روستا برگ جهان، لواسان، لواسانات، طبیعت گردی، کوه نوردی

شما اینجا هستید: فرهنگ لغت و


و

فرستادن به ایمیل چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

وا ( va ) : باز ، گشاده ، شکفته
وابزی ین ( vabaziyan ) : پس زدن جنس بد و فاسد
وابزی یه ( vabaziyah ) : وازده
وابستگی ( vabestagi ) : خویشاوندی ، ارتباط
وابسته ( vabestah ) : خویشاوند ، مربوط
واجار ( vajar ) : شایع ، مشهور
واجارکردن ( va ) : شایع کردن ،
واجارگردی ین ( vajar gardiyan ) : شایع شدن
واجبی ( vajebi ) : داروی نظافت
واچی ین ( vachiyan ) : برشمردن ( سرواچی ین : سرشمردن )
واخورده ( vakhordah ) : پس زده ، کالای از رواج افتاده
وادارکردن ( vadar kordan ) : واداشتن ، مجبور کردن
وادار گردی ین ( vadar gardiyan ) : مجبور شدن
واداین ( vadayan ) : خسته شدن ، تکیه دادن ، خم دادن دیوار یا ستون
وارد گردی ین ( va gardiyan ) : واردشدن
وارسی ( varasi ) : سرکشی وبازدید
وارونه ( varunah ) : برعکس ، سروته
واره ( varah ) : باره ، مرتبه ، دفعه
واریز ( variz ) : ریزش کوه ودیوار وسقف ونظایرآنها
واز ( vaz ) : باز
واز کردن ( vaz kordan ) : بازکردن
واز گردی ین ( vaz gardiyan ) : بازشدن
وازوولنگ ( vazo velang ) : بی در وپیکر
وازی ( vazi ) : بازی
وازیگوش ( vazigush ) : بازیگوش
واستارندن ( vastarondan ) : ایستاندن
واستاین ( vastayan ) : ایستادن
واسته ( واستن (   ( vastah ) : برای ، به جهت
واشاین ( vashayan ) : وارفتن
واشور کردن ( vashur kordan ) : شستن برنج وگندم وعدس و امثال آن
واشین جن ( vashinjan ) : -- <ماشین جن
وافور ( vafur ) : بافور
واکردن ( va kordan ) : بازکردن
واکشی ین ( vakashiyan ) : درازخواباندن ، گستردن ، کشیدن وبستن
واکشی یه ( vakashiyah ) : درازخوابانیده
واگردی ین ( vagardiyan ) : بازشدن ، شکفته شدن
واگو ( vagu ) : بازگو
واگو کردن ( vagu kordan ) : بازگو کردن
واگیتن ( vagitan ) : بازگرفتن
والگ ( valog ) : سبزی کوهی معروف ، والک
والنگ ( valang ) : تاخیر و لنگ ماندن نوبت آب
وامندن ( vamondan ) : خسته ومانده شدن ، ازرفتن افتادن
وامنده ( vamondah ) : خسته ومانده
واناین ( vanayan ) : وانهادن
واهلی ین ( vaheliyan ) : نهادن ورها کردن ، تنها گذاشتن و ترک کردن
واهشتن ( vaheshtan ) : نهادن و رها کردن ، تنها گذاشتن وترک کردن
واهمه ( vahemah ) : ترس
وباه ( vabah ) : وبا
وجب ( vejab ) : وجب
وجه ووجه ( vaja vujah ) : <-- ورجه وورجه
وخت ( vakht ) : وقت ، زمان
وخت گل نی ( vakhte gole nei ) : هیچ وقت ، هیچ گاه
وخف ( vakhf ) : وقف
وخم ( vakhm ) : وقف
وخمی ( vakhmi ) : وقفی
ودرندن ( vadarondan ) : دراندن وپاره کردن
ودری ین ( vadariyan ) : دریدن وپاره شدن
وذّاری یات ( vazzariyat ) : کنایه از دشواری وسختی ، درماندگی ، بدبختی
ور ( var ) : پهلو ، طرف ، کنار ، بر ، توان مالی
ورّاج ( verraj ) : پرحرف
وراگیتن ( varagitan ) : درکنارخود گرفتن و نوازش کردن ، درکنارخودجا دادن
ورانداختن ( varendakhtan ) : برانداختن
ورنداز ( varendaz ) : برآورد ، تخمین ، بادقت نگاه کردن
ورایماین ( varimayan ) : برآمدن ، تخمیر شدن خمیر ، ازجاکنده شدن ، جوجه شدن تخم پرندگان
وراورد ( varavord ) : براورد ، بررسی
وراوردکردن ( varowrdan ) : برآورد کردن ، نگاه کردن وبررسی کردنپ
وراووی ین ( varaviyan ) : پیچیدن رشته و نخ و طناب ومانند آنها به دور هم یا چیز دیگر ، دورپیچ کردن
ورجه وورجه ( varja vurjah ) : جست وخیز ، بالا و پایین پریدن ، غلتیدن و پیچیدن در خواب
ورچی ین ( varchiyan ) : برچیدن ، جمع کردن
ورخوردن ( varkordan ) : برخوردن
ورز ( varz ) : کشیدن ومالیدن
ورزبداین ( varz badayan ) : ورزدادن
ورزو ( varzowve ) : ورزا ، گاو شخم زنی
