روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت ک


ک

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 3
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

کارامد ( karomad ) : کارآمد ، کاردان
کاربزی ین ( kar baziyan ) : به کار زدن ، به کار بردن
کارخنه ( karkhonah ) : کارخانه
کاردبخوری ( kard bakhori ) : نفرینی به فرد شکمو و شکم چران به معنای آنکه چاقو بخوری
کارد تنگ ( kardetanag ) : کارتنک ، عنکبوت
کاردی ( kardi ) : نوعی سبزی صحرایی که شبیه تیغه کارد است.
کارراه انداز ( kar rahendaz ) : کارراه انداز ، دلال
کارستن ( kareston ) : کارستان ، غوغای بزرگ ، میدان نبرد
کارکشته ( kar koshtah ) : کارکشته ، حرفه ای
کارون ( karevon ) : کاروان
کارونسرا ( karevonsara ) : کاروانسرا
کاری ( kari ) : سخت ، عمیق ، اساسی ، کوشا ، موثر
کاسه ( kasah ) : کاسه
کاسه گلین ( kasha gelin ) : کاسه سفالین که با آن کشک می ساییدند
کاسه ی سر ( kasaye sar ) : جمجمه
کاسه لاعابی ( kasha la abi ) : کاسه سفالی لعابدار
کاگل ( kagel ) : کاه گل
کال ( kal ) : نارس ، نرسیده
کاهبر ( kahbor ) : کیسه بزرگی ساخته شده از توری مشابه تور دروازه فوتبال برای حمل علوفه و کاه با چارپایان
کاهه ( kahah ) : سرفه
کاهه بکردن ( kahah bakordan ) : سرفه کردن
کبوت ( kabut ) : کبود
کپردماغ ( kapar domagh ) : مواد جامدی که از بینی در آورند.
کپّره: ( kapparah ) کبره ، پینه
کپّره دوستن ( kapparah davastan ) : پینه بستن
کپکپه ( kapkapah ) : کبکبه
کپگ ( kapag ) : کفک ، قارچی که بر خوراکی های فاسد نشیند.
کپگ بزی ین ( kapag baziyan ) : کفک زدن
کپل ( kapal ) : کفل ، سرین
کپه ( kapah ) : کفه
کپّه ( kopah ) : توده
کت ( kat ) : کتف ، شانه ، تکه های بزرگ گل که پس از شخم زنی یا بیل زنی زمین ایجاد می شود.
کتبانو ( katbanu ) : کدبانو
کت گردی ین ( kat gardiyan ) : توده شدن خاک در اثر گل شدن و خشک شدن بعدی
کتن ( katon ) : کتان
کتنی ( katoni ) : نوعی کفش کتانی ، پارچه بافته شده از کتان
کتره ای ( kateraei ) : بیهوده و گزاف ، سخن یاوه ، درهم وبرهم ، بی حساب وکتاب و نسنجیده
کتره بارکسی کردن ( katerah bare kasi kordan ) : سخن درشت ویاوه به کسی گفتن ، نیش و کنایه به کسی گفتن
کتره پرن ( katerah paron ) : یاوه گو ، نیش وکنایه زن
کتری ، کیتیری ( kitiri ) : کتری ، قوری بزرگ فلزی
کتک بخوردن ( kotag bakhordan ) : کتک خوردن
کتک بزی ین ( kotag baziyan ) : کتک زدن
کتل ( kotal ) : چوب بزرگ و محکم ، کنایه از چیزی بزرگ و سنگین
کتو ، کدو ( katu ) : کدو
