کردن ( rufu kordan ) : رفو کردن
رق ( regh ) : ریق ،  مدفوع اسهالی
رق افتاین ( regheftayan ) : اسهال گرفتن ، میوه ای که زیاده از حد رسیده یا در اثر گندیدگی شل و له شده باشد
رق بزی ین ( regh baziyan ) : ریق زدن
رقص بکردن ،  رقصا کردن ( raghsa kordan ) : رقص کردن
رقماسیه ( reghmasiyah ) : بچه بسیار لاغر ونحیف ،  ریقو ، کنایه از فرد ناتوان وتنبل
رقیه ( roghiyah ) : رقیّه
رگبار ( ragabar ) : رگبار
رگ به رگ گردی ین ( rag be rag gardiyan ) : رگ به رگ شدن
رگ بزی ین ( rag baziyan ) : رگ زدن
رگ خو ( rage khow ) :  رگ خواب
رگ کردن ( rag kordan ) : شدت یافتن جریان شیر پستان
رگ وریشه ( rago rishah ) : پی وبن ،  کنایه از خانواده و وابستگان
رگه ( ragah ) : رگه
رم بداین ( ram badayan ) : رم دادن
رم بکردن ( ram bakordan ) : رم کردن
رمضن ( ramezon ) : رمضان
رن ( ron ) : ران
رنج بکشی ین ( ranj bakashiyan ) : رنج کشیدن
رنده ( randah ) : رنده
رنده کردن ( randah kordan ) : رنده کردن
رنگ افتاین ( rang eftayan ) : به رنگ آمدن میوه ، میوه نزدیک به رسیدن
رنگ بپّری ین ( rang bapporiyan ) : رنگ پریدن ، کنایه از ترسیدن
رنگ بداین ( rang badayan ) : رنگ دادن
رنگ به رنگ گردی ین ( rang be rang gardiyan ) : رنگ به رنگ شدن
رنگ بزی ین ( rang baziyan ) : رنگ زدن
رنگ بشاین ( rang bashayan ) : رنگ رفتن
رنگ پس بداین ( rang pasdayan ) : رنگ پس دادن
رنگ رز ( rangaraz ) : رنگرز
رنگ کردن ( rang kordan ) : رنگ کردن ، کنایه از گول زدن
رنگ گردی ین ( rang gardiyan ) : رنگ شدن  ،  کنایه از گول خوردن
رنگ وارنگ ( range varang ) : رنگ و وارنگ ، رنگارنگ
رو ( ru ) : رود ، روز
روانداز ( ruvendaz ) : روی انداز ، لحاف و چادرشب و...
روایماین ( ru imayan ) : رو آمدن ، ترقی کردن
روبار ( rubar ) : رودبار ، محله ای در روستا که در ساحل رودخانه قرار دارد
روبارگ ( rubarag ) : محله کوچکی درجنوب غرب روبار
رو بداین ( ru badayan ) : رو دادن
رو بدی ین ( ru badiyan ) : مهربانی دیدن ، مهربانی بیش از حد که فرد را پررو کند
روبرو کردن ( ruberu kordan ) : رو در رو کردن ، مقابل کردن
روبرو گردی ین ( ruberu gardiyan ) : روبرو شدن
رو بگتن ( ru bagtan ) : رو گرفتن
رو بندک ( ru bandak ) : رو بنده ، برقع
رو بنداختن ( ru bendakhtan ) : رو انداختن
رو پنهن کردن ( ru penhon kordan ) : خود را مخفی کردن برای انجام ندادن تعهد
روح اله ( ruhellah ) : روح اله
روحی ( ruhi ) : رویی ، کالای ساخته شده از روی
روخنه ( ru khonah ) : رودخانه ، آبادیی در حاشیه جاجرود
رودار ( rudar ) : پررو
رودرواسی ( rudarvasi ) : رودربایستی ، شرم وملاحظه
رو دست ببردن ( ru dast babordan ) : رو دست بردن ، کنایه از فردی که از حال رفته و دیگران او را حرکت داده اند ، کنایه از کالایی که سریع به فروش رفته است.
رودست بخوردن ( ru dast bakhordan ) : رودست خوردن
رو دست بزی ین ( ru dast baziyan ) : رو دست زدن
رو دست بمندن ( ru dast bamondan ) : رو دست ماندن ، به فروش نرسیدن کلال
رودل کردن ( rudel kordan ) : رو دل کردن
روده ( rudah ) : روده
رو ورگردندن ( ru vargardondan ) : رو برگرداندن ، پشت کردن
روز پس ( ruze pas ) : روز درماندگی
روز خوش ( ruze khosh ) : روز آسودگی وشادی
روز قیو مت ( ruze ghiyomat ) : روز قیامت
روزگ ( ruzag ) : نوبت آب
روزگ نمچه ( ruzag nomchah ) : نوشتاری که در آن نوبت آب مزارع وباغهای مشروب از نهر یا چشمه ای درج شده است.
روزمرّه ( ruz merrah ) : روز مرّه
روزنه ( rowzenah ) : روزنه
روزنه ( ruzonah ) : روزانه
روزه ( ruzah ) : روزه
