روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت ن


ن

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

نا ( na ) : توان ، قدرت وانرژی

نا آرم ( na arom ) : مضطرب ، نا آرام

نأشه ( nashah ) : نشأه ، کیف وخماری ناشی از مسکرات

نابلد ( nabalad ) : کسی که به محل و کاری آشنا نیست

نابود ( nabud ) : خراب ، نیست

نابود کردن ( nabud kordan ) : نیست کردن ، ازبین بردن

نابود گردی ین ( nabud gardiyan ) : نابود شدن

ناپرهیزی ( پهریزی ) کردن ( napahrizi kordan ) : پرهیز نکردن

ناپیری ( napiyari ) : ناپدری

ناتو ( natowe ) : رند ، مکار ، بدجنس

ناتیرینگ ( natiring ) : تلنگر

ناجونمرد ( najevonmard ) : پست ، ناجوانمرد

ناحساب ( nahesab ) : بی مورد ، نادرست

ناخون ( nakhun ) : ناخن

ناخون بزی ین ( nakhun baziyan ) : به هم زدن ناخن دوانگشت شصت به هم که معتقد بودند شگون نداشته و اسباب دعوا ومشاجره می گردد.

ناخون بگتن ( nakhun bagtan ) : کوتاه کردن ناخن

ناخونده ( nakhondah ) : دعوت نشده ، ناخوانده

ناخونگ بزی ین ( nakhunag baziyan ) : ناخنک زدن

نادن ( nadon ) : نادان

نادنی کردن ( nadoni kordan ) : نادانی کردن ، ازروی جهل مرتکب کار ناشایستی شدن

نارس ( naras ) : میوه ی نرسیده ، حبوبات دیر پز

نارو ( narowe ) : فریب ، حیله ، حیله گر ، فریبکار

نارو بزی ین ( narow baziyan ) : نارو زدن ، خلف وعده کردن

ناره ( narah ) : نعره ، آوازبلند ، صدای نعره ی گاو

ناره بزی ین ( narah baziyan ) : نعره کشیدن حیوانات

ناره بکشی ین ( narah bakashiyan ) : نعره زدن

ناز ( بفروختن ) برفوختن ( naz barfukhtan ) : نازفروختن

نازبکشی ین ( naz bakashiyan ) : نازکشیدننازپرورده : آنکه بانازونعمت بزرگ شده است ، نازپرورده

نازدنه ( naz donah ) : نازدانه ، نازپرورده

نازنین ( nazenin ) : نازنین

ناسلمتی ( nasalomati ) : ناسلامتی ، قید نارضایتی

ناسور ( nasur ) : زخم بهبود یافته ی حساس ، پوست دستی که در اثر کار زیاد نزدیک به زخم شدن است.

ناسور گردی ین ( nasur gardiyan ) : ناسور شدن

ناشدا ( nashda ) : ناشتا ، صبحانه نخورده

ناشدایی ( nashdaei ) : صبحانه ، صبحانه مختصر وسریع

ناغافل ( naghafel ) : ناگهان ، بدون مقدمه ، غافلگیرانه

نافرمن ( nafarmon ) : نافرمان ، سرکش

نافرمنی ( nafarmoni ) : سرکشی ، اطاعت نکردن

ناق ( nagh ) : نای ، گلو ، گردن

ناقص ( naghes ) : ناتمام ، علیل ، مجروح

ناقلا ( naghola ) : رندوزرنگ ، سخت ومشکل

ناکار ( nakar ) : مجروح وزخمی ، آسیب دیده

ناکس ( nakes ) : ناکس ، پست وفرومایه

نالن ( nalon ) : نالان ، ناله کنان

نالش ( nalesh ) : ناله ، صدایی که در اثر خستگی یا بیماری ودرد بروز داده می شود.