ورزی ین ( varziyan ) : برزدن دامن وآستین وپای شلوار
ورشاین ( varshayan ) : وررفتن ، بازی و دستمالی کردن
ورشکست ( varshekest ) : ورشکست
ورشکست گردی ین ( varshekest gardiyan ) : ورشکست شدن
ورف ( varf ) : برف
ورف انداز ( varfendaz ) : جایی که برف هربام ریخته می شود.
ورف رون ( varfarun ) : برف روب ، وسیله ای شبیه پارو
ورفتاین ( vareftayan ) : برافتادن ، ازرده خارج شدن
ورقلمبی یه ( vargholombiyah ) : بالا زده ، برآمده
ورکت ( varkat ) : برکت
ورکت کردن ( varkat kordan ) : برکت کردن
ورکت کرده ( varkat kordah ) : برکت کرده ، دعایی که برای جلوگیری از نظر خوردن هنگام تعریف ازفراوانی چیزی بیان می شود.
ورکشی ین ( varkashiyan ) : برکشیدن پاشنه گیوه وکفش ، بالا کشیدن
ورگردندن ( vargardondan ) : برگرداندن
ورگردی ین ( var gardiyan ) : برگشتن
ورگزارکردن ( vargozar kordan ) : برگزارکردن
ورمال ( varmal ) : اریبی سینه کوه
وروی ین ( varowviyan ) : برآوردن ، نخ یا طناب ورشته ای را دور چیزی پیچیدن
وره ( varah ) : بره
وز ( vez ) : برآمدگی و جوش در ماست وخمیر
وزبزی ین ( vez baziyan ) : وز زدن
وزنه ( vaznah ) : وزنه
وز وز ( vez vez ) : ویزویز ، صدای پشه ومگس
وست ( vast ) : بس ، کافی
وست کردن ( vast kordan ) : بس کردن
وسمه ( vasmah ) : رنگی سیاه برای ابرو
وشده ( vashdah ) : چوب نیم سوز ، زغال نامرغوب
وصله پینه ( vaslah pinah ) : وصله پینه
وض ( vaz ) : وضع
وضوبگتن ( vuzu bagtan ) : وضو گرفتن
وعده ( vadah ) : وعده ، مرتبه ، قول وقرار
وعده بگتن ( vadah bagtan ) : دعوت کردن به مهمانی
وعده سرخرمن ( vadah sare khrman ) : وعده ی دیر مدت ، وعده دروغ
وق ( vagh ) : واق يا صدای سگ
وق وق ( vagh vagh ) : واق واق
وق وق کردن ( vagh vagh kordan ) : واق واق کردن ،  گریه یا اصطلاحا ونگ ونگ کردن نوزادان
وکشی ین ( vakashiyan ) : برکشیدن
وگتن ، وگیتن ( vagtan ) : برداشتن
ول ( val ) : چپ و پیچ دار ، کج
ولار بداین ( velar badayan ) : انجام کاری با سرعت وقدرت ، حمله ور شدن به انجام کاری
ولد چاموش ( valade chamush ) : حیوان یا فرد بی آرام وقرار ، حیوان یا بچه ی حرف نشنو
ولدره ( valdarah ) : چشمه ای بین کوه توفیق و سیاغار
ول کردن ( vel kordan ) : رها کردن ، مهار چیزی را رها کردن
ول گردی ین ( vel gardiyan ) : رها شدن ، بی عار وبیکار ماندن
ول مطّلی ( velmattali ) : انتظار بیخودی ، صرف وقت بیهوده
ول وول ( valevul ) : کج ومعوج
ولنگ وواز ( velengovaz ) : باز و از هم گشاده ، بی در وپیکر ، بی قید وبند
ول وله ( velvelah ) : شوروغوغا ، همهمه
ولهرده ( valhordah ) : درهم وبی نظم
ون ( ven ) : درخت زبان گنجشک
ونجرستنگ ( venjerestonag ) : مکانی در مسیرمرغ بعد از قلعه و نرسیده به یرده زا
ونگ ( vang ) : بانگ و صدای سگ و گربه
ونگ ونگ ( vang vang ) : صدای گریه کودکان
ونمده ( venamadeh ) : نام قدیم روستای نیکنامده
ووج ووج ( vujvuj ) : پچ پچ ، حرف آهسته و نامفهوم
وهله ( vahlah ) : مرحله ، مرتبه ، بار
وهمن ( vahman ) : بهمن
ویارنه ( viyaronah ) : غذایی که برای زن ویاردار تهیه کنند.
ویاس ( viyas ) : کش ، باز شدن اعضا از یکدیگر ، خمیازه
ویاس بداین ( viyas badayan ) : کشیدن به این طرف وآن طرف ، عزم اراده ای مصصم داشتن برای انجام کاری با سرعت وقدرت
ویتیگ ویتیگ ( vitig vitig ) : جنبش حشره ی تازه از تخم در آمده
ویتیگ ویتیگ کردن ( vitig vitig kordan ) : جنب و جوش و تکان خوردن سریع
ویجین ( vijin ) : وجین
ویجین کردن ( vijin kordan ) : وجین کردن
ویرن ( veiron ) : ویران ، خراب
ویرنه ( veironah ) : ویرانه ، خرابه
ویراهه ( veirahah ) : بیراهه
ویل ( veil ) : چاهی است خیلی عمیق
وینی ( vini ) : بینی

