روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت گ


گ

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

گاز ( gaz ) : افزار میخ کشی ، گازانبر
گازبزی ین ( gaz baziyan ) : گاززدن
گازگیتن ( gaz gitan ) : گازگرفتن
گاله ( galah ) : کیسه بافته شده از نخ ضخیم مانند جوال که طرف باز آن یکی از پهلوهاست و برای جمل بار توسط چارپایان کاربرد دارد.
گاه دراوردن ( gah darowrdan ) : باز کردن راه ورودی با در آوردن در از جایگاهش
گاهره ( gahrah ) : گهواره
گاه گدار ( gah godar ) : گاه گاه
گاه گیتن ( gah gitan ) : مسدود کردن راه ورودی با بستن توسط مانعی سخت مانند دیوار
گب ، گپ ( gab ) : حرف ، کلام ، سخن
گب بزی ین ( gab baziyan ) : حرف زدن
گب بکشی ین ( gab bakashiyan ) : به حرف کشیدن ، از کسی حرف بیرون کشیدن
گب دراوردن ( gab darowrdan ) : حرف در آوردن
گب به گب نرسی ین ( gab be gab narasiyan ) : حرف به حرف نرسیدن
گبر ( gabr ) : زردشتی
گب شنو ( gab shenowve ) : حرف شنو
گب گیتن ( gab gitan ) : به حرف گرفتن
گپ مفت ( gape moft ) : سخن بیهوده ، حرف مفت
گپ هوایی ( gape havaei ) : سخن پوچ و نسنجیده
گت ( gat ) : بزرگ
گتار ( gotar ) : حرف زیادی
گتار بزی ین ( gotar baziyan ) : پرحرفی کردن
گت لش ( gata lash ) : بیدستانی در سینه جنوبی کوه مازهن و بالادست اراضی نادره
گداخنه ( geda khonah ) : گداخانه ، کنایه از خانه ای که صاحبش خسیس است
گدرمه ( godormah ) : گره بزرگ گرز مانند که در شاخه درختان پدید می آید.
گذرن ( gozaron ) : گذران ، زندگی
گذرن کردن ( gozaron kordan ) : زیستن ، زندگی را با وضع موجود پیش بردن
گذشت کردن ( gozasht kordan ) : بخشیدن
گذشته ( gozeshtah ) : گذشته
گر ( gor ) : اشتعال ، بل ، زبانه ی آتش
گر ( ger ) : برف یخ بسته ی نشسته بر زمین
گربداین ( gor badayan ) : مشتعل کردن آتش
گربزی ین ( gor baziyan ) : الو گرفتن ، سوختن ناگهانی
گربگ ( gorbog ) : گلهای درخت بید مشک و جودان و بید ونظایر آن
گربگتن ( gor bagtan ) : گر گرفتن ، شعله ور شدن ،  تب کردن بدن
گربه ( gorbah ) : گربه
گربه رو ( gorbahrove ) : مجرای باریک
گربه کورگ ( gorbah kurag ) : گربه کوره
گرپ ( gorop ) : صدای محکم خوردن چیزی بر زمین
گرت ( gart ) : گرد
گرچ ( garch ) : گچ
گرچ کردن ( garch kordan ) : گچ کردن
گردالی ( gerdali ) : دایره
گرداو ( gerdowve ) : گرداب
گرد ( گرت )  بگتن ( gart bagtan ) : گرد گرفتن
گردن ( gardon ) : گردان
گردن ( gardan ) : گردن ، گردنه ، مسیر روستا به طرف پادارمهدی بعد از سلوسینک
گردن بزی ین ( garden baziyan ) : گردن زدن
گردن بشکیه ( garden beshkiyah ) : گردن شکسته
گردن بند ( garden band ) : گلوبند
گردن کج کردن ( garden kaj kordan ) : گدایی کردن ، حالت زبونی و بیچارگی به خود گرفتن