نالش بکردن ( nalesh bakordan ) : ناله کردن در اثر خستگی یا بیماری ودرد

ناله ( nalah ) : ناله

ناله بکردن ( nalah bakordan ) : نالیدن

نامهرون ( namehravon ) : نامهربان

نامی ( nami ) : نامدار ، مشهور

ناها ( naha ) : هست ، نهاده است ، آماده است

ناهار قلین ( nahar ghalyon ) : صبحانه ، صبحانه با تجملات و فرصت کافی و در منزل

ناهال ( nahal ) : نهال

نبات ، نوات ( nabat ) : نبات

نبیره ( nabirah ) : نوه ی نوه ، فرزندفرزند نوه

نتراشی یه ( naterashiyah ) : نتراشیده ، زمخت

نترس ( natars,netars ) : شجاع ، بی باک

نتیجه ( natijah ) : نتیجه ، بهره ، فرزند نوه

نجست ( najest ) : نجس

نحس ( nehs ) : نحس

نخاله ( nokhalah ) : نخاله

نخر ( nekhr ) : نرخ ، قیمت

نخسه ، نسخه ( nokhsah ) : نسخه ، نوشته وکتاب

نخنده ( nakhondah ) : نخوانده ، دعوت نشده

نخ نما ( nakhnoma ) : فرش یا مخمل کرک رفته ، کنایه از چیزی کهنه

نخود او ( nokhod owve ) : نخودآب

نخور ( nakhor ) : خسیس وممسک

ندار ( nedar ) : فقیر و بی چیز

ندنم کاری ( nedonamkari ) : ندانم کاری ، سهل انگاری

ندی بدی ( nadi badi ) : ندید بدید ، چشم دل گرسنه

ندیه ( nadiyah ) : نادیده ، فرزند نبیره

ندیه بگتن ( nadiyah bagtan ) : نادیدم گرفتن

نر ( nar ) : نوع مذکر ، کنایه از فردی شجاع وبعضا بد قلق

نربخورده ( nar bakhordah ) : حیوان ماده ای که نرخورده باشد

نردون ( nardevon ) : نردبان

نرذ ( narz ) : نذر ، پیمان با خدا ، صدقه وخیرات

نرذ نیاز ( narze niyaz ) : خیرات ومبرات

نرذی ( narzi ) : نذری

نرذی هاداین ( narzi hadayan ) : نذری دادن

نرفین ( narfin ) : نفرین

نرفین کردن ( narfin kordan ) : نفرین کردن

نرگ ( narag ) : درختی که بار نمی دهد.گیاهان از گونه نامناسب

نرم خاکگ ( narmah khakag ) : خاک نرم

نرمگ ( narmag ) : نرمه ی و پودر اجسام مانند خاک

نرم گردی ین ( narm gardiyan ) : نرم شدن

نرمه ( narmah ) : ریزه ی چیزها مانند نرمه ی نان و نرمه ی علف ، کش باریک وکوچک برای ساخت تیرو کمان

نرمه ی گوش ( narmaye gush ) : لاله ی گوش

نرو ( narove ) : نر و کنایه از بدجنس وبدقلق

نروگ ( narog ) : نرگ کوچک ، درخت یا گیاه بی بار و نامناسب

نرّه غول ( narrah ghul ) : کنایه از آدم بزرگ اندام و کم عقل

نزّیک ( nazzik ) : نزدیک

نسبت ( nesbat ) : ارتباط ، خویشی

نسم ( nesom ) : نسار ، نسا ، طرف سایه یا رو به شمال کوهها و یا دامنه آن ، زمین های پشت به خورشید و سایه

نسق ( nasagh ) : تنبیه

نسق کردن ( nasagh kordan ) : تنبیه بدنی کردن

نسق بکشی ین ( nasagh bakashiyan ) : ادب و تنبیه کردن به صورت غیر مستقیم و غیر بدنی ، ترساندن

نسی یه ( nesiyah ) : نسیه

نشاسته ، نشاسده ( neshastah ) : نشاسته

نشد ( nashd ) : محال و غیر ممکن بودن

نشست ( neshest ) : نشست ، فرونشست زمین زیر خانه یا دیوار

نشست کردن ( neshest kordan ) : نشست کردن

نشست وبرخاست ( neshesto barkhast ) : معاشرت وهمنشینی

نشن ( neshon ) : نشان ، علامت ، هدف

نشن بداین ( neshon badayan ) : نشان دادن

نشن کردن ( neshon kordan ) : علامت نهادن ، دختری را پیشاپیش برای نامزدی کسی انتخاب کردن