کتو غلتی غلتی ( katu ghelti ghelti ) : کدوی داستان معروف
کته برنج ( katah berenj ) : پلوی کته ، دمی
کجاوه ( kajavah ) : کجاوه
کج خلق ( kaj kholghi ) : بدخو
کج و کوله ( kajo kowlah ) : کج و معوج
کچلگ وازی ( kachalag vazi ) : گربه رقصانی
کدم ( kodom ) : کدام
کدمه ( kodomah ) : کدام ، کدام یکی
کر ( ker ) : دسته بزرگی از علوفه که به هم بسته می شوند.صخره
کر بند ( kera band ) : بندی که با آن کرعلف را می بندند.کمربندی که با علف تابیده به هم برای بستن دسته بزرگ علوفه درست می کنند.
کرایه ( kerayah ) : کرایه
کرایه کردن ( kerayah kordan ) : کرایه کردن
کرباس ( karbas ) : نوعی پارچه پنبه ای دستباف و غیرظریف
کرچ ( korch ) : حالت مرغی که از تخم رفته و روی تخمها می خوابد تا جوجه شوند.
کرچ مرغ ( korcha morgh ) : مرغ کرچ
کرخ گردی ین ( kerekh gardiyan ) : بی حس شدن
کرد ، کرت ( kard ) : کرت ، بخشهای کوچکتری از زمین مزروعی یا باغ که هموار ولبه هایش را برآمده کرده اند.
کردبندی کردن ( kard bandi ) : زمین را به صورت کرتهای متعدد درآوردن
کردگ ( kordag ) : لباسی عبا مانند وضخیم از پشم که چوپانان بردوش اندازند.کپنک
کردن ( kordan ) : کردن
کرده ( kerdah ) : کرده
کرس ( kars ) : کسر
کرسی ( karsi ) : کسری
کرسی ( korsi ) : چهارپایه یا میز معروفی که در زمستان از آن استفاده می شود.
کرعلف ( ker alaf ) : بسته ی علف
کرکردن ( ker kordan ) : علف و جو و گندم چیده شده را به صورت بسته هایی بزرگ بستن
کرکرکردن ( ker ker kordan ) : با صدای بلند خندیدن
کرکری بخوندن ( kor kori bakhondan ) : جواب سربالا دادن ، ادعای نابجا کردن
کرم بخورده ( kerm bakhordah ) : کرم خورده و پوسیده
کرم بزی یه ( kerm baziyah ) : کرم زده
کرمگ ( kermag ) : کرم ریزه ، نوعی انگل در روده
کرمو ( kermu ) : کرم زده ، میوه ی دارای کرم
کره ( karah ) : کره
کرّه ( korrah ) : کرّه
کز ( kez ) : زبون ، افسرده ، ذلیل ، پشم جمع شده در اثر حرارت
کزبداین ( kez badayan ) : کزدادن ، موهای کله و پاچه گوسفند را با حرارت سوزاندن
کزکردن ( kez kordan ) : افسرده و ذلیل در گوشه ای نشستن
کزل ( kozal ) : خوشه ی خرد نشده ی گندم وجو در خرمن
کز وراورد ( kez varowrd ) : پف کرده ، حالت خواب آلودگی چهره ، حالت صورت زنان در زمان بارداری
کس موش چال کردن ( kose mush chal kordan ) : کنایه از مشغول کردن خود به کارهای سبک وبیهوده برای فرار ازانجام کارجدی و سخت
کش ( kash ) : مرتبه ، بار ، دفعه ، آغوش ، بغل ، دامنه
کش اوفتوکوه ( kash owftow kuh ) : اراضی دامنه آفتابکوه در شمال شرق محله شاهان
