روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت ش


ش

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

شابد لعظیم ( shabdelazim ) : شاه عبدلعظیم
شاتوت ، شاتود ( shatud ) : شاه توت ، توت درشت و پرآب و سیاه وسرخ
شاخ بزی ین ( shakh baziyan ) : شاخ زدن
شاخ به شاخ گردی ین ( shakh be shakh gardiyan ) : شاخ به شاخ شدن
شاخ دراوردن ( shakh darowrdan ) : شاخ درآوردن
شاخگ ( shakhag ) : شاخک
شاخ گردی ین ( shakh gardiyan ) : شاخ شدن ، مزاحم شدن
شاخ و شنه بکشی ین ( shakho shonah bakashiyan ) : شاخ و شانه کشیدن ، تهدید کردن
شاخه ( shakhah ) : شاخه
شادت ( shadat ) : شهادت ، شاهد
شادت هاداین ( shadat hadayan ) : شهادت دادن
شادنه ( shadonah ) : شاه دانه ، تخمی نوعی گیاه که تفت داده و برشته کرده می خورند
شاد گردی ین ( shad gardiyan ) : شادشدن
شادی کردن ( shadi kordan ) : شادی کردن
شازده ( shazdah ) : شاهزاده
شاش بزی ین ( shash baziyan ) : بید زدن
شاش بند گردی ین ( shashband gardiyan ) : شاش بند شدن
شاش داشتن ( shash dashtan ) : کنایه از عجله داشتن بی مورد ، بی طاقتی
شاش دکردن ( shash dakordan ) : ادرار کردن
شاش کف کردن ( shash kaf kordan ) : کنایه از بالغ شدن
شاشن ، شاشو ( shashu ) : آنکه در خواب یا بی اختیار بشاشد
شاغال ( shaghal ) : شغال
شاف ( shaf ) : شیاف
شاکیله ( shakilah ) : نهراصلی ، جوی بزرگ ، نهر سرده
شاکیله باغارو ( shakilah bagharu ) : نهرآبی که از زیر امامزاده و بالادست نهر زیاد آباد درسمت شرق رودخانه شروع و تاباغارو ادامه دارد.
شاکیله دشتاها ( shakilah dashtaha ) : نهر آبی که از شوراب شروع و تا دشتاها ادامه دارد. این نهر از محله  سرده عبور می کند و بزرگترین نهر روستاست.
شاکیله زیادباد ( shakilah ziyadabad ) : نهرآبی که از زیر امامزاده در غرب رودخانه شروع و تا زیادآباد ادامه دارد.
شاکیله سرده  ( shakilah sardeh ) : نام دیگر شاکیله دشتاهاست.
شاکیله شاهن ( shakilah shahon ) : نهری است که در پایین دست نهر دشتاها در شوراب شروع وبه محله شاهان رفته و تا بالانجو ادامه دارد.
شاکیله شیرن ( shakilah shiron ) : نهرآبی که در جعفر صادق شروع و از غرب رودخانه عبور کرده تا شیرون ادامه دارد.
شاکیله ونمده ( shakilah venamadeh ) : نهر آبی که از گردوگ و درغرب رودخانه شروع شده و باغهای روستای و نمده ( نیکنامده ) را مشروب می کند.
شاگردنگی ( shagerdonagi ) : انعامی که به شاگرد مغازه می دهند
شال ( shal ) : منسوجی درلز ازپشم و مشابه آن که به دور کمر می بندند
شالّاتان ( shallatan ) : شارلاتان
شالکی ( shalaki ) : گونی بسیاربزرگ بافته شده با نخ پشمی یا موی بز برای حمل مواد سبک
شال وکلاه کردن ( shalo kolah kordan ) : لباس پوشیدن و عازم انجام کاری بودن
شامیوه ( shamivah ) : نوعی گلابی شیرین
شانسکی ( shansaki ) : شانسی