نشنه ( neshonah ) : نشانه ، هدف

نشنه بگتن ( neshonah bagtan ) : نشانه گرفتن

نشنی ( neshoni ) : نشانی

نصب ( nesb ) : نصف

نصب کاره ( nesba karah ) : نیمه تمام

نطفه ( notfah ) : نطفه

نظر ( nazar ) : نگاه ، چشم زخم

نظربخوردن ( nazar bakhordan ) : چشم زخم خوردن

نظربزی ین ( nazar baziyan ) : چشم زخم زدن

نظر کرده ( nazar kordah ) : نظر کرده ، مورد توجه اولیای دین

نفس بکشی ین ( nafas bakashiyan ) : نفس کشیدن

نفس تازه کردن ( nafas tazah kordan ) : اندک استراحت کردن

نفس تنگی ( nafas tangi ) : دشواری تنفس

نفس نفس بزی ین ( nafas nafas baziyan ) : تندتند نفس کشیدن

نفش ( nafsh ) : نبش ، پهلو ، کنار

نفق ( nafgh ) : نفخ

نفله ( neflah ) : تلف شده و از بین رفته ، کنایه از انسان بی خاصیت و بی عرضه و مردنی

نفله کردن ( neflah kordan ) : ازبین بردن ، هدر دادن

نفله گردی ین ( neflah gardiyan ) : نفله شدن

نقّاره ( naghgharah ) : طبلی که با چوب نوازند.

نق بزی ین ( negh baziyan ) : نق زدن ، غرغرکردن

نقره ( noghrah ) : نقره

نقره داغ ( noghrah dagh ) : کنایه از تنبیه سخت

نقشه ( naghshah ) : نقشه

نقصن ( noghson ) : نقصان ، کمی ، ناتمامی

نکره ( nakarah ) : زشت و خشن ، ناموزون

نک ونال کردن ( nekonal kordan ) : نق نق کردن ، شکوه کردن

نگاه ( neghah ) : نظر ، حفاظت

نگاه داشتن ( neghah dashtan ) : نگه داشتن ، متوقف کردن ، حفظ کردن

نگاه کردن ( neghah kordan ) : نگاه کردن

نگردی ینی ( nagardiyani ) : نشدنی

نگمه ( nagmah ) : پاسخی از روی بی حوصلگی به کسی که نه می گوید.

نگوته ( nagutah ) : ناگفته

نل ( nal ) : نعل

نلبند ( nalband ) : نعلبند ، آنکه نعل به پای چارپایان زند.

نلبیکی ( nalbiki ) : نعلبکی ، ظرف کوچک چینی زیر استکان

نل کردن ( nal kordan ) : نعل کردن ، کنایه از ادب کردن کسی

نم ( nom ) : نام

نماز ( nomaz ) : نماز

نمایش بداین ( nemayesh badayan ) : نمایش دادن

نم بکشی ین ( nam bakashiyan ) : نم کشیدن

نمت ، نمد ( namat ) : نمد ، فرش ساخته شده از پشم فشرده

نمدار ( nomdar ) : نامدار

نمدبمالی ین ( na ) : نمد مالیدن ، فرش نمدی ساختن

نمره ( nomrah ) : نمره

نمزه ( nomzah ) : نامزد

نمزه بگتن ( nomzah bagtan ) : نامزد گرفتن

نمزه مست ( nomzah mast ) : کسی که در دوران نامزدی رفتارش غیر طبیعی شده و ذهنش مشوش است.

نمزه وازی ( nomzahvazi ) : نامزد بازی

نمچه ( nomchah ) : نامه که معمولا در ترکیب با کلمات دیگر ادا می شود. مانند روزگ نمچه

نمگ ( namag ) : نمک

نمگ به حرم ( namag be harom ) : نمک نشناس

نمگ بزی ین ( namag baziyan ) : نمک زدن

نمگ پاش ( namagpash ) : نمکدان

نمگدن ( namagdon ) : نمکدان

نمگ دپاختن ( namag dapakhtan ) : نمک پاشیدن

نمگ گیر گردی ین ( namag gir gardiyan ) : نمک گیر شدن

نم نا ( name na ) : رطوبت شدید

نمور ( namur ) : نمناک

نمونه ( namunah ) : نمونه

نمه ( nomah ) : نامه

نمی ( nomi ) : نامی

نن ( non ) : نان

نن اوور ( non owvar ) : نان آور

نن دوستن ( non davastan ) : نان بستن ، پختن نان

نن رسن ( non reson ) : نان رسان ، آنکه به دیگران سود می رساند.

