روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت ق


ق

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

قاب ( ghab ) : پاشنه پا ، استخوان کوچکی از دست و پای گوسفند
قاب بازی ( ghab bazi ) : نوعی بازی یا قماربا استخوان قاب
قابلمه ( ghablamah ) : قابلمه
قاتق ( ghatogh ) : لفمه ، لقمه ی نان ، چیزی که با نان خورده می شود
قاتق ( قاتقک )  کردن ( ghatogh kordan ) : صرفه جویی کردن در خوردن چیزی که با نان خورده می شود.
قاتی کردن ( ghati kordan ) : مخلوط کردن
قاچ ، قاش ( ghach ) : ترک ، شکاف ، قسمت جلو و برآمده ی پالون وزین
قاچّاق ( ghachchagh ) : جنسی که معامله ی آن ممنوع است.
قاچّاق گردی ین ( ghachchagh gardiyan ) : مخفیانیه محل کار را ترک کردن
قاچّاقی ( ghachchaghi ) : مخفیانه
قاچ بخوردن ( ghach bakhordan ) : شکاف خوردن ، ترک خوردن ، چاک برداشتن
قاچ بداین ( ghach badayan ) : شکاف دادن ، جدا کردن از هم
قاچ کردن ( ghach kordan ) : قاچ کردن خربزه و هندوانه و نظایر آن
قاچ وگتن ( ghach vagtan ) : شکاف برداشتن
قاشقگ ( ghashoghag ) : قاشق کوچک ، قاشق چای خوری
قاصدگ ( ghasedag ) : قاصدک
قاطی کردن ( ghati kordan ) : دیوانه شدن ، تعادل روانی را ازدست دادن
قاعده ( ghaedah ) : قاعده
قافله ( ghafelah ) : قافله
قافه ( ghafah ) : ته ، کف ، بن ، ریشه
قاق ( ghagh ) : آخر ، عقب ، دست آخر ، آخرین نفر
قاق گردی ین ( ghagh gardiyan ) : آخرین نفر شدن
قال بکندن ( ghal bakandan ) : قال کندن ، تمام کردن ، بهانه جویی یا مشاجره را خاتمه دادن
قال قال کردن ( ghal ghal kordan ) : سروصداکردن
قالیچه ( ghalichah ) : قالیچه
قایم ( ghayem ) : محکم واستوار ، پنهان ، عمود
قایم باشک ( ghayem bashak ) : قایم موشک ، بازی معروف کودکان که عده ای مخفی شده و نفر بازنده باید آنها را پیدا کند.
قایم باشک دسته ای ( ghayem bashak dastaei ) :  بازی کودکان که دسته ای پنهان شده و دسته ی دیگر باید آنها را پیدا کنند.
قایم کردن ( ghayem kordan ) : پنهان کردن
قایمکی ( ghayemaki ) : مخفیانه
قایم گردی ین ( ghayem gardiyan ) : پنهان شدن
قبا ( ghaba ) : نوعی لباس میان باز که تا زانو می رسد و روی آرخالق پوشند.
قباحت ( ghabahat ) : شرمساری ، خجالت ، رسوایی
قباله ( ghabalah ) : سند
قبا واسه ی کسی بدوختن ( ghaba vaseyeh kasi badukhtan ) : کنایه از گرفتاری برای کسی درست کردن.
قبراق ( ghebragh ) : چابک ، چالاک ، فرز
قبرستن ( ghabreston ) : قبرستان
قبضه ( ghabzah ) : قبضه
قبله ( ghablah ) : قبله
قبله نما ( ghablah noma ) : قبله نما
قبول کردن ( ghabul kordan ) : قبول کردن
قبول گردی ین ( ghabul gardiyan ) : قبول شدن
قبّه ( ghobbah ) : گنبد
قپی بیماین ( ghopi bimayan ) : لاف زدن
قچّاق ( ghochchagh ) : نیرومند ، گردن کلفت
قحبه ، قهوه ( ghahbah ) : قحبه ، بدکاره
قحدی ، قحطی ( ghahdi ) : خشک سالی ، نایابی غدا ، نام یک روز نوبت آب بالابا از نهر دشتاها
قدّاره ( ghaddarah ) : نوعی شمشیر کوتاه
قدّاره دوستن ( ghaddarah davastan ) : شمشیر بستن و مسلح شدن
قد بکشی ین ( ghad bakashiyan ) : قد کشیدن
قد راستا کردن ( ghad rasta kordan ) : کنایه از بیرون آمدن از گرفتاری
قدعلم کردن ( ghad alam kordan ) : سر بلند کردن ، سینه سپرکردن
قدغن کردن ( ghadghan kordan ) : ممنوع کردن
قدم بزی ین ( ghadam baziyan ) : قدم زدن
قدم داشتن ( ghadam dashtan ) : خوش قدم بودن
قدم کردن ( ghadam kordan ) : اندازه گیری طول با قدم زدن
قدم وگتن ( ghadam vagtan ) : قدم برداشتن
قدیفه ( ghadifah ) : قطیفه ، حوله حمام
قر ( ghor ) : فرورفتگی و لهیدگی ظروف و وسایل فلزی ، متورم شدن بیضه ، باد فتق
