روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت س


س

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

سابق براین ( sabegh barin ) : در گذشته ، قدیم ترها
سابقه ( sabeghah ) : سابقه
ساچمه ( sachmah ) : ساچمه
ساختگی ( sakhtagi ) : ساختگی
ساختمن ( sakhtemon ) : ساختمان
ساخت و پاخت کردن ( sakhto pakht kordan ) : تبانی کردن
ساده ( sadah ) : ساده
ساده دل ( sadah del ) : بی تزویر ، ساده لوح
ساربن ( sarebon ) : ساربان
سارزن ( sarezon ) : روزهای غیر از ماه رمضان
سارق ( sarogh ) : سفره ، بقچه
ساز بزی ین ( saz baziyan ) : ساز زدن
ساز کردن ( saz kordan ) : باب کردن ، علم کردن
ساز گردی ین ( saz gardiyan ) : باب شدن
ساعت بدی ین ( saat badiyan ) : مراجعه به تقویم های ویژه برای تعیین تاریخ کاری در زمانهای خوش یمن
ساعت داشتن ( saat dashtan ) : نیک و فرخنده بودن انجام کاری
ساعتگ ( saatag ) : گیاهی از خانواده گندمیان که شاخک انتهای دانه آن برخلاف جو و گندم شکسته و خمیده است. چنانچه دانه در زمین مرطوب قرار گیرد شاخک مانند عقربه ساعت می چرخد.
ساق اسبرستگ ( saghesberestag ) : ساقه تازه و جوان گیاه اسپرس که به صورت خام خورده می شود.
ساقه ( saghah ) : ساقه
ساکت کردن ( saket kordan ) : ساکت کردن
ساکت گردی ین ( saket gardiyan ) : ساکت شدن
سال بزی ین ( sal baziyan ) : عمل درختان میوه ای که به طور متناوب یکسال  بار زیاد و سال بعد بار کم می دهند.
سال بگتن ( sal bagtan ) : سال گرفتن
سالخورده ( sal kordah ) : سالخورده
سالی ینه ( saliyonah ) : سالیانه
سامن ( samon ) : مرز میان املاک ، سامان
سامن بداین ( samon badayan ) : سامان دادن
سایه ( sayah ) : سایه
سایه بن ( sayahbon ) : سایبان
سایه به سایه ( sayah be sayah ) : از دور تعقیب کردن و مراقب بودن
سایه خشک ( sayah khoshk ) : خشکبار وسبزی خشک شده در سایه
سایه سنگین ( sayah sangin ) : به دیدار دوستان نرفتن و آنها را تحویل نگرفتن
سبز گردی ین ( sabz gardiyan ) : سبز شدن
سبزه ( sabzah ) : سبزه
سبزه قبا ( sabzah ghaba )  : پرنده ای سبز رنگ
سبزی پاک کردن ( sabzi pak kordan ) : سبزی پاک کردن ، کنایه از تملق گفتن
سبک سنگین کردن ( sabok sangin kordan ) : سنجیدن ، کم وزیاد کردن
سبک کردن ( sabok kordan ) : سبک کردن ،  مورد استهزا قراردادن
سبک گردی ین ( sabok gardiyan ) : سبک شدن ، از غصه در آمدن
ستاره ( setarah ) : ستاره
ستاره دمباله دار ( setarah dombalahdar ) : ستاره دنباله دار
ستاره دمدار ( setarah domdar ) : ستاره دنباله دار
ستون کمر ( sutune kamar ) : ستون فقرات
سج ( soj ) : قره قروت
سجده ( sajdah ) : سجده
سجده کردن ( sajdah kordan ) : سجده کردن
سخت ( سخد ) بگتن ( sakht bagtan ) : سخت گرفتن
سخت کردن ( sakht kordan ) : سخت کردن
سخت گردی ین ( sakht gardiyan ) : سخت شدن
سد دوستن ( sad davastan ) : سد بستن
سر ( sar ) : برتر
سرازیری ( saraziri ) : سرپایینی ، شیب رو به پایین
سراشکن ( sareshkan ) : غذایی که علاوه بر سهم اولیه مانند بشقاب هر میهمانی مجدد توزیع می شود.