کش ایماین ( kesh imayan ) : کش آمدن ، درازشدن
کش بداین ( kesh badayan ) : کش دادن ، طولانی گردانیدن
کش تنگل خنه ( kash tengel khonah ) : اراضی وباغهای دامنه ی تنگل خانه در شرق دره تادر
کشته ( koshtah ) : کشته ، مقتول
کشتی بگتن ( koshti bagtan ) : کشتی گرفتن
کش کهو ( kash kahu ) : باغهای دامنه کهو در جنوب اراضی شیرون جلو
کشگ سو ( kashk sowe ) : ظرفی سفالی لعابداربا سطحی ناصاف که درآن کشک می سایند.
کشگل ( kashgal ) : برگه سیب
کش گیتن ( kash gitan ) : بغل کردن ، درآغوش گرفتن
کش مازهن ( kash mazehon ) : اراضی دامنه مازهن در انتهای باغهای تنگه مرغ
کشنده ( koshendah ) : کشنده ، قاتل
کشواکش ( kesh va kesh ) : ازاین سو به آن سو کشیدن یکدیگر در منازعه
کشیده ( keshidah ) : کشیده ، بلندقامت
کشیده ( kashidah ) : کشیده ، سیلی
کیشیک بداین ( kishik badayan ) : به نوبت مرافبت و پاسداری کردن
کیشیک بکشی ین ( kishik bakashiyan ) : مراقب بودن ، کشیک کشیدن
کف بکردن ( kaf bakordan ) : کف کردن
کفتر ( kaftar ) : کبوتر
کفترگ ( kaftarag ) : براده های سوخته و خاکستری که در اثر سوختن چوب در هوا حرکت می کند.
کفت کردن ( koft kordan ) : خوردن ( به صورت غیر محترمانه )
کفته ، کفتگ ( koftag ) : کوفته
کفرشه دراوردن ( kofresheh darowrdan ) : عصبانی اش کردن
کفری ( kofri ) : عصبانی ، خشمناک ، عاصی
کفری کردن ( kofri kordan ) : عصبانی کردن
کفری گردی ین ( kofri gardiyan ) : عصبانی شدن
کک بزی ین ( kok baziyan ) : کک زدن ، دوختن با درز درشت
کک کردن ( kuk kordan ) : کوک کردن ساعت ، تشویق کردن کسی به انجام کار نادرست
ککه ( kokah ) : جوانه ی درخت یا غنچه ی گلی که پف کرده ولی هنوز باز نشده است.
ککه بزی ین ( kokah baziyan ) : آغاز باز شدن شکوفه یا برگ کردن درختان
کل ( kol ) : کوتاه ، کند ، غیرتیز
کل ( kal ) : کچل ، بزنر ، مخفف کربلایی
کلا ( kela ) : تنور
کلا ( kola ) : کلاه
کلاخرگوشگ ( kola khargushag ) : کلاهی که در دوطرفش برای پوشش گوش تکه ای بلند مانند گوش خرگوش دوخته شده است.
کلافه کردن ( kelafah kordan ) : کلافه کردن
کلافه گردی ین ( kelafah gardiyan ) : کلافه شدن
کلا ناین ( kela nayan ) : درتنور گذاشته اند به معنی این که دارند برایت آماده می کنند.جمله مسخره آمیز به کسی است که در موضوعی بسیار خوش خیال است.
کل انگوشتک ( kola angushtag ) : انگشت کوتاه دست
کلا نمدی ( kola namadi ) : کلاهی به صورت نیم کره از جنس نمد