گردن گیتن ( garden gitan ) : گردن گرفتن ، به عهده گرفتن
گردن گیر گردی ین ( gardengir gardiyan ) : گردن گیر شدن
گردوگ ( gerdowg ) : گردآبک ، محلی در رودخانه روستا نرسیده به بندگاه نهر نیکنامده
گرده ( gardah ) : گرده ی گل
گرده ( gordah ) : گرده ، پشت گردن
گردی ین ( gardiyan ) : شدن
گرفتار ( گرفدار )  کردن ( gerefdar kordan ) : گرفتار کردن
گرفتار ( گرفدار )  گردی ین ( gerefdar gardiyan ) : گرفتار شدن
گرگر ( gor gor ) : مداوم ، پشت سرهم ، گروه گروه
گرگه نو ( gorgah nowve ) : کوهی و چشمه ای است در منتها الیه شرق دره اندار و مابین اندار ومیان رود
گرگیتن ( gor gitan ) : گر گرفتن ، مبتلا به گری شدن ، کنایه از مدتها شستشو و استحمام نکردن.
گرما بزی یه ( garma baziyah ) : گرما زده
گرم بگتن ( garm bagtan ) : گرم گرفتن
گرم سیر ( garmesir ) : گرمسیر ، منطقه ی گرم
گرمگ ( garmag ) : گرمک ، میوه ای تابستانه مانند طالبی
گرم کردن ( garm kordan ) : گرم کردن
گرم گردی ین ( garm gardiyan ) : گرم شدن
گرن ( garan ) : گر ، دارای گری
گرن ( geron ) : گران
گرووی ( gerowvi ) : گرویی ، آنچه در گرو کسی باشد.
گره بزی ین ( gereh baziyan ) : گره زدن
گره گولّه ( gereh gullah ) : هرچیزی که گره زیادی دارد.گره های متعدد در هم تنیده
گریبن ( geribon ) : گریبان
گریبن گیر ( geribongir ) : گریبان گیر:گرفتار کننده
گزکردن ( gaz kordan ) : زرع کردن ، اندازه گرفتن طول
گزگ ( gazag ) : بهانه
گزگز ( gez gez ) : نخستین صدای جوش آمدن دیگ وسماور ومانندآن.احساس سوزش کم در بدن
گزمه ( gazmah ) : پاسبان شب
گزواره ( gazvarah ) : کوهی در تنگه شوراب بین تنگه میان رود وتنگه اندار
گزنا ( gazena ) : گزنه ، گیاه زهر دار
گست ( gast ) : گس
گسنه ( gosnah ) : گرسنه ، کنایه از فرد حریص
گسنه ای ( gosnaei ) : گرسنگی
گشادگی ( goshadagi ) : گشادگی ، پهناوری
گشاده رو ( goshadah ru ) : گشاده رو
گشت بزی ین ( gasht baziyan ) : گشت زدن
گفت بزی ین ( goft baziyan ) : گفت زدن ، تقاضا کردن
گفت و گو ( goftogu ) : مکالمه ، مشاجره لفظی
گفت وشینید ( gofto shinid ) : گفت و شنود ، مذاکره
گل ( gol ) : اخگرآتش
گل ( gal ) : گلو ، بالا ، گله
گلاب پاچ ( golab pash ) : گلاب پاش
گلاکشی ین ( gala kashiyan ) : به شدت وسرعت بلعیدن
گل بزی ین ( gol baziyan ) : گل زدن نان ، پف کردن یا سوختن پوسته ی نازکی از سطح نان در تنور
گل بکردن ( gol bakordan ) : شکوفه کردن ، گل کردن
گل بگتن ( gal bagtan ) : گلو گرفتن ، گیر کردن لقمه یا آب در گلو
گلبند ( galband ) : گلو بند ، گردن بند
گل بنداختن ( gol bendakhtan ) : گل انداختن ، سرخ شدن
گل چسگ ( gol chosag ) : نوعی گل سفید با شیره ی بد بوکه در بهار می روید.
گلچین کردن ( golchin kordan ) : گلچین کردن
گل  ( خدمی ) ختمی ( gol khadmi ) : گل ختنی