سراغ ( seragh ) : سراغ
سراغاگیتن ، سراغ هاگیتن ( seraghagitan ) : سراغ گرفتن جا و چیزی مخفی
سراغ بگتن ( seragh bagtan ) : سراغ گرفتن
سراغ بداین ( seragh badayan ) : سراغ دادن
سراغ داشتن ( seragh dashtan ) : محل چیزی را دانستن
سرافکنده ( sarefkandah ) : سرافکنده
سراکو کردن ( saraku kordan ) : حاشا کردن ، زیربارنرفتن
سراگیتن ، سرهاگیتن ( saragitan ) : فرو رفتن چیزی در سیالات مانند دود و آب و غلات
سرامد ( saromad ) : سرآمد
سرانداختن ( sarendakhtan ) : سرانداختن ، انداختن دانه های ابتدایی بافتنی با میل یا قلاب
سرانداز ( sarendaz ) : رو انداز
سراو ( sarowve ) : سرآب ، آب مازاد پس از پر شدن استخر ، سراب
سراوسالی ( sar owsali ) : انعام به واسطه فروش حیوانات ، انعام
سرایت ( sarayat ) : سرایت
سرایماین ( sarimatan ) : سرآمدن ، پایان یافتن
سرباری ( sarbari ) : بار اضافه بر بار چارپایان
سربالا کردن ( sarbala kordan ) : سربلند کردن
سربالاگیتن ( sar bala gitan ) : سر بالاگرفتن
سربالایی ( sar balaei ) : شیب رو به بالا
سربجمبندن ( sar bajombondan ) : سرجنباندن
سربخارندن ( sar bakharondan ) : سرخاراندن ، کنایه از تعلل
سربخوردن ( sar bakhordan ) : به سبب بد یمنی موجب مرگ شدن ، پرحرفی کردن
سربداین ( sar badayan ) : رها کردن حیوان برای چرا
سربداین صدا ( sar badayane seda ) : باصدای بلند آواز خواندن
سربدووندن ( sar badowvondan ) : سردوانیدن
سربربی ین ( sar barbiyan ) : سربریدن
سربرسی ین ( sar barasiyan ) : سررسیدن
سربزی ین ( sar baziyan ) : سرزدن ، کوتاه کردن مو ، سرکشی کردن ، بریدن سرشاخه درختان ، انجام عملی از سوی کسی
سربزی یه ( sar baziyah ) : سرزده
سربسته ( sar bastah ) : سربسته
سر بکشی ین ( sar bakashiyan ) : سرکشیدن ، نوشیدن
سربگتن ( sar bagtan ) : سرگرفتن ، عملی شدن ، قرار گرفتن کارها ، چیدن ساقه ها وبرگ تازه گیاهان
سربه سر ( sar be sar ) : برابر ، دست انداختن
سربه سر دناین ( sar be sar danayan ) : سربه سر گذاشتن
سربه طاق دکفتن ( sar be tagh dakoftan ) : سربه طاق کوبیدن
سربه گریبن ( sar be garibon ) : سربه گریبان
سربه نیست کردن ( sa ) : مفقود کردن
سربه نیست گردی ین ( sar be nist gardiyan ) : مفقود شدن
سربینه ( sare binah ) : داخل رختکن حمام
سرپابنستن ( sare pa banestan ) : سرپا نشستن
سرپاره ( sarparah ) : میدان اصلی محله پاده
سرپا گردی ین ( sare pa gardiyan ) : بهبود یافتن از بیماری
سرپاگیتن ( sarpa gitan ) : سرپا گرفتن کودک
سرپا واستاین ( sarpa vastayan ) : سرپا ایستادن
سرپنجه  (  ( sarpenjah : قدرت ، زور و نیرو
سرپوش ( sarpush ) : درپوش
سرپوشیده  ،  سرپوشیه ( sarpushidah ) : سرپوشیده
سرپیج ( sarpij ) : سرپیچ
سرتاسر ( sartasar ) : سراسر
سرتخته بشوردن ( sare takhtah bashurdan ) : سرتخته شستن مرده ، نفرین مرگ برای کسی
سرتکن بداین ( sar takon badayan ) : سرتکان دادن ، کنایه از عدم رضایت یا تهدید