کلاهگ ( kolahag ) : گیاهی که به صورت میله هایی به قطر حداکثر نیم سانتی متر و طولی تا حدود یک متر می روید و نسبتا محکم بوده و به راحتی از انتها کنده می شود.با رشته های این گیاه نوعی کلاه بافته می شود.
کلبتین ( kalbetein ) : انبردستی ، انبر دندان کشی
کل بخوردن ( kal bakhordan ) : بزنر خوردن بز ماده
کل بسین علی ( kal besein ali ) : کربلایی حسین علی ، نام یک روز از نوبت های آب نهر دشتاها
کل جارو ( kola jaru ) : جاروی کهنه که در اثر استفاده زیاد کوتاه شده است.
کل دم ( kola dom ) : حیوان دم کوتاه یا دم بریده
کلک ( kolk ) : کرک
کلک بزی ین ( kalak baziyan ) : کلک زدن ، حقه زدن
کلم ( kalom ) : کلام
کلمه ( kalomah ) : کلمه
کلن ( kalon ) : کلان ، بزرگ
کلنجار بشاین ( kalenjar bashayan ) : کلنجاررفتن
کلنگ چاموشی ( kolang chamushi ) : کلنگ یک سره با نوک تیز
کلنگ دم پهن ( kolang dam pahn ) : کلنگ یک سره با نوک پهن
کلنگ دو سره ( kolang do sarah ) : کلنگ دو سره که معمولا یک نوک آن تیز و دیگری پهن است.
کلنگی کردن ( kolangi kordan ) : شخم زدن زمین با کلنگ
کلور ، کلبر ( kolbar ) : سوراخ و هواکش تنور
کلون ( kolun ) : چوب پشت در
کلّه ( kallah ) : تکه ، قطعه ( کله نمک ، کله قند ، کله زاغاال ) ، کله
کلّه بکشی ین ( kallah bakashiyan ) : سرک کشیدن
کلّه پا گردی ین ( kallah pa gardiyan ) : ازحال رفتن ، سرنگون شدن
کلّه پاچه ( kallah pachah ) : کلّه پاچه
کلّه پز ( kallah paz ) : کله پز
کلّه خر ( kallah khar ) : احمق و لجباز
کلّه خشگ ( kallah khoshk ) : کنایه از آدم بی ملاحظه و لجوج
کلّه شق ( kallah shagh ) : کله شق
کلّه کتو ( kallah katu ) : بی مو ، تاس
کلّه کردن ( kallah kordan ) : طغیان آب و یک مرتبه سرازیر شدن آن ، ریختن یکباره ی سربار از بالای بار به طرف جلو یا پشت ، افتادن یکباره درخت درحال بریدن به سمتی ناخواسته
کلّه گنده ( kallah gondah ) : آدم بزرگ و متشخص
کلّه ملاق ( kallah melagh ) : کله معلق
کلّه ملاق بزی ین ( kallah melagh baziyan ) : کله معلق زدن
کم ( kam ) : نوعی غربال درشت که از تار پوست گوسفند بافند.
کمبزه ( kombozah ) : کمبوزه
کماجدن ( komajdon ) : نوعی دیگ بی لبه
کم او ( kam owe ) : کم آب
کماه ( komah ) : گیاهی کوهی و خوشبو که آذوقه ی گوسفندان است.
کم ایماین ( kam imayan ) : کم آمدن ، کافی نبودن ( چیزی مثل غذا )
کم بار ( kam bar ) : کم میوه
کم بیماین ( kam bimayan ) : کم آمدن ( افراد )
کم بیوردن ( kam biyowrdan ) : کم آوردن
کمچه ( kamchah ) : کمچه
کم خو ( kam khowe ) : کم خواب
کمر ( kamar ) : قطعه سنگ خیلی بزرگ
کمر بر ( kamar bor ) : از میان بریده شده