روزه بخوردن ( ruzah bakhordan ) : روزه خوردن
روزه بگتن ( ruzah bagtan ) : روزه گرفتن
روزه خور ( ruzah khor ) : روزه خور
روزه دار ( ruzahdar ) : روزه دار
روستم ( rustam ) : رستم
رو سیفید ( rusifid ) : رو سفید
روشنا ( rushana ) : هنگام روشنی هوا
روشن کردن ( rushan kordan ) : روشن کردن
روشن گردی ین ( rushan gardiyan ) : روشن شدن
روضه ( rowzah ) : روضه
روضه بخندن ( rowzah bakhondan ) : روضه خواندن
روضه خن ( rowzah khon ) : روضه خوان
روضه خنی ( rowzah khoni ) : روضه خوانی
رو گردن ( rugardon ) : منصرف ، پشیمان
روگردن گردی ین ( rugardon gardiyan ) : پشیمان شدن
رو گردی ین ( ru gardiyan ) : رو شدن ، خجالت نکشیدن
رون ( ravon ) : روان
رون گردی ین ( ravon gardiyan ) : روان شدن ، درس را خوب یاد گرفتن
رونا ( runa ) : مسیر گله گوسفندان و احشام
رونما ( runoma ) : رونما
رونه کردن ( ravonah kordan ) : روانه کردن
رونه گردی ین ( ravonah gardiyan ) : روانه شدن
رووه ( ruvah ) : رویه
رووه دشک ( ruvah doshak ) : رویه تشک
رووه لاحاف ( ruvah lahaf ) : رویه لحاف
روهم بریختن ( ruham barikhtan ) : روی هم ریختن ، تبانی کردن
رویّه ( raviyyah ) : رویّه
ری ( rey ) : وزنی بربر 12 کیلو گرم ، زمینی به مساحت 250 متر مربع
ریحن ( reyhon ) : ریحان
ریختگر ( rikhtagar ) : ریختگر
ریدمن ( ridemon ) : ریدمان ، کارخرابی
ریدمن بزی ین ( ridemon baziyan ) : ریدمان کردن
ریزریز کردن ( riz riz kordana ) : ریزریزکردن
ریزریزگردی ین ( riz riz gardiyan ) : ریزریزشدن
ریزه کاری ( rizah kari ) : ریزه کاری
ریسمن ( rismon ) : ریسمان
ریسه ( risah ) : ریسه
ریسه بشاین ( risah bashayan ) : ریسه رفتن
ریسه کردن ( risah kordan ) : ریسه کردن ، ردیفی به هم بستن
ریسه نخ ( risah nakh ) : رشته نخ به هم تابیده شده
ریش بزی ین ( rish baziyan ) : ریش زدن
ریش بکندن ( rish bakandan ) : ریش کندن
ریش دراوردن ( rish darowrdan ) : ریش درآوردن
ریش گرو هاداین ( rish gerow hadayan ) : ریش گرو دادن
ریشه ( rishah ) : ریشه
ریشه بدووندن ( rishah badowvondan ) : ریشه دوانیدن
ریشه بزی ین ( rishah baziyan ) : ریشه زدن
ریشه دار ( rishah dar ) : ریشه دار
ریشه کردن ( rishah kordan ) : ریشه کردن
ریشه کن کردن ( rishah kan kordan ) : ریشه کن کردن
ریشه کن گردی ین ( rishahkan gardiyan ) : ریشه کن شدن
ریقنه ( righonah ) : ریقونه
ری کردن ( rey kordan ) : ریع کردن
ریگ ( rig ) : سنگریزه
ریگ شور کردن ( rig shur kordana ) : شستن حبوبات وغلات برای ته نشین شدن سنگریزه ها و جدا کردن آنها
ریه ( riyah ) : ریه

FacebookTwitter
نظر (2)
  • morteza labbafi

    سلام
    پیشنهاد می کنم روزگ های آبیاری { مندرج در مقاله ی آبیاری } ، در اینجا نیز ذیل واژه ی " روزگ " درج شود .ضمناً معادل دقیق مصدر " رو نشدن " ( مثال : روم نشد از تو قرض بگیرم ) یادم نیست . " روم در نمی یا ؟ " ... زحمتش با خودت مهندس جان .

  • علی اکبر لبافی

    برگجون حدود 8 نهر اصلی و 3 نهر فرعی و تعدادی استخراست وهرکدام متوسط 8تا 10 روز روزگ با نام دارد ومجموع آنها می شود بیش از حدود 150 اسم که باید مرتب هم درج شود.این یعنی یک مقاله با دست کم یک هفته وقت گذاشتن.اگر جوانمردی از اعضای سایت این کار را نکرد قول می دهم قبل از ظهور حضرت حجت این کارو بکنم.اینم بستگی داره به برنامه تسلیحاتی آمریکا که تا کی بخاد تو عراق بمونه.
    اما مصدر فعل مربوطه رو گردی ین است که در فرهنگ آمده. و برعکس آن رو نگردی ین است و باید گفت روم نمگرده


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109