سرحال ( sarhal ) : تندرست و با نشاط
سرحرف بیماین ( sare harf bimayan ) : لب به سخن گشودن
سرحرف دریماین ( sare harf darimayan ) : سرسخن باز شدن
سرحرف دراوردن ( sare harf darowrdan ) : سرسخن باز کردن
سرحرف واستاین ( sare harf vastayan ) : سرقول ایستادن
سرحمم ( sar hamom ) : سر حمام ، داخل  رختکن حمام ، در بینه حمام
سرخاک ( sar khak ) : سرمزار
سرخر ( sare khar )  : کنایه از مزاحم
سرخط ( sar khat ) : سرمشق
سرخ کردن ( sorkh kordan ) : سرخ کردن
سرخ گردی ین ( sorkh gardiyan ) : سرخ شدن
سرخو ( sorkhowve ) : سرخاب
سرخود ( sarkhod ) : خودسر ، خودسرانه
سرخودی ( sarkhodi ) : خودسرانه
سرخه ( sorkhah ) : سرخ رنگ
سرخه کوهگ ( sorkhah kuhag ) : کوه سرخرنگ ، چند تپه در دامنه کوه مازهون که پشت باغهای پلیه دره و باغ ناصر قرار دارند.
سردالن ( sar dalon ) : اتاقی که روی دالان ساخته شده است.
سرداو ( sard owve ) : سرداب ، سردابه
سردراوردن ( sar darowrdan ) : سردرآوردن
سردرختی ( sar derakhti ) : میوه ومحصول درخت
سردسته ( sar dastah ) : رهبر ، رییس دسته
سردماغ ( sar domagh ) : سرحال
سررشته ( sar reshtah ) : سررشته
سررف ( sarraf ) : رف
سرزابشاین ( sare za bashayan ) : سرزا رفتن
سرزنش ( sar zenesh ) : سرزنش
سرزون ( sar zevon ) : سرزبان
سرسپرده ( sar sepordah ) : سرسپرده ، خدمتگذار
سرسره ( sorsorah ) : سرسره
سرسری ( sarsari ) : بی دقتی
سرسری بگتن ( sarsari bagtan ) : سبک و شوخی پنداشتن
سرسلمتی ( sar salomati ) : تسلیت
سرسم ( sarsom ) : سرسام
سرسم بگتن ( sarsom bagtan ) : سرسام گرفتن
سرسو ( saresu ) : مکانی در شمال غرب محله سرده حد فاصل تنگه مرغ و باغ ناصر
سرشاین ، سربشاین ( sarshayan ) : سررفتن
سرشکستگی ( sar shekestegi ) : سرشکستگی
سرشکسته ( sar shekestah ) : سرشکسته
سرشو ( sare showve ) : اول شب
سرشیر ( sarshir ) : ورقه روی شیر جوشیده
سرعمله ( sar amelah ) : سر کارگر
سرفراز ( sarferaz ) : سربلند
سرفرازی ( sarferazi ) : سربلندی ، افتخار
سرقبرستنی ( sar ghabrestoni ) : میدانچه ای در شمال تکیه سرده که قبرستانی قدیمی بوده است
سرقلفی ( sar gholfi ) : سرقفلی
سرقوزافتاین ( sare ghuz eftayan ) : سرقوزافتادن ، به مخالفت دست زدن
سرک بکشی ین ( sarak bakashiyan ) : سرک کشیدن
سرکردن ( sar kordan ) : سرکردن
سرکرده ( sar kerdah ) : سرکرده ، رییس
سرک سرک کردن ( sarak sarak kordan ) : سرسری کردن کودکان
سرکش گیتن ( sarkash gitan ) : بغل کردن و بوسیدن صورت ، مصافحه
سرکش گیتن ( sare kash gitan ) : بغل کردن وبلند کردن از زمین
سرکشی کردن ( sarkashi kordan ) : سرکشی کردن
سرکفت ( sarkoft ) : سرکوب
سرکفت بزی ین ( sarkoft baziyan ) : سرکوب زدن ، سرزنش کردن
سرکلّه بزی ین ( sar kallah baziyan ) : سروکلّه زدن
سرکه ( serkah ) : سرکه
سرکیسه کردن ( sarkisah kordan ) : سرکیسه کردن
سرکیله ( sarkilah ) : کنار نهر آب ، اصطلاحی است از همکاری همگانی برای پاک کردن نهر و آب انداختن درآن
سرگب بیماین ( sare gab bimayan ) : سرصحبت آمدن