کمربشکستن ( kamar beshkestan ) : کمرشکستن ، آسیب سخت رساندن
کمر بشکی ین ( kamar beshkiyan ) : کمر شکستن ، آسیب سخت دیدن
کمردوستن ( kamar davastan ) : کمربستن ، آماده ی کار شدن
کمرراستا کردن ( kamar rasta kordan ) : کمرراست کردن
کمرکش ( kamar kash ) : وسط راه تا قله کوه
کم ظرف ( kam zarf ) : کم ظرفیت ، کم حوصله
کم کردن ( kam kordan ) : کم کردن
کمگ ( kamag ) : کم ، اندک
کم گردی ین ( kam gardiyan ) : کم شدن
کم محلی کردن ( kam mahalli kordan ) : بی اعتنایی کردن
کمن ( kamon ) : کمان
کم وکرس ( kamo kers ) : کم و کسر ، نقص
کنارایماین ( kenar imayan ) : کنارآمدن
کناربزی ین ( kenar baziyan ) : کنارزدن
کناره ( kenarah ) : فرش باریک کنار اتاق
کناره بگتن ( kenarah bagtan ) : کناره گرفتن ، دوری کردن
کناره کردن ( kenarah kordan ) : کناره گیری کردن ، دوری کردن
کناره گیر ( kenarah gir ) : گوشه گیر
کنایه ( knayah ) : کنایه
کنج ( konj ) : گوشه
کندس ( kondes ) : ازگیل
کندوکو ( kando kowe ) : کندوکاو
کنده ( kondah ) : کنده ، چوب قطور و محکم
کنس ( kenes ) : خسیس
کنفت گردی ین ( keneft gardiyan ) : خجل وناراحت شدن ، شرمنده شدن
کنگر ( kengar ) : کنگر
کنه ( kanah ) : کنه ، حشره ی گزنده معروف ، نوعی آفت درختان میوه که به شاخه چسبیده و شیره درخت را می مکد.
کنیز حاج باقر ( kanize haj bagher ) : پیرزن بی حوصله و قرقرو
کنیف ( kanif ) : ظرف سفالی کوزه مانند که در گهواره گذارندتا ادرار کودک در آن جمع شود.
کوپاه ( kupah ) : توده ، دپو
کوت ( kut ) : توده ، انبوه ، کود
کوتاه ایماین ( kutah imayan ) : کوتاه آمدن
کوتاه کردن ( kutah kordan ) : کوتاه کردن
کوتاه گردی ین ( kutah gardiyan ) : کوتاه شدن
کوت کردن ( kut kordan ) : روی هم انباشتن ، توده کردن
کوت کوت ( kut kut ) : توده توده
کوتوله ( kutulah ) : کوتوله ، آدم کوتاه فد
کوته ( kuta ) : توله
کوجه ( kujah ) : کجا
کوچه ( kuchah ) : کوچه
کوچه بداین ( kuchah badayan ) : راه دادن
کوربخوندن ( kur bakhondan ) : کورخواندن
کور ده ( kura deh ) : ده کوچک
کور راه ( kura rah ) : راه محو وباریک
کورسو ( kur su ) : نوراندک
کورسوات ( kura savat ) : سواداندک
کورکردن ( kur kordan ) : کورکردن
کورکورکی ( kur kuraki ) : کورکورانه
کورگ ( kurag ) : جوش روی جلد که چرک کند.
کورگ دراوردن ( kurag darowrdan ) : کورک درآوردن
کورگردی ین ( kur gardiyan ) : کورشدن
کور گره ( kura gereh ) : گره کور
کورمال ( kurmal ) : به سبب ندیدن دست به در ودیوار کشیدن وراه رفتن
کوره ( kurah ) : کوره