قراربگتن ( gharar bagtan ) : آرام گرفتن ، استقراریافتن
قراضه ( ghorazah ) : قراضه
قرباغه ( ghorbaghah ) : قورباغه
قربداین ( gher badayan ) : قردادن ، رقصیدن
قربزی ین ( ghor baziyan ) : قرزدن ، ابراز ناراحتی کردن ، کسی را گول زدن و با خود همراه کردن
قربن ( ghorbon ) : قربان
قربن صدقه ( ghorbon sadaghah ) : زبان بازی و دل به دست آوردن
قربنی ( ghorboni ) : قربانی
قربنی کردن ( ghorboni kordan ) : قربانی کردن
قربنی گردی ین ( ghorboni gardiyan ) : قربانی شدن
قربنی هاداین ( ghorboni hadayan ) : قربانی دادن
قرت ، قرد ( ghort ) : قورت ، بلع
قرت بداین ( ghort badayan ) : قورت دادن ، بلعیدن
قرت قرت بخوردن ( ghort ghort bakhordan ) : تند تند و با صدا خوردن آب و نوشیدنی ها
قرچ ( gherech ) : صدای بریده شدن چیزی با قیچی و نظایرآن
قرچ قرچ ( gherech gherech ) : صدای متعددی از مفاصل استخوانها ایجاد می شود.
قرض و قوله ( gharzo gholah ) : وامی که از چند نفر و به دشواری گرفته باشند.
قرض هاداین ( gharz hadayan ) : قرض دادن
قرض هاگیتن ( gharz hagitan ) : قرض گرفتن
قرعه بکشی ین ( ghor-ah bakashiyan ) : قرعه کشیدن
قرقره ( gher gherah ) : قرقره
قرق کردن ( ghorogh kordan ) : قرق کردن
قرقوت ( gharghut ) : گردویی که پوست سبز آن کنده شده است.
قرقوت کردن ( gharghut kordan ) : کندن پوست سبز میوه ی گردو
قرقوت گردی ین ( gharghut gardiyan ) : رسیدن میوه ی گردو و مناسب بودن زمان برداشت محصول درخت گردو
قر کردن ( ghor kordan ) : قر کردن
قرگردی ین ( ghor gardiyan ) : قرشدن
قرمدنگ ( ghoromdang ) : دشنامی به معنای بی غیرت
قرمساق ( ghoromsagh ) : دشنامی به معنای بی غیرت
قرمه ( ghormah ) : قورمه ، گوشت سرخ کرده
قرمه سوزی ( ghormah sowzi ) : قورمه سبزی
قرن ( gheron ) : قران ، صاحبقران ، ریال
قروقمبیل ( ghero ghambil ) : ادا واطوار بد کارگان
قز ( ghoz ) : قوز
قزبیت ( ghozbit ) : قزمیت ، بدریخت ، خراب ، ناتوان
قزقن ( ghazghon ) : دیگ
قزگ پا ( ghozage pa ) : قوزک پا
قز گردی ین ( ghoz gardiyan ) : قوز شدن
قسدم بخوردن ( ghasdam bakhordan ) : قسم خوردن
قسدم بداین ( ghasdam badayan ) : قسم دادن
قسر درایماین ( ghesser darimayan ) : گاو ماده ای که برای گوساله پروری نزد گاو نر برند ولی گاو ماده خود را برهاند.
قسر درشاین ( ghesser darshayan ) : جان سالم به در بردن ، ازخطر جستن
قسر گردی ین ( ghesser gardiyan ) : نافرمان شدن ، مطیع نشدن
قسّم ، قستم ، قسدم ( ghassam ) : قسم ، سوگند
قسم آیه بخوردن ( ghassam ayah bakhordan ) : به آیه های قرآن قسم خوردن
قشقرق ( gheshgheregh ) : بانگ و فریاد ، دادو بیداد
قشقرگ ( ghashgharag ) : زاغ ،  پرنده ای کوچکتر از کلاغ و سیاه و سفید
قشقرگی ( ghashgharagi ) : نوعی گیلاس زودرس که اغلب توسط پرندگان ازجمله قشقرگ خورده می شود.
قشو ( ghashowve ) : وسیله ای آهنی یا چوبی و دندانه دار که با آن تن چارپایان را خارند یا تیمار کنند.
قشو بکشی ین ( ghashow bakashiyan ) : قشو کشیدن تن حیوان
قصّه ، قصته ( ghestah ) : قصّه ، داستان
قصته بگفتن ( ghestah bagoftan ) : قصّه گفتن
قضا کردن ( ghaza kordan ) : قضا کردن ، انجام عبادتی فوت شده
قضا گردی ین ( ghaza gardiyan ) : قضا شدن
قط ( ghat ) : قطع
قطار ( ghatar ) : ردیف  ، پشت سرهم و متوالی
قطارکش ( ghatarkesh ) : ردیفی
قطار گردی ین ( ghatar gardiyan ) : ردیف شدن ، عده یا تعدادزیادی حضور یافتن
قطره ( ghatrah ) : قطره
قط کردن ( ghat kordan ) : قطع کردن
قط گردی ین ( ghat gardiyan ) : قطع شدن
قطی ( ghoti ) : قوطی ، ظرف در دار کوچک فلزی