سرگب دراوردن ( sare gab darowrdan ) : سرسخن باز کردن
سر گردی ین ( sar gardiyan ) : سرشدن ، به پایان رسیدن زمان ، برتر شدن ، برنده شدن
سر گیتن ( sar gitan ) : روی سر گرفتن
سرگیجه ، سرگیژه ( sargijah ) : سرگیجه
سرگین ( sargin ) : مدفوع چارپایان
سرما بخوردن ( sarma bakhordan ) : سرما خوردن
سرما بزی ین ( sarma baziyah ) : سرما زدن
سرمایه ( sarmayah ) : سرمایه
سرمه ( sormah ) : سرمه
سرمه دن ( sormahdon ) : سرمه دان
سرند کردن ( sarand kordan ) : سرند کردن
سرنفس بیماین ( sare nafas bimayan ) : رفع خستگی کردن
سرنه ( saronah ) : سرانه
سرنیزه ( sar neizah ) : سرنیزه
سرواچی ین ( sar vachiyan ) : سرشماری کردن
سرواز ( sarvaz ) : سرباز ، بدون روسری و کلاه
سروازی ( sarvazi ) : سربازی
سروا کردن ( sar vakordan ) : سرباز کردن
سرو جن ( saro jon ) : سروجان
سرو رو ( saro ru ) : سر وصورت
سروسامن ( saro samon ) : سروسامان
سرهاداین ( sar hadayan ) : سردادن ، اضافه بها دادن
سرهاگیتن ( sar hagitan ) : اضافه قیمت گرفتن
سرهم ( sarham ) : روی هم ، در مجموع
سرهمسر ( sar hamsar ) : همرتبه ، همنوع ، هم قد وقواره
سری ( sari ) : رویی
سرینجه ( sar penjah ) : سریونجه ، برگ و سافه های جوان وتازه یونجه که برای استفاده در غذا گرفته می شود.
سریی ( saraei ) : سرسام
سریی گردی ین ( saraei gardiyan ) : دچار بیماری سرسام شدن
سست گردی ین ( sost gardiyan ) : نرم شدن ، بی حال و تنبل شدن
سفارش بداین ( sefaresh badayan ) : سفارش دادن
سفارش کردن ( sefaresh kordan ) : سفارش کردن
سفتا کردن ( sefta kordan ) : سفت ومحکم کردن
سفر ( safar ) : دفعه ، مرتبه
سفربشاین ( safar bashayan ) : سفر رفتن
سفره ( sofrah ) : سفره
سفیل ( safil ) : سرگردان ، معطل
سفیل گردی ین ( safil gardiyan ) : معطل شدن ، سرگردان شدن
سق ( sagh ) : کام
سق بزی ین ( sagh baziyan ) : سق زدن ،  با زبان وکام صدا برآوردن
سق سیاه ( sagh siyah ) : آنکه هر چیز بدی را بگوید اتفاق می افتد
سقط  ( سقد ) کردن ( saghad kordan ) : کشتن حیوانات بزرگ مانند سگ و الاغ
سقط گردی ین ( saghat gardiyan ) : مردن یا کشته شدن حیوانات
سقلمه ( sogholmah ) : با انگشت شست دستیه به پهلو و بدن کسی زدن
سکته ( saktah ) : سکته
سکندری ( sekendari ) : سکندری
سکّه ( sekkah ) : سکّه
سکه گردی ین ( sekkah gardiyan ) : سکه شدن ، رونق یافتن کار
سکینه ( sakinah ) : سکینه
سگ ( sog ) : آب بینی
سگ بگتن ( sog bagtan ) : گرفتن یا پاک کردن آب بینی
سگ جن ( sag jon ) : سگ جان
سگ دو بزی ین ( sag dow baziyan ) : دوندگی بی حاصل
سگرمه ( segermah ) : اخم
سگن ( sogan ) : دماغو
سلاخ خنه ( sallakh khonah ) : کشتارگاه
سلالگ ( salalog ) : دریچه ای در بام انبار علوفه ای که در زیر زمین واقع است و از آن علوفه خرد شده را به صورت فله به داخل انبار می ریزند.
سلام بکردن ( salam bakordan ) : سلام کردن
سلط ( salt ) : سطل
سلفه ( solfah ) : سرفه
سلمنی ( salmoni ) : سلمانی