ننگ ( neng ) : ننگ ، بی آبرویی

ننگ اوور ( neng owvar ) : ننگ آور

ننو ( nanu ) : بستری که به دوستون بندند و طفل را در آن بخوابانند.

ننوا ( nonva ) : نانوا

ننوایی ( nonvaei ) : نانوایی

ننو دوستن ( nanu davastan ) : ننو بستن ، ننو درست کردن

ننه ( nanah ) : مادر ، مامان

نو ( nowve ) : تازه ، ناو ، تیری که میان آن را خالی کرده اند.

نوات ( navat ) : نبات ، شکربلورین

نواله ( navalah ) : آرد مخصوص گلوله شده که به گاو می دهند.

نوبر ، نوور ( nowbar ) : میوه وهر چیز تازه رسیده

نوبرکردن ( nowbar kordan ) : از محصول یا میوه پیش رس خوردن

نوبرنه ( nowbaronah ) : نوبرانه

نوچه ( nowchah ) : وردست

نوحه ( nowhah ) : نوحه ، مرثیه

نوحه خن ( nowhah khon ) : نوحه خوان

نوخنه ( nowkhonah ) : نوخانه ، جوانی که تازه ازدواج کرده و زندگی جدیدی فراهم نموده است.

نودن ( nowdon ) : ناودان

نورس ( nowras ) : نوجوان ، میوه ی تازه رسیده

نورعلی نور ( nuro alanur ) : خیلی عالی ، خیلی خوب

نوشته ( neveshtah ) : عریضه

نو عید ( nowva eid ) : نخستین عید بعد از مردن فردی که به دیدار بستگان او می روند.

نوکردن ( nowkordan ) : تجدید کردن

نو کیسه ( nowkisah ) : نوکیسه

نومود ( numud ) : ظهور ، نمود

نومودار ( numudar ) : نمودار

نومود کردن ( numud kordan ) : جلوه کردن ، به چشم آمدن

نوه ( navah ) : فرزند فرزند

نوه نتیجه ( navah natijah ) : کنایه از دودمان وفرزندان کسی

نووه ( nowvah ) : ناوه

نیرنگ بزی ین ( neirang baziyan ) : گول زدن

نیدر ( neidor ) : مکانی در مسیر میان رود

نیزه ( neyzah ) : نیزه

نیزه کر ( neyzah ker ) : صخره ای نیزه مانند در میان رود.

نیست گردی ین ( nist gardiyan ) : نابود شدن

نیش بزی ین ( nish baziyan ) : نیش زدن

نیشتر ( nishtar ) : آلت فلزی نوک تیز جراح و رگ زن

نیشین ( nishin ) : انتهای روده بزرگ که گاه دراثر ناراحتی بیرون می زند.

نیشین در اوردن ( nishin darowrdan ) : به معنی از ریشه کندن و نابود کردن

نی قلین ( ney ghalyon ) : کنایه از فرد بسیلر لاغر ، لوله سوراخ دار قلیان

نیم بند ( nimband ) : نیم پخته

نیم تنه ( nimtanah ) : لبلسی مشابه کت که نصف بالای تنه را می پوشاند.

نیم سوز ( nimsuz ) : چوب نیم سوخته

نیمه ( nimah ) : نیمه ، نصفه

نیمه جن ( nimah jon ) : نیمه جان ، بیمار مشرف به مرگ

نیمه رس ( nimah ras ) : میوه ای که کاملا نرسیده است.

نیمه کاره ( nimah karah ) : کار ناتمام ، نیمه کاره

نی نی یگ ( niniyag ) : کودک دوست داشتنی ، خطاب محبت آمیز کودک

نیهیب ( nihib ) : نهیب ، ترس وبیم ، تهدید ، هل ، تکان

نیهیب بداین ( nihib badayan ) : تکان دادن ، هل دادن

نیهیب بزی ین ( nihib baziyan ) : تشرزدن ، ترساندن

نه بدتر ( nabadtar ) : فک وفامیل و پدر ومادر در حواله دادن ناسزا

 

FacebookTwitter
نظر (0)

تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109