گلخنی ( galkhoni ) : نام چشمه و محله ای در شاهان
گل درافتاین ( gal dareftayan ) : گیرکردن گلو ، نوعی بیماری کودکان
گلدرختی ( gal derakhti ) : بار ، میوه ی درخت
گلدن ( goldon ) : گلدان
گل درد ( gala dard ) : گلودرد
گلدسته ( goldastah ) : گل دسته ، مناره
گل سرخ ( gole sorkh ) : گل محمدی
گل سرخ سگگ ( gole sorkh sagag ) : گل سرخ وحشی ، نوعی گل نسترن صورتی رنگ
گل شمشیرگ ( gol shamshirag ) : گلایل وحشی
گل شیشه ( gol shishah ) : نوعی گل ارغوانی وآبی که در بهار می روید.
گل کیله ( gal kilah ) : اصطلاحا عملیات پاکسازی وآب اندازی نهرها دربهار
گل کیله ( gale kilah ) : سرنهر ، حاشیه و کنار نهر
گل گردن ( gale gardan ) : دور گردن ، گلو وگردن
گل گو زون ( gol gowve zevon ) : گل گاوزبان
گل گوش ( gale gush ) : حدود ونزدیکی درزمان مانند گل گوش عید یعنی نزدیکی های عید
گل مالی کردن ( gelmali kordan ) : کنایه از سرپوش نهادن روی خطای کسی
گل منگلی ( golmangoli ) : گل گلی
گلنم ( golnam ) : اندک آبی که بر روی زمین یا چیزی بپاشند.
گل گشاد ( gala goshad ) : گشادترازحد معمول ، کنایه از آدم تنبل و تن پرور
گلگی ( gelagi ) : گلگی ، گله گذاری ، گله مندی
گله ( golah ) : لکه ، بوته ی گیاه ، درخت گل نسترن
گله ( galah ) : گلّه
گله ( gelah ) : گله
گله بکردن ( gelah bakordan ) : گله کردن
گله به گله ( gola be golah ) : لکه به لکه ، جا به جا ، گوشه به گوشه
گله جا ( golaja ) : جای کوچک ، مکانی محدود
گله کردن ( galah kordan ) : داخل گله کردن گاو یا گوسفند
گله گرچ ( gele garch ) :  گل و گچ
گله گزاری ( gelah gozari ) : بیان گله و نارضایتی
گله گله ( golah golah ) : لکه به لکه ،  جا به جا
گله گله ( galah galah ) : گروه گروه
گله گوگل ( galah gowgal ) : گله ی گاو و گوسفند
گل هم ( galham ) : سوار هم ، روی هم ، متصل به هم
گلین ( galin ) : عروس ، خطاب به دختر خانم محترم وزیبا ( خانم گلین:عروس خانم )
گماشته ، گماشده ( gomashdah ) : پیشکار
گل گیر ( galgir ) : وسیله ای که در دهان حیوان مانند خر و قاطر قرار داده تا گلو یا دندانش را بررسی و مداوا کنند.
گمبیله ( gombilah ) : سرگین خشک شده
گمبیله دوستن ( gombilahn davastan ) : چسبیدن و خشک شدن سرگین به پشم و موی بدن حیوان
گم کردن ( gom kordan ) : گم کردن
گم گردی ین ( gom gardiyan ) : گم شدن
گمن ( gamon ) : گمان ، حدس و احتمال
گمنه بزی ین ( gamonah baziyan ) : گمانه زدن ، حدس زدن  ، براورد کردن
گم وگور گردی ین ( gomo gur gardiyan ) : گم و ناپدید شدن
گمی ( gomi ) : ناپیدایی ، عدم معروفیت
گنایی ( ganaei ) : مقدارناچیز یا تعدادی اندک
گنبذ ، گمبذ ( gombaz ) : گنبد
گنجه ( ganjah ) : گنجه ، قفسه
گنداو ( gandowve ) : گنداب
گندله ( gondalah ) : بزرگ به زبان کودکان
گندم برشته ( gandom bereshtah ) : گندم سرخ کرده