شاهن ( shahon ) : شاهان ، نام محله ای از بافت روستا در دامنه آفتاب کوه
شاهی ( shahi ) : واحد پول در قدیم معادل 50 دینار
شایسته ( shayestah ) : شایسته
شباهت ، شباهد ( shabahat ) : شباهت
شبق ( shabagh ) : شفق ، اولین روشنایی روز
شبنه ( shabonah ) : شبانه ، هنگام شب
شبنه روز ( shabonah ruz ) : شبانه روز
شبیه گردی ین ( shabih gardiyan ) : شباهت یافتن
شپشگ ( shishag ) : شپشه ، حشره ریزه تن مرغان
شپلاق ( shapelagh ) : سیلی محکم
شت ( shet ) : تخم مرغ خراب
شتگ ( shetag ) : ترشح ، مقادیر کم آب و گل و لای که به جایی می پاشد ، پاشیدن آب به اطراف پس از ریختن از بلندی
شتگ بزی ین ( shetag baziyan ) : پاشیدن یا مالیدن آب و گل و لای روی دیوار دوده زده
شتک کردن ( shetag kordan ) : پاشاندن آب و گل و لای
شتگ گردی ین ( shetag gardiyan ) : پاشیده شدن آب و گل و لای از روی زمین
شته ( shetah ) : شته ، نوعی آفت درختان و گیاهان
شته بزی ین ( sheath baziyan ) : شته زدن ، آفت زدن درختان و گیاهان توسط  شته ، آلوده شدن مزرعه و باغ به آفت شته
شته بگتن ( sheath bagtan  ) : شته گرفتن ، شته زدن
شته توت ، شته تود ( sheath tud ) : نخستین دانه های میوه توت که هنوز به طور کامل نرسیده اند ولی به دلیل سستی دم آنها از درخت کنده شده می ریزند ، توت نارس
شته چولو ( sheath chulu ) : تخم مرغ خراب و نازا ، تخمی که برای تشویق وتسهیل ویا تعیین محل تخم گذاری در جای مناسب قرار می دهند.
شخ ( shekh ) : شیخ ، آخوند یا مردی مذهبی که دقت زیادی در احکام مانند نماز وروزه دارد
شخم بزی ین ( shokhm baziyan ) : شخم زدن
شراب ( sherab ) : شراب
شرح بداین ( shahr badayan ) : شرح دادن
شر شر ( sher sher ) : باران تند ، صدای باران ، صدای ریزش آب از ناودان
شرط دوستن ( shart davastan ) : شرط بستن
شرط کردن ( shart kordan ) : شرط کردن
شرق ( sheregh ) : صدایی که از زدن سیلی برخیزد
شرق شرق ( sheregh sheregh ) : صدایی که از سوختن چوب در آتش یا از مفاصل بدن مانند انگشتان برخیزد
شرمنده ( sharmendah ) : شرمنده
شرمو ( sharmu ) : خجالتی
شروع کردن ( shoru kordan ) : شروع کردن
شروع گردی ین ( shoru gardiyan ) : شروع شدن
شرّه کردن ( shorrah kordan ) : شره کردن
شریک ( sharik ) : شریک
شریک گردی ین ( sharik gardiyan ) : شریک شدن
شریکی ( shariki ) : شراکت ، به صورت مشارکتی
شسته رفته ( shostah roftah ) : پاک وتمیز
شست وشو ( shostoshu ) : شستشو
شش ( shesh ) : عدد شش
شعر بگفتن ( sher bagoftan ) : شعر گفتن ، کنایه از حرف نامربوط زدن
شعله ( sholah ) : شعله
شفابداین ( shafa badayan ) : شفادادن
شفا پیداکردن ( shafa peyda kordan ) : شفایافتن
شفا هاگیتن ( shafa hagitan ) : شفا گرفتن
شفته ، شفده ( shefdah ) : شفته ، دوغاب آهک و خاک وسنگریزه ، هر مخلوط شل ناشی از آب زیاد مانند پلوی با آب بیش از اندازه