کوره زاغال ( kurah zaghar ) : کوره ی زغال
کوری یه ( kuriyah ) : بوته ی خاردار چترمانند که برای پوشاندن لب بامها استفاده می شد.
کوزه ( kuzah ) : کوزه
کوسه ( kasah ) : کوسه
کوش ( kowsh ) : کفش
کوش بداین ( kush badayan ) : به حمله وادار کردن سگ
کوشکگ ( kushgag ) : کوچک
کوشکستن ( kushkaston ) : کوشکستان ، دره و باغهای دامنه ی شمالی آفتاب کوه و جنوب شرق چال عنبرین
کوش کنی ( kowsh kani ) : کفش کنی
کوش کوش ( kush kush ) : آواز برای به حمله واداشتن سگ
کوفه و یک کن گردی ین ( kufaho yekkon gardiyan ) : کن فیکن شدن ، زیروروشدن
کوک ( kowk ) :کبک
کول ( kul ) : دوش ، شانه
کول گیتن ( kul gitan ) : دوش گرفتن
کول هاداین ( kul hadayan ) : کولی دادن
کوله پشتی ( kulah poshti ) : کوله پشتی
کولی گری ( kowli gari ) : بی حیایی ، سرو صدا راه انداختن
کولوپر ( kulupar ) : گلپر
کولوخه ( kulukhah ) : کلوخ
کومه ( kumah ) : اتاقی موقت در کوه و صحرا
کون بال ( kuna bal ) : آرنج
کون بال بشاین ( kuna bal bashayan ) : چهاردست وپا رفتن
کون برهنه ( kun berehnah ) : بچه ی بدون شلوار و لخت ، کنایه از فرد فقیر
کون خیز بشاین ( kunakhiz bashayan ) : حرکت به صورت نشسته و با سر دادن نشیمنگاه روی زمین
کون خیزه ( kunakhizah ) : به صورت کون خیز
کونه دوستن ( kuna davastan ) : ریشه وپیاز بستن گیاهان پیاز دار مثل هویج و سیب زمینی و پیاز و سیر
کون نشورد ( kun nashurd ) : فرد بی طهارت ، کنایه از آدم بی اصل ونسب و پست
کونه ی درخت ( kunaye derakht ) : بن تنه ی درخت و محل انشعاب ریشه ها
کوهپایه ( kuhpayah ) : کوهپایه
کوهستن ( kuhaston ) : کوهستان
کوهن ( kuhan ) : کوهان
کوول ( kowval ) : پوست سبز میوه ی گردو
کهکشن ( kahkeshon ) : کهکشان
کهنه ( kohnah ) : کهنه
کهو ( kahu ) : کوه کوچکی در جنوب مازهن و غرب سوته
کهوه نو ( kahvanove ) : کوهی درمنتهاالیه شمال شرق روستا
کیپ ( ka ) : چسبان ، محکم ، جفت
کیپ کردن ( kip kordan ) : محکم بستن
کیربیت ( kirbit ) : کبریت
کیسه ( kisah ) : کیسه
کیسه بدوختن ( kisah badukhtan ) : کیسه دوختن
کیسه بکشی ین ( kisah bakashiyan ) : کیسه کشیدن
کیل ( kil ) : نهرگونه ی محل عبور گاو آهن
کیل کردن ( kil kordan ) : جوی درست کردن
کیله ( kilah ) : نهرآب ، جوی بزرگ
کیلی ( kili ) : کلید
کیلی کردن ( kili kordan ) : قفل کردن
کیلی گردی ین ( kili gardiyan ) : قفل شدن
کینه ( kinah ) : کینه
کینه شتری ( kinah shotori ) : کینه قدیمی که فراموش نمی شود.
کینه کردن ( kinah kordan ) : بغض و عناد پیدا کردن
کیهیر ( kihir ) : کهیر