گندمگ ( gandomag ) : نوعی سبزی یا علف مشابه گندم
گنده ( gondah ) : گنده ، بزرگ
گنده دماغ ( gondah domagh ) : حساس و زود رنج
گنده گردی ین ( gondah gardiyan ) : بزرگ شدن
گنده گنده حرف بزی ین ( gondah gondah harf baziyan ) : بزرگانه سخن گفتن
گنگ ( gong ) : سوراخ خروجی آب از استخر
گنگوشتک ( gongushtag ) : گنجشک
گنی ( goni ) : گونی
گو ( gowve ) : گاو
گوارا ( gavara ) : گوارا
گوال ( guval ) : جوال ، کیسه بزرگ بافته شده از پشم ویا موی بز
گوالدوز ( guvalduz ) : جوالدوز ، وسیله ای مانند سوزن ولی به طول حدود 15 و قطر نیم سانتی متر
گواه ( gavah ) : گواه
گواهی ( gavahi ) : شهادت
گوبندی ( gowbandi ) : گاوبندی ، زدوبند
گوپیشنی سیفید ( gowve pishni sifid ) : گاو پیشانی سفید
گوجه ( gowjah ) : گوجه ، آلوچه ی بزرگ وپیوندی
گوجه سیاه ( gowjah siyah ) : گوجه ی زرشکی رنگ که پس رسیدن کامل به سیاهی می زند
گوچشم ( gow cheshm ) : فردی که چشمان درشت وبرآمده دارد
گوخسن ( gow khoson ) : محلی در کوه که گاوهای به چرا سرداده در شب حلقه وار به دورهم می خوابند.
گودال ( gowdal ) : جاله
گودوش ( gowdush ) : خمره ی سفالین که شیر گاو را درآن دوشند.
گودی ( gowdi ) : عمق
گوربشاین ( gur bashayan ) : گوررفتن ، فرورفتن در زمین
گوربه گور گردی ین ( gur be gur gardiyan ) : گور به گور شدن
گور به گور گردی ( gur be gur gardiyah ) : نفرینی که در حق مرده کنند و ناآرامی او را در گور بخواهند.
گور زا ( guraza ) : فرزندی که در گور از مادر زاده شود ، کنایه از فرد بسیار قد کوتاه
گورستن ( gureston ) : گورستان
گورکردن ( gur kordan ) : دفن کردن
گورکن ( gurkan ) : جانوری که زمین را مانند گور می کند.
گوزمال کردن ( guzmal kordan ) : کاری را با عجله و بی دقتی تمام انجام دادن
گوزن ( guzan ) : گوزو
گوساله ( gusalah ) : گوساله
گوسبند ، گوسوند ( gusvand ) : گوسفند
گوش بداین ( gush badayan ) : گوش دادن
گوش تل ( gush tal ) : گوشت تلخ
گوشد ( gushd ) : گوشت
گوشدالو ( gushdalu ) : گوشت دار ، چاق
گوشد ناخون ( gushed nakhun ) : کنایه از خویشاوند نزدیک
گوشدی ( gushdi ) : گوسفندی که بپرورند تا فربه شود و قصابی کنند.
گوش تیز کردن ( gush tiz kordan ) : گوش تیز کردن ، بلند و سیخ کردن گوش حیوانات برای شنیدن بهتر در مواقع خطر
گوش کر کنگ ( gush kar konag ) : حشره ی خزنده ای که می گویند در خواب وارد گوش می شود.
گوشکف ( gushkof ) : گوشت کوب
گوشگ ( gushag ) : حلقه ی نخی بافته شده در پهلو یا بالای جوال به عنوان دستگیره یا محل بستن آن ، حلقه زده شده بر تنگ و ریسمان
گوشگ ماهی ( gushag mahi ) : گوش ماهی ، صدف
گوشمالی بداین ( gushmali badayan ) : تنبیه سبک کردن
گوشواره ( gushvarah ) : گوشواره
گوشه ( gushah ) : گوشه
گوشه بزی ین ( gushah baziyan ) : گوشه زدن ، طعنه زدن