قفن ( ghafon ) : قپان ، وسیله ای قدیمی برای توزین بارهای سنگین
قلا ( ghola ) : ساده وآسان
قلّاب سنگ ( ghollabsang ) : فلاخن
قلاغ ( ghalagh ) : کلاغ
قلاغ بخورد ( ghalagh bakhord ) : کلاغ خورده ، میوه هایی مثل گردو و سیب که توسط پرندگان از جمله کلاغ خورده شده باشد.
قلاغ پر ( ghalaghpar ) : کلاغ پر
قلاغی ( ghalaghi ) : درخت گردویی که از دانه گردوی مخفی شده توسط کلاغ روییده شده است. کنایه از درختی با مرغوبیت نامعلوم
قلب ( gholob ) : قلپ ، جرعه
قل بزی ین ( ghol baziyan ) : جوشیدن
قلب کن گردی ین ( ghalbkan gardiyan ) : قلاب کن شدن ، قلوه کن شدن
قلبه ( gholbah ) : قلوه
قلچ ( ghelech ) : قاچ ، برش خربزه و هندوانه
قلچماق ( gholchomagh ) : زورمند
قلعه ( ghalah ) : فلعه
قلف ( gholf ) : قفل
قلم به قلم ( ghalam be ghalam ) : رقم به رقم
قلمبه ( gholombah ) : چیز برجسته ، کنایه از آدم چاق
قلمبه سلمبه ( gholombah solombah ) : پستی وبلندی
قلمبه گویی ( gholombah guei ) : درشت گویی
قلم تراش ( ghalam terash ) : چاقوی مخصوص تراشیدن قلم
قلم پا ( ghalame pa ) : ساق یا استخوان ساق پا
قلمدن ( ghalamdon ) : قلمدان
قلمستن ( ghalamaston ) : قلمستان ، باغ یا بخشی از باغ که درختان متعددی را به روش قلمه زدن پرورش می دهند.
قلم دست ( ghalame dast ) : استخوان و آرنج دست
قلمدوش ( ghalamdush ) : روی شانه ها
قلمدوش گیتن ( ghalamdush gitan ) : چیزی  ( مثل کودک ) را روی گردن و شانه گرفتن
قلم کردن ( ghalam kordan ) : شکستن ، ازبین بردن ، قلع وقمع کردن
قلم گردی ین ( ghalam gardiyan ) : شکسته یا قطع شدن ، آسیب دیدن واز بین رفتن
قلمه ( ghalamah ) : شاخه کوتاه درخت تازه که در زمین نشانند تا ریشه زند.
قلندر ( ghalendar ) : مردوارسته ، دل کنده از دنیا
قلنج ( gholenj ) : درد پهلو یا شکم یا میان دو شانه
قلوزنه ( ghalowzonah ) : میوه های باقی مانده بر درختان پس از برداشت محصول توسط باغبان
قلوزنه کردن ( ghalowzonah kordan ) : جمع آوری میوه های باقی مانده پس از برداشت محصول توسط دیگران
قل و قم ( ghalo gham ) : قلع و قمع
قلین ( ghelyon ) : قلیان
قمبرک بزی ین ( ghambarak baziyan ) : چمباتمه نشستن
قمبل کردن ( ghombol kordan ) : به رو خوابیدن وباسن را مانند حالت سجده بالا دادن
قمپز ( ghompoz ) : خودستایی
قمپزدر کردن ( ghompoz dar kordan ) : پز دادن ، خودستایی کردن
قمقمه ( ghomghomah ) : قمقمه
قمه ( ghamah ) : قمه
قندن ( ghandon ) : قندان
قواره ( ghavarah ) : قواره
قوت ( ghowt ) : قااوت ، قوّتو ، مخلوطی از آردن خودچی و شکر و هل و زنجفیل
قوّت ( ghovvat ) : زور ، توان
قوچ ( ghuch ) : گوسفند نر شاخدار
قول بداین ( ghowl badayan ) : قول دادن
قول هاگیتن ( ghowl hagitan ) : قول گرفتن
قوم ( ghowm ) : قوام
قوّه ( ghovvah ) : نیرو ، باطری
قهوه ( ghahvah ) : قهوه ، قحبه
قهوه جوش ( ghahvah jush ) : ظرفی که در آن قهوه بجوشانند.
قهوه چی ( ghahvahchi ) : قهوه خانه دار
قهوه خنه ( ghahvah khonah ) : قهوه خانه
قیافه ( ghiyafah ) : قیافه
قیاق ( ghiyagh ) : علف هرزی شبیه چمن با ریشه های افشان بلند و انبوه و تخم خوشه ای مانند جو و گندم
قیسی ( gheisi ) : زردالوی پیوندی
قیطن ( gheiton ) : قیطان ، رشته ی بافته نخی یا ابریشمی
قیل ( ghil ) : قیر
قیماق ( gheimagh ) : ورقه بسته روی ماست
قیمه ( gheimah ) : قیمه
قیمه قیمه ( gheimah gheimah ) : ریزریز
قیوم ( ghiyom ) : قیام
قیومت ، قیومد ( ghiyomat ) : قیامت
قیومت کردن ( ghiyomat kordan ) : کار خارق العاده ای کردن
قیومت گردی ین ( ghiyomat gardiyan ) : کنایه از آشوب بر پا شدن
قییش ( gheish ) : تسمه و دوال پهن انتهای پالون ، کمربند