 

FacebookTwitter
نظر (20)
 • morteza labbafi

  مهندس جان سلام ! خداقوت !از مجموعه ی زحماتی که برای این سایت کشیده ای اگر تنها همین واژه نامه را در نظر بگیریم ، حق آن است که هزاران بار مرحبا گفته و آرزو کنیم دیگر کسانی که حافظه ای خوب و دستی بر قلم دارند [ همچون دوست بسیار عزیز صاحب نظرمان آقا یا ... نه همان آقای پیندیگ ] نهایت همکاری و حمایت را به عمل آورند

 • morteza labbafi

  و اما واژه های جا افتاده :
  کاری : ورزیده ، اهل کار ، مؤثر
  کاوی : نوعی گوسفند
  کاهار : نوعی گوسفند
  کبوتر : درختی شبیه سپیدار اما کوتاه تر و نیز نامی زنانه
  کِشَ مَنی : معامله یا برآورد بر اساس توزین
  کفر کائنات : اصطلاحی برای بیان نهایت عصبانیت
  کَفِ لیش کُردن :خوردن شلخته وار،غیرمرسوم غیر مؤدبانه و قابل سرزنش
  کَلَمبود : آفتاب پرست [ نوع کوچک آن ]

 • morteza labbafi

  ایضاً :
  کُلیجه : نوعی لباس
  کِنارو : منطقه ای در کوه های شرق و شمال شرقی برگ جهان
  کنگر : نوعی گیاه وحشی که در کوه می روید و معمولاً آن را با ماست می خورند .
  کوتی دَوَست : ابتر ، کسی که نسلش منقطع شده باشد .( کوتی تِ دَوَندَن ،کوتی تِ مین ِ کِلا نان : نفرینی معمولاً از جانب مادران ، [الهی] نسلت بریده شود ! [الهی] ذریه ات را در تنور بسوزانند ! )
  کوچَه پی : ابتدا تا انتهای کوچه
  کوربَمونده : کورشده (کوربَمونی خُبه ! : [الهی] کورشوی ! ]
  کوفت : بیماری و آسیب و ضربه ی سخت ( کوفت ِ کاری : بیماری که منجر به مرگ شود . نوعی نفرین)
  کوهیل : غاری دست ساز و مصنوعی که کارکردهای متفاوتی داشت .
  کیلَه پی : راهی به موازات و در امتداد جوی و نهر
  کیله گشاد : منطقه ای (؟) در برگ جهان

 • morteza labbafi

  کمی توضیح!
  ضبط لاتین واژه ی کوسه اشتباه تایپ شده است .
  من واژه ی " کره " را با های ملفوظ شنیده ام . (kareh )
  مصدر " کوفه کردن " نیز بکار می رود .
  اصطلاح " کوفه یسار " را هم مترادف " کوفه یکون " شنیده ام .
  " کتو رسمی " و " کتوحلوایی " از انواع کدوها قابل ذکر است .
  مصدرهای کَش بزین " : درآغوش گرفتن یکدیگر در حالت خوابیده و به پهلو ،، و نیز " کش گیتن " قابل ذکر است .
  " کیله در کردن " مصدر معروفی ست که بکار می رود .
  " کَپَه ی مرگ دناین " را بارها شنیده ام.
  می بینم که مهندس جان از نوشتن اصطلاحات slang واهمه نداری . پس من هم ذیل واژه ی " کارتنک "ضرب المثل متداولی را ذکر می کنم : ... که میون دَباشه کارتنک دَموَنده ! این ضرب المثل در مورد آدمی گفته می شود که از خراب شدن وسیله ای که در نگهداری اش سهل انگاری کرده ، گِله مند است .
  در مورد واژه ی کماه به آقای فیض آبادی یادآوری می کنم که تصویری که در مجموعه عکس ها با عنوان کُما ارائه کرده اند ، تصویر گلپر است . با بررسی بیشتر اصلاح فرمایید .

 • علی اکبر لبافی

  کیله گشاد:محلی که نهر زیاد آباد در اثر تقاطع با راه عریض شده بود.این نقطه که در محدوده لیمادر و منتها الیه شیران است هم اکنون برای عبور جاده سرپوشیده شده است.
  کوتی در دوست:ته تغاری،بچه ی آخری
  من با ارایه این تعداد لغت از قلم افتاده فهمیدم که آلزایمر شتریه که در خونه ی من هم خوابیده.ضمنا معنای slang را نمی دانم ولی متوجه شدم چه گفته اید.بنابراین لغت بالا راهم اضافه کردم.

 • علی اکبر لبافی

  تصویری که از کماه گذاشته شده گل کماه است و گلپر(کولوپر) نیست.

 • morteza labbafi

  در مورد گل کما حق با شماست . حقیقت این که من خودم فقط خود گیاه کما را دیده بودم و با توجه به شباهت زیاد گل کما با گلپر دچار این اشتباه شدم . پس از توضیح شما من امشب تصویر سایت را به حاج مصیب نشان دادم و ایشان با تأکید به این که گل گلپر به این زردی نیست تآیید کردند که تصویر فوق همان گل کما است .
  هرچند در یادآوری خود نوشته بودم " با بررسی بیشتر " ولی باز هم پوزش !