گوشه کنار ( gushah kenar ) : اطراف و کنج ها
گوشه کنایه ( gushah kenayah ) : سخنان نیش دار و بیهوده
گو شیری ( gowve shiri ) : گاو شیرده
گوگل ( gow gal ) : گله گاو
گوگل پا ( gow gala pa ) : مراقب و نگهدارنده ی گله ی گاو
گول بخوردن ( gul bakhordan ) : گول خوردن ، فریب خوردن
گول بزی ین ( gul baziyan ) : گول زدن
گولوگولو ( gulu gulu ) : آوازی برای آرام و هدایت کردن گوساله
گولّتا ( gullata ) : گلوله  ،  گلوله نخ
گولّه ( gullah ) : گلوله ، کروی شکل ، قطعه
گولّه زاغال ( gullah zaghal ) : گلوله زغال ساخته شده از خاکه ی زغال
گولّه نمگ ( gullah namag ) : قطعه ای از نمک سنگ
گولّه بزی ین ( gullah baziyan ) : گلوله زدن ، با تیر شکار کردن
گولّه ی غیب بخوردن ( gullaye gheyb bakhordan ) : تیر غیب خوردن ، ناگهان مردن
گوله کردن ( gullah kordan ) : گلوله کردن ، جمع کردن بدن هنگام خواب در اثر سرما ، خم کردن و فشرده کردن بدن در اثر فشار بار و یا تراکم جمعیت
گولّه گردی ین ( gullah gardiyan ) : به دور خود جمع شدن
گولّه نخ ( gullah nakh ) : گلوله ی نخ
گومیش ( gowmish ) : گاو میش
گون ( gavan ) : بوته تیغ دار معروف که از آن کتیرا گیرند.
گووش بزایی ( gowvesh bazaei ) : گاوش زایید ، کنایه از بد آوردن کسی
گووگ ( gowvag ) : گیاهی با برگ براق وپهن شبیه والک که در بهار از پیاز سنبله ودر مزارع و باغهامی روید.
گووگ کوهی ( gowvag kuhi ) : گیاهی کوهی با برگهایی مشابه اسپرس که میوه اش شبیه میوه ی گیاه گووگ می باشد.
گووه ( govah ) : گوه ، چوب کوچک تراشیده به شکل منشور که در شکاف چوبهای قطور قرار داده می کوبند تا شکافته شوند.
گوهن ( gowhan ) : گاوآهن
گه دنی ( gohdoni ) : مستراح ، کنایه از مکانی به هم ریخته و نامرتب و کثیف
گه گیته ( goh gitah ) : دشنامی است به معنای گه گرفته
گه گیجه بگتن ( goh gijah bagtan ) : سردر گم شدن ، گیج شدن
گیجگاه ( gijgah ) : شقیقه
گیج گیجی بخوردن ( gij giji bakhordan ) : سرگشته به این سو وآن سو رفتن
گیرافتاین ( gireftayan ) : گیرافتادن
گیراگیر ( giragir ) : بحبوحه ی گرفتاری
گیراوردن ( girowrdan ) : گیرآوردن ، یافتن
گیربنداختن ( gir bendakhtan ) : گیرانداختن
گیربداین ( gir badayan ) : گیردادن ، گیرانداختن
گیربی یوردن ( gir biyowrdan ) : گیرآوردن ، یافتن
گیرکردن ( gir kordan ) : گیرکردن
گیرگردی ین ( gir gardiyan ) : گیر شدن ، مسدودشدن
گیره ( girah ) : گیره
گیریه ( giryah ) : گریه
گیریه افتاین ( giryah eftayan ) : گریه افتادن
گیریه بنداختن ( giryah bendakhtan ) : گریه انداختن
گیریه بکردن ( giryah bakordan ) : گریه کردن
گیس ( gis ) : موی بلند ، موی زنان
گیس بربی یه ( gis barbiyah ) : گیس بریده
گیلیم ( gilim ) : گلیم
گیوه ( givah ) : گیوه
گیوه گشاد ( givah goshad ) : کنایه از آدم تنبل