شق ( shagh ) : راست و محکم
شقّه ( shaghghah ) : شقیقه ، نیمی از لاشه گاو وگوسفند
شقه شقه ( shaghghah shaghghah ) : پاره پاره
شقه کردن ( shaghah kordan ) : شقه کردن ، دو پاره کردن
شکاف بداین ( shekaf badayan ) : شکافتن
شکاف بخوردن ( shekaf bakhordan ) : شکاف خوردن
شکراوگردی ین ( shekarowe gardiyan ) : شکرآب شدن ، به هم خوردن رابطه
شکر کردن ( shokr kordan ) : شکر کردن
شکرنه ( shokronah ) : شکرانه
شکست ( shekest ) : شکست ، متضاد پیروزی
شکست بخوردن ( shekest bakhordan ) : شکست خوردن
شکسته بند ( shekesta band ) : شکسته بند
شکسته نفسی ( shekesta nafsi ) : تواضع
شکلک دراوردن ( sheklak darowrdan ) : شکلک درآوردن
شکم بالا ایماین ( shekam bala eimayan ) : حامله شدن
شکم بداین ( shekam badayan ) : شکم دادن ، خمیده شدن ستون یا تیر و یا دیوار در اثر بار زیاد
شکم بدزدی ین ( shekam badozdiyan ) : شکم را به داخل فرو بردن
شکم پی بیوردن ( shekam pi biyowrdan ) : شکم پیه آوردن ، چاق شدن
شکم چرن :   ( shekam charon ) شکم چران ، شکم باره
شکنجه ( shekenjah ) : شکنجه
شل ( shel ) : لنگ ، آنکه می لنکد
شلاب ( shelab ) : باران و برف مخلوط ، برفی که بخش از آن آب شده و درهم است.
شلاق بزی ین ( shallagh baziyan ) : شلاق زدن
شل بزی ین ( shel baziyan ) : لنگیدن
شل بگتن ( shol bagtan ) : سست گرفتن
شل بیماین ( shol bimayan ) : ضعف نشان دادن ، سستی کردن
شلتوگ ( shaltuk ) : چلتوک ، جو و گندم بوجاری نشده ، خوشه هایی که پس از درو وجمع کردن محصول جو و گندم در زمین پراکنده شده است.
شلخته ( shelakhtah ) : شلخته
شل شلی ( shel sheli ) : لنگان لنگان
شل شلی ( shol sholi ) : یواش یواش
شل گردی ین ( shel gardiyan ) : لنگ شدن
شل گردی ین ( shol gardiyan ) : شل شدن
شلوار ( shelvar ) : شلوار
شل و پر کردن ( shelopar ) : کسی را سخت زدن و مجروح کردن
شلوغ کردن ( shulugh kordan ) : شلوغ کردن
شلوغ گردی ین ( shulugh gardiyan ) : شلوغ شدن
شله ( sholah ) : آشی از برنج و ماش
شله زرد ( sholah zard ) : شله زرد
شلیته ( shalitah ) : دامن کوتاه پرچین
شم ( shom ) : شام ، شب
شمار ( shemar ) : شمار ، حساب
شمارش ( shemaresh ) : شمارش
شمال ( shemal ) : شمال ، بادخفیف ، نسیم
شمد ( shamad ) : نوعی روانداز تابستانه ، نخی و نازک
شمرده حرف بزی ین ( shemordah harf baziyan ) : با تانی حرف زدن
شمشه ( shemshah ) : شمشه
شمشیر بزی ین ( shamshir baziyan ) : شمشیرزدن
شمشیر بکشی ین ( shamshir bakashiyan ) : شمشیر کشیدن
شمشیرگ ( shamshirag ) : گلی خودرو مانند گلایل گه برگهای آن مانند شمشیر است
شم ، شمع ( sham ) : شمع ، پایه ای که زیر ستون یا دیوار شکسته زنند.
شم بداین ( sham badayan ) : پایه دادن ستون و دیوار شکسته
شمبلیله ( shambalilah ) : شنبلیله ، سبزی معروف