 • morteza labbafi

  کَلَه بند : طناب ضخیمی که با آن چهارگوشه ِ پوش را به درخت یا جسم ثابت دیگری می بستند . در سال های دور حسینیه های برگ جهان سقف نداشته و در فصولی که احتمال بارندگی می رفته پارچه ی بسیار بزرگی را روی حسینیه تعبیه می کردند که پوش نام داشت .
  با تشکر از حاج مصیب لبافی به خاطر این توضیحات

 • علی اکبر لبافی

  کله زنن:وسیله ای مانند در کشویی که ازجنس فلز یا چوب درتقاطع مسیرهای مختلف نهر آب کار گذاشته تا متناسب آب را به مسیری که مورد نظراست هدایت کنند.

 • علی اکبر لبافی

  کو(کوه) توفیق:کوهی در غرب دره میان رود مابین گزواره و سیاغار
  کولی یگی:ناحیه ای در مسیر اندار به میان رود در شمال مگس خن

 • علی اکبر لبافی

  کل نوگ: محلی در مسیر اندار بین پشت راه سول و بند قی والله
  کل دری جووک:نام بند ومحلی در مسیر اندار بعد از چال سول وقبل از گرگه نو

 • morteza labbafi

  کَنگونی : زنبور وحشی

 • علی اکبر لبافی

  کو گرم کردن:فتنه انگیزی کردن

 • علی اکبر لبافی

  کونه(kunah):بن،ته،پیاز گیاهان،بن ریشه درختان
  کونگ پاشی:جفتک پرانی،جست وخیز
  کون دست:آرنج دست
  کون پا:پاشنه پا

 • Esmaeil Esbati

  به نظر میاید که میتوان واژه کارتنک را معادل دانست با کار بر اینترنتی . این پیشنهاد اینجانب به مدیر فرهنگستان برگجهان است. اگر موافق بودید به جای واژه مجعول کاربر از واژه برگجهانی کارتنک استفاده نمایید.

 • علی اکبر لبافی

  کتنی(KOTONI): خوراکی لذیذی که از کوبیدن آلوچه های کال مانند گوجه سبز، توسط گوشکوب و مخلوط کردن آن با نمک وگلپر به دست می آید.

 • مهدی لبافی

  یه واژه ای را برگ جهان شنیدم که نمی دانم تلفظ صحیح آن چیست.
  معمولا به حیوان (خر) که جفتک می انداخت و نافرمانی می کرد، می گفتند.
  کونک پاشی.
  آیا درست است؟

 • مهدی لبافی  - شوخی با فرهنگ لغت

  کته ماست : آن گربه مال ماست
  مشروبات : روبات مشهد رفته
  نرگس : موجود مذکری که مرتب حدس می زند
  ... کدبانو: دختر خانمی مجرب در نقشه کشی با نرم افزار اتوکد
  چهار محال بختیاری : ممکن نیست عدد ۴ برای شما شانس بیاورد
  کالسکه: هنگامی که یک اصفهانی یک میوه ی کال میخورد
  جاسبی : فقط باش
  سوغاتی : بسيار عصبانی
  عجبشير : احساس رضايت از مطبوع بودن شير

 • ا.ا.

  کور.. تلفظ دگرگون شده کرور
  مثال.. خدا را صدهزار کور شکر به معنای خدا را هزاران بار شکر
  معنای دقیق واژه کرور از ویکیپدیا..
  کرور، یکایی در سامانهٔ عددی هندی است که امروزه در بنگلادش، هند، مالدیو، نپال، پاکستان، و سریلانکا و در گذشته در ایران به کار برده می‌شد. یک کرور هندی برابر است با ۱۰۰لک یا ۱۰میلیون درحالی که کرور ایرانی در پارسی، برابر با نیم میلیون یا ۵۰۰٬۰۰۰ می‌باشد

 • ا.ا.

  "کوئیدن " به معنای جنگیدن یا با هم دعوا کردن.
  مثال چرا شما دو تا این قدر با هم می کوئید.
  توضیح.. تلفظ کو در ابتدای این واژه به صورت کاف مضموم است مثل کاف در کلمه " کلاه " اما نگارش واژه به صورت " کئیدن " برایم عجیب می آمد و به همین خاطر آن را به این شکل ثبت کردم.


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109