سلّنه سلّنه ( sallonah sallonah ) : سلانه سلانه
سلّوسینک ( sallowsinak ) : تپه و مزارع و باغهایی در منتها الیه شمال غرب دشتاها
سلّوکگ ( sallowkag ) : محدوده ای در بنگاه نهر جووک ، حد فاصل باغهای بالابا و تنگه مرغ
سلّووک ( sallovak ) : پارچه ضخیمی که هنگام نان بستن سر تنور خمیر را روی آن پهن کرده تا به تنور بچسبانند.
سلیطه ( salitah ) : سلیطه
سلیقه ( salighah ) : سلیقه
سمباته ( sombatah ) : سمباده
سمبل ( sambal ) : سنبل
سمبل ( sombol ) : سنبل
سمبل کردن ( sambal kordan ) : کار را با بی دقتی به پایان بردن
سمبل قز کردن ( sambalghoz kordan ) : سرو ته چیزی را سریع به هم آوردن
سمبله ( sobolah ) : سنبله ، گل سفید رنگی که شهریور ماه می روید ، شهریور
سمبوره ( samburah ) : سمور
سمبه ( sombah ) : سوراخ ، افزاری که با آن آهن را سوراخ می کنند.
سم تراش ( som terash ) : وسیله ای فلزی شبیه داس که با آن اضافه سم حیوانات را کوتاه می کنند.
سمنو ( semenu ) : سمنو
سنّت کردن ( sonnat kordan ) : ختنه کردن
سنجاق ( senjagh ) : سنجاق
سنجاقگ ( senjaghag ) : سنجاقک
سند سال ( sende sal ) : سن وسال
سندن ( sendon ) : قطعه ای آهنی که از روی آن برای کوبیدن اجسام استفاده می شود.
سنده ( sendah ) : سنده
سنگ ایسیو ( sange isiyowve ) : سنگ آسیاب
سنگ ایسیوگ ( sange isiyovag ) : سنگ آسیاب دستی
سنگ برگاه ( sange baragah ) : سنگ مخصوص برگاه
سنگ بره ( sange barah ) : سنگ مخصوص بره
سنگ ترازو ( sang terazu ) : سنگ ترازو
سنگ تراش ( sang terash ) : سنگ تراش
سنگ چین ( sanchin ) : دیوار سنگی
سنگدن ( sangdon ) : سنگدان
سنگر ( sengar ) : سنگر
سنگ ریزه ( sang rizah ) : سنگ ریزه
سنگ سامن ( sange samon ) : سنگ درازی که در امتداد طول در مرز میان دو ملک مجاور در خاک قرار داده و کمی از نوک آن را بیرون می گذارند و نشانه مرز دو قطعه است
سنگ سو ( sange sowve ) : سنگی که داس و کارد را با آن تیز می کنند.
سنگ غلتن ( sang ghalton ) : غلتک سنگی که بربام حرکت داده تا ضمن هموار کردن سطح بام در اثر تراکم خاک بام خانه آب بند شود.
سنگ قفن ( sange ghafon ) : وزنه ی قپان
سنگ قلّاب ( sang ghollab ) : قلابی که با آن سنگ پرتاب می کنند.
سنگ کف ( sang kof ) : سنگ کوب ، ایست ناگهانی قلب
سنگ کلا ( sange kela ) : سنگ تختی که روی تنور می نهند
سنگل ( sangal ) : سنگ مانندی که از پشگل سخت شده به پشم گوسفند چسبیده است
سنگ لوسی ( sange lowsi ) : سنگ تختی که در لبه بام قرار می دهند
سنگ وسپال ( sango sepal ) : زمین ناهموار وپراز سنگ وکلوخ
سنگین گردی ین ( sangin gardiyan ) : سنگین شدن
سو ( su ) : نور ، روشنی ، سمت
سو ( sowve ) : نسب ، نژاد
سو ( sow ) : سایش ، سنگ مخصوص تیز کردن داس و کارد
سوات ( savat ) : سواد
سوات دار ( savat dar ) : با سواد
سوار ( suvar ) : سوار ، راکب
سواراکردن ( suvara kordan ) : سوار کردن
سوار گردی ین ( suvar gardiyan ) : سوار شدن
سواره ( suvarah ) : سواره
سواری ( suvari ) : سواری
سواری بخوردن ( suvari bakhordan ) : سواری خوردن