شمبه ( shambah ) : شنبه
شمدن ( shamdon ) : شمعدان
شمدنی ( shamdoni ) : شمعدانی ، گل معروف
شم دوستن ( sham davastan ) : شمع بستن ، یخ بستن آب ناودان و نظایر آن به صورت آویزان در زمستان
شمرن ( shemron ) : شمیران
شم هاداین ( sham hadayan ) : شام دادن
شناس ( shenas ) : آشنا ، خودی ، شناخته شده
شنگه ( shengah ) : شنگ ، سبزی تره مانند دارای شیره که هم خام و هم در داخل غذا خورده می شود.
شنو ( shenowve ) : شنا
شنو بکردن ( shenowve bakordan ) : شنا کردن
شنوگر ( shenowgra ) : شناگر
شنه ( shonah ) : شانه ، کتف ، وسیله مرتب کردن مو
شنه بالابنداختن ( shonah bala bendakhtan ) : شانه بالا انداختن ، بی اعتنایی کردن
شنه به شنه ( shonah be shonah ) : دوش به دوش
شنه خالی کردن ( shonah khali kordan ) : شانه خالی کردن
شنه کردن ( shonah kordan ) : شانه کردن
شو ( showve ) : شب
شواو ( show owve ) : آبیاری در شب
شوبرار ( shuberar ) : برادرشوهر
شوپرگ ( show parak ) : شب پره ، پروانه
شوپور ( showpur ) : شیپور
شوپوربزی ین ( showpur baziyan ) : شیپور زدن
شو پی یر ( shu piyar ) : پدرشوهر
شوجل ( showjol ) : کهنه بچه
شوجمعه ( show jomaah ) : شب جمعه
شوچره ( show charah ) : شب چره ، آنچه شبها و در شب نشینی ها خورده می شود
شو خووار ( shu khuvar ) : خواهرشوهر
شوخون ( showkhon ) : شبیخون
شود ( sheved ) : شوید
شورش کردن ( shuresh kordan ) : شورش کردن
شورکردن ( shur kordan ) : شورکردن
شورگردی ین ( shur gardiyan ) : شورشدن
شورگ ( shurag ) : شوره سر
شورن ( showron ) : جوانه تازه درخت ، مقدار رشد شاخه درخت در سال جاری
شوروا ( shurva ) : شوربا ، آش ساده برنج که کمی آرد به آن می افزایند.
شوره ( shurah ) : شوره وسفیده لباس و آجر یا زمینهای نمکی
شوره زا ( shurahzar ) ر : شوره زار
شوش ( shush ) : شاخه های نازک و بلند نوعی درخت بید که با آن سبد می بافند
شوکار ( showkar ) : شب کار
شو کردن ( show kordan ) : شب کردن
شوکور ( show kur ) : شب کور
شو گردی ین ( show gardiyan ) : شب شدن
شوگیر ( showgir ) : شب هنگام
شولا ( showla ) : پوششی عبا مانند از پشم
شومار ( shumar ) : مادرشوهر
شون ( shon ) : شان ، خانه زنبور عسل و محل ذخیره عسل
شوو مراد ( showve morad ) : شب زفاف
شوونه ( shevonah ) : شبانه
شو نشین ( show neshin ) : شب نشین
شوور ( shuvar ) : شوهر
شووربداین ( shuvar badayan ) : شوهردادن
شووربکردن ( shuvar bakordan ) : شوهرکردن
شوول ( showvul ) : شاقول
شهرت ( shohrat ) : معروفیت
شهرت بداین ( shohrat badayan ) : شایع کردن
شهرت داشتن ( shohrat dashtan ) : شایع بودن
شیخگ ( sheikhag ) : دانه بلند تسبیح
شیرازه ( shirazah ) : شیرازه
شیراو ( shirowve ) : شور آب ، مکانی در محدوده بندگاه نهر دشتاها در حد فاصل تنگه و تنگندار
شیرباها ( shirbaha ) : شیربها