 

FacebookTwitter
نظر (17)
 • leila labbafi  - سلام

  ميبينم كه سخت درگير كامل كردن اين لغت نامه اي عمو! بابا ايول....

 • علی اکبر لبافی

  خب از اونجاکه معلوم شده کی و کجا ممکنه مرگ سراغ آدم بیاد قصد داشتم تا 22 بهمن این کار فرهنگ لغت رو تموم کنم ولی مثل اینکه نمیشه.پس اگه چیزی از اون باقیموند خودت زحمتشو بکش.

 • leila labbafi

  اي بابا عمو، اين حرفا چيه... خدا نكنه!! اين جامعه بدون شما به هيچ جايي نمي رسه، پس لازمه مواظب خودتون باشين حسابي.
  اصلا خودم آدمام و مي فرستم مواظبتون باشن، چطوره؟ ;)

 • morteza labbafi

  قراتیس = بیماری صعب العلاجی که به عنوان نفرین از سوی برگ جهانی های قدیم بکار برده می شد . ( قراتیس بَزَنی ) هرچند در فرهنگ ها معنایی بری آن نیافتم اما ظاهراً مأخوذ از ترکی ست .
  قَمِش (ghamesh) = گیاهی شبیه نی اما کوچک تر
  قیقاج = اُریب ، مایل ، حرکت به شکل زیکزاک
  قُراب = بزن بهادر ، جسور ، مصمم برای جنگ و دعوا
  قَله چه زانو ( قره چه زانو) = گردنه ای بین راه افجه و برگ جهان ، مأخوذ از ترکی

 • morteza labbafi

  ضمناً لیلا خانم ! نیاز به مراقبت آدم های (!؟) شما از مهندس نیست . قطعاً همسر محترم مهندس بقدر کفایت ایشان را از جمیع بلایای ارضی و سماوی و ایضاً چشمزخم ها و غیره و بخصوص غیره ، محافظت می فرمایند .

 • morteza labbafi

  در مورد " قییش " این توضیح لازم است که گوشت و دیگر مواد غذایی نپخته را هم که جویدنشان سخت بود ، به قییش تشبیه می کردند .
  [ اینگونه نظر دادن تکه تکه هم نوبر است !! ]

 • علی اکبر لبافی

  قلعه:نام محلی در مسیر اندار که قلعه ای در انجا قرارداشت
  قی والله:نام محل وبندی در مسیر اندار قبل از قلعه

 • Esmaeil Esbati

  در خصوص لغت قلوزنه هم که ریشه ترکی دارد شاید آقای مرتضی لبافی که دستی بر تجزیه لغات دارند بتوانند بیشتر توضیح بدهند. قل+اوزون که ظاهرا به معنی دور از دست میباشد.