سواری هاداین ( suvari hadayan ) : سواری دادن
سواری هاگیتن ( suvari hagitan ) : سواری گرفتن
سواستنه ( suastonah ) :  آستانه امامزاده ، کوه و باغهای مشرف به امامزاده در حدفاصل شیران و لش میدان
سوا گردی ین ( seva gardiyan ) : جدا شدن
سوایی ( sevaei ) : جداگانه
سو بداین ( sow badayan ) : سابیدن
سو بزی ین ( su baziyan ) : زده شدن چشم در اثر نور شدید
سوت ( sut ) : افتادن چیزی به نقطه ای دور دست
سوتادر ( sutadar ) : آخرین اراضی دشتاها و مشرف به دره تادر
سوت کردن ( sut kordan ) : انداختن چیزی به نقطه ای  دور دست
سوت گردی ین ( sut garditan ) : سوت شدن
سوته ( sutah ) : کوهی کم ارتفاع و کبودرنگ بین تنگل خانه و کهو
سوج ( souj ) : سوز
سوخت گردی ین ( sukht gardiyan ) : تلف شدن ، سوخت شدن
سوخته ( sukhtah ) : سوخته
سود ، سوت ( savad ) : سبد
سود ببردن ( sud babordan ) : سود بردن
سود بکردن ( sud bakordan ) : سود کردن
سور چرن ( sur charon ) : کسی که هر جا ضیافتی است حا ضر گردد.
سور چرنی ( sur charoni ) : ضیافت ، میهمانی
سورسات ( sure sat ) : خواروبار و قند وشکر ، اسباب پذیرایی و خورد و خوراک
سورهاداین ( sur hadayan ) : سور دادن ، میهمانی دادن
سوزن بزی ین ( suzan baziyan ) : خیاطی کردن
سوزی ( sowzi ) : سبزی
سوزی بشاین ( sowzi bashayan ) : رفتن به کوه یا مزارع برای جمع آوری سبزی
سوزی کاری ( sowzi kari ) : سبزی کاری
سوسوبزی ین ( susu baziyan ) : روشنایی اندکی دادن
سوسه بیماین ( susa bimayan ) : سوسه آمدن
سوک ( suk ) : گوشه ، کنار
سوگلی ( sowgoli ) : زن مطلوب و محبوب
سول ( sowl ) : سرو
سولاخ ( sulakh ) : سوراخ
سولاخ سمبه ( sulakh sombah ) : گوشه کنار ، جاهای پرت و دور از معرض دید
سولاخگ ( sulakhag ) : سوراخ کوچک ، کنایه از اتاق یا فضایی تنگ و کوچک
سومگ ( sumag ) : کپک نان
سومگ بزیه ( sumag baziyah ) : کپک زده
سووس ( sowvus ) : سبوس
سووگ ( suvag ) : مکانی در شرق رودخانه و مقابل جیروا
سو وگتن ( sow vagtan ) : تیز شدن داس و کارد در اثر ساییدن
سووه ( suvah ) : نوعی علف شبیه برگ چغندر و اسفناج
سوهن ،  سوون ( suhan ) : سوهان
سوهن ( سوون ) بزی ین ( suhan baziyan ) : سوهان زدن ، تیز کردن با سوهان
سوهن  ( سوون ) بکشی ین ( suhan bakashiyan ) : سوهان کشیدن
سوی چراغ ( suye cheragh ) : نور یا شعله چراغ که به آن قسم نیز می خورند
سه پایه ( se payah ) : سه پایه
سهر ( sehr ) : سر بی حس
سهر گردی ین ( sehr gardiyan ) : سر شدن
سه ریدار ( se reidar ) : سرایدار
سهلنگاری ( sahlengeri ) : بی توجهی
سیا تو ( siyatowe ) : سیاه چرده
سیا سلفه ( siyasolfah ) : سیاه سرفه
سیا کاهه ( siya kahah ) : سیاه سرفه
سیاه دل ( siyah del ) : بی رحم
سیاه زون ( siyah zevon ) : کسی که نفرینش بگیرد
سیاه گردی ین ( siyah gardiyan ) : سیاه شدن
سیاه ماهر ( siyah mahr ) : مار سیاه
سیاهه ( siyahah ) : سیاهه
سیاهی بشاین ( siyahi bashayan ) : سیاهی رفتن چشم
سیب باهاره ( sib baharah ) : سیب بهاره ،  سیبی که میوه اش ابتدای تابستان می رسد.