شیرجه ( shirjah ) : شیرجه
شیرجه بشاین ( shirjah bashayan ) : شیرجه رفتن
شیرخوره ( shir khorah ) : شیرخواره
شیردن ( shirdon ) : شیردان
شیرکردن ( shir kordan ) : تحریک کردن ، تهییج یا تشجیع کردن
شیرگ ( shirag ) : نوعی علف که در صورت قطع کردن ساقه آن مایع چسبناک و تلخی مانند شیر از آن خارج می شود.
شیرن ( shiron ) : شیران ، مکانی در دو طرف دره ای به همین نام و در دامنه کوه های کهو و سوته
شیرن بالا ( shiron bala ) : بخشی از منطقه شیرن در غرب سوآستنه و شرق دره و مشرف به کوه سوته
شیرن پایین ( shiron paein ) : بخشی از شیرن در جنوب شیرن بالا و مشرف به رودخانه
شیرن جلو ( shiron jowlove ) : بخش جنوب غربی منطقه شیرن و مشرف به کهو
شیرن دنبال ( shiron donbal ) :  آخرین نقطه شمالی در منطقه شیرن در دامنه کوههای کهو و سوته وم شرف به پادار مهدی
شیرونی ، شیربنی ( shirboni ) : شیروانی ، پوشش شیب دار بام از جنس فلز
شیره ( shirah ) : شیره
شیرهاداین ( shir hadayan ) : شیردادن
شیره ای ( shiraei ) : شیره ای
شیره به شیره ( shirah be shirah ) : دو نوزاد با اختلاف سنی کمتر از دو سال از یک مادر
شیره تود ( shirah tud ) : شیره ی توت
شیره کش خنه ( shirah kesh khonah ) : پاتوق شیره ای ها
شیره ی کسی ر بکشی ین ( shiraye kasire bakashiyan ) : شیره ی کسی را کشیدن
شیرین زون ( shirin zevon ) : شیرین زبان
شیرین کردن ( shirin kordan ) : شیرین کردن
شیرین گردی ین ( shirin gardiyan ) : شیرین شدن
شیرینی خورن ( shirini khoron ) : جشن نامزدی
شیشگ ( shishag ) : گوسفند نر شش ماهه تا یک ساله ، صورت فلکی ثریا که شش ستاره دارد.
شیشگ دریمایه ( shishag darimayeh ) : ثریا درآمده یا در آسمان دیده می شود. این ستاره دراوایل شب شهریورماه از پشت آفتاب کوه سر برآورده و کاربرد این اصطلاح برای زمانی است که درختان نیاز زیادی به آب ندارند و می شود باغ را خیلی سیراب نکرد.
شیشه ( shishah ) : شیشه
شیشه بر ( shishahbor ) : شیشه بر
شیشه گر ( shishahgar ) : شیشه ساز
شیشه گری ( shishahgari ) : شیشه سازی
شیطن ( sheiton ) : شیطان
شیطنگ ( sheitonag ) : شیطانک
شیطنگ وازی ( sheitonag vazi ) : شیطانک بازی ، شیطنت کردن
شیطنی ( sheitoni ) : شیطنت
شیطنی کردن ( sheitoni kordan ) : شیطنت کردن کودکان
شیعه ( shiaa ) : شیعه
شیله پیله ( shilah pilah ) : فریب ، دورویی
شیوه بزی ین ( shivah baziyan ) : نصیحت کردن
شیهه ( sheihah ) : صدای اسب

 

FacebookTwitter
نظر (2)
  • morteza labbafi

    شش مثقالی = واژه ای در بیان تحکم و برای تشر زدن ، احتمالا نام سلاحی قدیمی بوده است . واژه هایی چون : توپ ! زغنبوت ! و ... چنین کاربردی دارند .
    شِتِر (sheter) = شلخته ، بی نظم ، لاابالی

  • علی اکبر لبافی

    شبن(SHABON):شعبان


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109