 • Esmaeil Esbati

  خیلی از لغاتی که با "قل" تر کیب شده اند به نحوی به دست و بازو ربط دارند. مثل قلچماق که به معنی زورمند است که احتمالا ترکیبی از قل و چماق است و الخ

 • Esmaeil Esbati

  حالا اگر این نظریه درست باشد که وقتی اعراب به ایران حمله کردند زبان فارسی را دستخوش تغییر اساسی کردند.آیا میتوان رابطه ای بین انبوهی از لغات ترکی و یا لغاتی که ریشه ترکی دارند با نفوذ ترک زبانان در برهه ای از تاریخ برگجهان دانست؟
  فکر میکنم آقای مرتضی لبافی که در خصوص عبور قاجاریه از برگجهان مطالعه کرده اند به این نکته دقت داشته اند. .

 • morteza labbafi

  با تشكر از عنايت مهندس اثباتی
  عرض شود كه بله ، من مقاله ی بلندی دارم به نام "ردپای مغول در برگ جهان "
  نوشتن آن به پايان رسيده و در حال تايپ برای ارسال به سايت هستم. اگر آقای فيض آبادی صلاح بداند درج و به حضور دوستان تقديم خواهد شد .ضمناً مقاله ی ديگری نيز در حال تدوين دارم به نام " واژه های تركی - مغولی در گويش برگ جهانی " كه تنظيم مدخل ها به پايان رسيده و در آينده ای نزديك تقديم خواهم كرد .تمامی واژه های مورد نظر در اين نوشته بررسی خواهد شد .
  و اما جناب مهندس حالا كه صحبتش پيش آمد آيا وجداناً با توجه به بالا بودن درجات صلاحيت شما در بسياری از مباحث مطروحه در سايت ، سكوت و كم گويی شما كمی عجيب نيست ؟
  بهرحال وقت را غنيمت شمرده و علاوه بر استدعا از شما برای ورود فعال تر ، با توجه به اين كه در مقاله ی ردپای مغول ضمن نام بردن از شما خواهشی مطرح كرده ام ، نظرات فوق را به منزله ی موافقت شما برای كارشناسی های لازم می دانم و به تمام دوستان اين نويد را می دهم كه از وجودتان مستفيض خواهيم شد .

 • Esmaeil Esbati

  با سلام مجدد خدمت دوست بسیار عزیزم جناب آقا مرتضی لبافی. بالاخره ما هم به اجبار "اهل دل" شدیم آ. و رفتیم یک لپ تاب دل گرفتیم که راحتتر بنویسیم - یا به عبارتی کامنت بگزاریم- که نوشتن بلد نیستیم. بیصبرانه منتظر مقالات شما هستیم که همیشه ناب هستند.موفق باشید.

 • morteza labbafi

  مهندس اثباتی عزيز !
  من هم بعضی وقت ها با حرف توی حرف آوردن موافقم ، اما نه برای كسی كه خودش يكپا اينكاره است . ما بالاخره از شما هم مطلب خواهيم گرفت استاد عزيز ! انگشت های خود را برای تايپ كردن ورزيده كنيد .

 • ا.ا.

  قرقشو.. به کسر ق اول و فتح ق دوم. در واقع ترکیبی از دو واژه قر و قشو . اصطلاحی است. به معنای خود را آراستن با بار منفی ضعیف و شاید حتی به معنای خود را بیش از حد آراستن با بار منفی بیشتر.
  من این واژه را بیشتر با معنای نخست شنیده ام اما بهتر از درباره معنای دقیق واژه تحقیق شود.

 • ا.ا.

  قزن قفلی.. همان سنجاق قفلی است؟

 • علی اکبر لبافی

  سلام خانم اثباتی
  خوشحالم وقتی تب و تاب همه سرد شده است هنوز افرادی چون شما هستند که به سایت و فرهنگ لغت آن علاقه نشان می دهند. فرهنگ لغت در مرحله ای است که تنها با نوشتن کلمات جا افتاده توسط دیگران و درست به همین شیوه که شما و پیش از آن آقا مرتضی و دیگر دوستان زحمت کشیده اید کامل و غنی شود.

 • ا.ا.

  قَلوش: جار و جنجال راه انداز و شیطان و بهانه گیر و ....
  دست کم در موردی که من شنیدم این معنی را می داد بهتر است درباره معنای دقیق واژه تحقیق شود.
  ghalowsh


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109