سیب پاییزه ( sib paeizah ) : سیب پاییزه : سیبی که میوه اش آخر تابستان و ابتدای پاییز می رسد.
سیب تابستنه ( sib tabestonah ) : سیب تابستانه ، سیبی که میوه اش اواسط تابستان می رسد.
سیب ترشگ ( sib torshag ) : سیبی غیر پیوندی وترش
سیب دلگ ( sib dalag ) : نوعی سیب غیر پیوندی
سیب زیمینی ( sib zimini ) : سیب زمینی
سیب سیفید ( sib sifid ) : سیبی شبیه شمیرانی ولی به رنگ سفید
سیب شمرنی ( sib shemroni ) : سیب شمیرانی
سیب قندگ ( sib ghandag ) : سیبی غیر پیوندی و شیرین
سیب کاهگ ( sib kahag ) : سیبی که پس از رسیدن بسیار نرم می شود
سیب لبلان ( sib loblan ) : سیب لبنانی
سیب لبلان قرمز ( sib loblan ghermez ) : سیب لبنانی قرمز رنگ
سیپیل ( sipil ) : سبیل
سیپیلو ( sipilu ) : دارای سبیل بزرگ
سیخ بزی ین ( sikh baziyan ) : سیخ زدن ، تحریک کردن
سیخ کلا ( sikhe kela ) : سیخ مخصوص تنور که با آن سوخت را در تنور جابجا می کنند.
سیخگ ( sikhag ) : سیخونک ، میخ طویله یا چوب نوک تیز که آن را به چارپایان زده تا تندتر بروند.
سیخگ بداین ( sikhag badayan ) : با سیخونک به چارپایان زدن
سیر ( سیرا ) کردن ( sir kordan ) : سیر کردن
سیراو ( sirowve ) : سیراب
سیر کردن ( seir kordan ) : تماشا کردن
سیر گردی ین ( sir gardiyan ) : سیر شدن ، بیزار شدن
سیرمنی ( sirmoni ) : سیری
سیریشگ ( sirishag ) : نوعی سیر کوهی ، سبزی خودرو که به ویژه در دامنه اراکوه می روید.
سی ( سیر ) سرکه ( si serkah ) : کلماتی که برای جلوگیری از حمله یافراری دادن زنبور ادا می شود
سیسمنی ( sismoni ) : سیسمانی
سیفید ( sifid varowrd ) : سفید
سیفیداو ( shfhd owve ) : سفیدآب
سیفید کردن ( sifid kordan ) : قلع اندود کردن ظرف مسی ، گچ کردن دیوار و سقف ساختمان
سیفید وراورد  ( sifid varowrd ) : رنگ و رو سفید
سیفیده ( sifidah ) : سپیده صبح
سیفیده بزی ین ( sifidah baziyan ) : برآمدن سپیده ی صبح
سیکی نو ( sikinow ) : کوه و باغهایی درحدفاصل تنگه و شوراب
سیل اوه ( seilovah ) : سیلابه ، گل و لای ته نشین شده ناشی از جاری شدن سیل
سیل بیماین ( seil bimayan ) : سیل آمدن
سیل بزی ین ( seil baziyan ) : سیل زدن
سیلی بخوردن ( sili bakhordan ) : سیلی خوردن
سیلی بزی ین ( sili baziyan ) : سیلی زدن
سیّم ( seyyom ) : سوم
سین جین کردن ( sin jin bakordan ) : سین جیم کردن ، سوال جواب کردن
سینه ( sinah ) : سینه ، پستان ، دامنه ، وسط
سینه بداین ( sinah badayan ) : شکم دادن
سینه بند ( sinah band ) : کرست
سینه پهلو ( sinah pahlu ) : سینه پهلو
سینه زنی ( sinah zeni ) : سینه زنی
سینه کردن ( sinah kordan ) : جمع کردن و بردن حیوانات یا عده ای به سمتی معین ،  شکم دادن دیوار و سنگچین ، به شیر آمدن پستان
سینه کش ( sinahkesh ) : وسط ،  بعدازدامنه و نرسیده به قله کوه
سینه هاداین ( sinah hadayan ) : شیردادن
سینه هاگیتن ( sinah hagitan ) : مکیدن پستان از سوی نوزاد
سینه مال ( sinahmal ) : سینه خیز
سینه مال بشاین ( sinahmal bashayan ) : سینه خیز رفتن