 

FacebookTwitter
نظر (16)
 • علی اکبر لبافی

  گاه گیتن: با عرض پوزش ،معنای این کلمه همان گاه درآوردن است که چند سطر بالاتر بیان شده است. معنای نوشته شده در بالا اشتباه است.

 • علی اکبر لبافی

  گوگگ:قوزک

 • morteza labbafi

  باز هم سلام ! مشتری همیشگی .
  گیزی : حشرهای کوچک که آفت حبوب است .
  گُلچَه :قسمت سرشاخه های درخت که از چند مجموعه برگ تشکیل شده و محل رویش گل و میوه ی درخت است .
  گیس : قسمتی ناپز و غضروف مانند در گوشت پخته که غیرقابل مصرف است .
  گوشد بکفته : گوشت کوبیده
  گُرّان گُرّان : گرماگرم ، اوج داغی بازار یا اقتدار و غرور
  گولّه بَخورد : ( معمولاً در اصطلاح خرس گوله بخورد ) : کنایه از آدم لش و تنبل و سنگین و فربه
  بد نیست در مورد گولَتا خاطره ای را نقل کنم : سال 58 مقارن کودتای حفیظ الله امین در افغانستان ؛ یکی از همولایتی ها که اخبار رادیو را پی گیری می کرد با هیجان اعلام کرد :
  رادیو بگفت افغانستان گولّتا گِردیه !
  و طنز روزگار این که با توجه به حوادث بعدی و ورود ارتش سرخ به آنجا معلوم شد تصادفاً افاضات این همشهری چندان بی ربط هم نبوده !!

 • morteza labbafi

  ضمناً ذیل واژه ی گل ختمی {گل خطمی ) اشتباهاً ختنی تایپ شده است .

 • علی اکبر لبافی

  با تشکر از یار همیشگی
  گل ختنی،گل خدنی،گل خدمی: گل خطمی
  توضیح آنکه تشابه و جایگزینی حروف "ن" و "م" و همچنین "ت" و "د" در گویش برگجونی زیاد است.

 • morteza labbafi

  توضیح دوباره
  گل ختمی اگر گل ختنی هم تلفظ شود خاصه ی گویش برگ جهانی ست .اما در متن مندرج شما بجای معنی واژه درج شده . این مدخل باید به این شکل درج شود :
  گل خدمی ( ختنی ) : گل ختمی

 • morteza labbafi

  گیری نداشت : نزدیک بود ، چیزی نمانده بود { گیری نداشت یه شپلاق بَزَنه زیر گوش من}

 • morteza labbafi

  گَزواره ( آبشار ) : منطقه یا موضعی در دامنه ی فراق کش ؟؟

 • علی اکبر لبافی

  گزواره:کوهی در محل تقاطع رودخانه اندار و میان رود در شوراب وجنوب کوههای مگس خن و توفیق
  گنده سو:کوهی در شمال شرق اندار مابین پشت همند و مگس خن
  گووینی(گوبینی)ن:نام کوه وچشمه ایق در کناررو
  گردنه کوچیک:ناحیه ای در حدفاصل کوه سیاه بند و چال وهرن

 • morteza labbafi

  گندمک = زگیل

 • Esmaeil Esbati

  گزلیک- چاقوی تا نشو

 • ا.ا.

  گُتُرُم: متلک
  گُتُرُم انداز: کسی که متلک می گوید.

 • علی اکبر لبافی

  گووه پی: مسیر، ردیف یا جهت همراستا با حرکت گاو در زمان شخم زدن زمین، همراستا با خط تراز زمین، عمود بر اووه پی(مسیر حرکت آب یا شیب حداکثر)

 • علی اکبر لبافی

  گوش گوش کردن
  گوش گوش افتاین

 • علی اکبر لبافی

  گردگی بداین: بستن یک دور بیشتر طناب پشته یا طناب بار به دور بار یا گرداگرد آن نسبت به شیوه بستن متعارف بار یا پشته. این کار سبب محکمتر شدن بار چارپایان شده و در پشته انسان هم ضمن محکمتر شدن بسته بندی بار، به سبب افزایش اصطکاک میان بار و طناب فشار کمتری به دست فرد باربر وارد شده و کار بسیار آسان می شود تا حدی که فرد می تواند دستانش را از گرفتن سر طنابها رها کند.

 • علی اکبر لبافی

  گفت و گذار = مذاکره
  گفت و گذار کردن = مذاکره کردن


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109