 

 

FacebookTwitter
نظر (16)
 • علی اکبر لبافی

  ساپیله (SAPILAH) : تفاله، قسمت میانی میوه هایی مانند سیب وبه و گلابی و... که خورده نمی شوند.

 • morteza labbafi

  سلام مهندس !
  سازویی = موضع و گردنه ای بین راه افجه - برگ جهان
  سراکونا = واژگون ، برعکس
  سه راه = موضعی در ابتدای دشتاها .....
  سُمَ تا = (somata) وسیله ای در دستگاه خرمن کوبی سنتی
  ضمناً دقیقاً نمی دانم آیا مصدر " سَر بَشایَن " در مکالمات بکار می رفته یا این هم مثل " مغزگردو " تحت تاثیر گویش تهرانی در ذهن من ایجاد شده .

 • علی اکبر لبافی

  اگر زیر آتشه زیادکنی برنج سرموشو
  تا بشام چندتا هیمه بیورم دیگ سرشا(سربشا)
  بپ پا اگر او سربشو الو وه مکشه
  شیره سره اوجاق نایم سرکشی کن سرنشو
  ادمه کلا که بیمام بدی یم او سرشایه

 • علی اکبر لبافی

  سرطان:تیر

 • morteza labbafi

  تکمله در مورد سلالگ : این واژه در عین حال به لوله ای ناودان مانند اطلاق می شد که در گهواره ها (و بطور خاص وقتی نوزاد پسر بود ) ادرار کودک را به مخزنی تعبیه شده در زیر گهواره هدایت می کرد .

  [ با پوزش از این که این تکمله کمی بودار شد ! ]

 • morteza labbafi

  سَگَک (sagak) = پسوندی به دنبال اسامی گیاهان و به معنی وحشی و غیراصیل و غیرپیوندی . مثل: گل سرخ سگک ؛ آلوچه سگک و ....

 • علی اکبر لبافی

  سویی: پشته، دسته، دسته ای از گیاهان و علفهای کوهی مانند کماه که پس از کندن در کوه به طور پراکنده می گذارند تا پس از اتمام عملیات کندن، آنها را بار کرده حمل می کنند.

 • علی اکبر لبافی

  سکر: درخت غیر پیوندی با میوه نامرغوب

 • علی اکبر لبافی

  سووال: ساقه خشک گیاه جو وگندم
  سووالی: زمین بایر پس از برداشت جو وگندم

 • Esmaeil Esbati

  روز عید مبعث برگجون بودم- به واژه آب را سات کردن برخورد کردم ولی معنایش را درست نمیدانم. بنظرم به معنی آب را سوار کردن باشد...و یا چیزی شبیه به این

 • علی اکبر لبافی

  آقای اثباتی ممنون
  سات کردن از قلم افتاده است. در مقاله آب و آبیاری این اصطلاح معنا شده است.
  اوسات کردن: تقریبا همان معنای هدایت آب به داخل باغ یا کرت را می دهد. با این تفاوت که زمان طولانی تری را از هدایت آب به معنای آبیاری به صورت طبیعی و متعارف می دهد. یعنی آب را هدایت کردن و رها کردن به مدت طولانی است.

 • علی اکبر لبافی

  سو بداین: معنای تیز کردن هم می دهد.

 • ا.ا.

  سرکوچ یا سرکوج
  به معنای زندگی ناکامل و موقتی
  برای مثال کسی که به طور موقت و برای مدتی کوتاه مثلا چند ماه در شهر و دیاری دیگر زندگی می کند و اسباب زندگی اش در حد ضرورت و مختصر است و گاهی برایش دردسر ساز می شود می گوئیم او سرکوج است یا سرکوچ زندگی می کند.
  بهتر است درباره معنای دقیق کلمه تحقیق شود من از فحوای یک گفتگوی خانوادگی این معنا را برای سرکوچ درک کردم

 • ا.ا.

  سر اسبی
  به سکون ر
  به معنای سرسری و بدون دقت کافی و با سرعت کاری را انجام دادن.
  باز هم بهتر است از معنای این اصطلاح مطمئن شد.

 • ا.ا.

  سرند.. به فتح س و ن . غربالی با سوراخ های درشت

 • ا.ا.

  سر بلند کردن: مدعی شدن به معنای خواهان مال یا سهمی شدن


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109