 

FacebookTwitter
نظر (5)
 • داود  - ویلیک

  این یکی را هم لطفا اضافه کنید:
  ویلیک: میوه ای وحشی به رنگ بنفش با مزه‌ی ترش و شیرین و هسته های متعدد شبیه زالزالک.

 • morteza labbafi


  سلام

  مهندس مي بينم كه ماهي به دمش رسيده !خسته نباشي ! سه وا‍‍ژه و يكي دو توضيح :
  والاهه ( به تشديد لام ) = والله ، قسم به خدا
  ول بَدايَن : باد معده زدن
  وَلَِنده (valenda)= آدم ضعيف ( از جميع جهات ) و غيرقابل اعتنا
  در مورد " ونجرستونگ " بد نيست بدانيم در اطراف كجور روستايي به نام " ونجرستاق " ( يا پنجگرستاق ) وجود دارد . در برگ جهان محلات و مناطقي وجود دارد كه با نام آنها مناطق و روستاهايي در مازندران ، گيلان و حتي سمنان ديده مي شود كه اين نكته در بررسي مهاجرت طوايف برگ جهاني بسيار مهم است .
  در مورد واژه ي " ولار " نيز مهندس عزيز توجهي به كاربرد " يه ولار " ( احتمالاً به معناي " يك مقدار ) كرده اگر توضيحي لازم است بفرمايند .

 • علی اکبر لبافی

  آقا مرتضای عزیز
  ضمن خسته نباشید. چندوقتی بود که حضور کتبی شما را در سایت مشاهده نکرده بودم.
  من مشتاقانه منتظر درج مطلبی از شما در مورد تشابه نام مکانهای روستا با روستاهای مکانهای دیگر هستم.
  ولنده را یادم رفته بود. البته با سبکی که من اتخاذ کرده ام باید آن را VALANDAH درج کرد.به معنای آدم شل و وارفته و بی کار وبی عار نیز می باشد.
  یه ولار بسته به محل کاربرد دو معنا دارد.مثلا در علف چینی یا بیل زنی گفته می شود "یه ولار دیه که بدی تمم مگرده" یعنی یکبار دیگر اگر همت کنی یا به انجام کار سریع هجوم ببری.
  در جای دیگر مانند "یه ولار بزی" یا یه ولار بخورد یا یه ولار علف بچی، ضمن آنکه همان معنای نخستین را نیز در بر دارد باز به معنای خیلی است وبرعکس نظر شما معنای یک مقدار نمی دهد. حالا چرا "یک" ابتدای آن می آید و معنا وکارکرد این "یک" چیست نمی دانم.زیرا معنای کلمه به کلمه "یه ولار" یعنی یک خیلی.

 • morteza labbafi

  با سلام به مهندس عزيز !
  اولاً بنده هميشه حضورم در سايت " كتبي " بوده . نكند حضور " شفاهي " هم داشتيم و من بي خبر بوده ام ؟!
  در مورد "ولار" و " يه ولار " معناي دقيق آن را به اندازه ي شما نمي دانم . فقط تا جايي كه يادم هست و برداشت خودم از فحواي كلام در گفتگوها ، همان بود كه نوشتم . در مازندران " ولار " به معناي : گشاد و باز - وارفته - پراكنده - تداول دارد و مصدر" ولار هدائن (بدائن در برگ جهاني ) " ، به معناي پهن كردن - افشان كردن - و بازكردن بكار مي رود كه بسيار بعيد مي دانم با " ولار " متداول در برگ جهان " ربطي داشته باشد . در فرهنگ هاي فارسي و تركي نيز براي آن معنايي نيافتم . اما به نظر نمي رسد معناي مطلق آن " خيلي "باشد. شايد بتوان اين وا‍ژه را با " يه فَص " ( يك فصل } در لهجه ي تهراني قياس كرد . { يارو يه فص كتك خورد } كه واضح است معناي مطلق آن به تنهايي " خيلي " يا " مقداري " نيست .
  در مورد جاينام هاي مشترك در برگ جهان و ديگر نقاط نيز ، طبق معمول اگر عمري بود ...

 • علی اکبر لبافی

  مراجعان سایت دو گروهند: آنان که می آیند و می خوانند و می روند. وآنانکه می آیند و می خوانند و نکته ای می نویسند و می روند. گروه نخست مراجعان شفاهی و گروه دوم مراجعان کتبی اند.
  در مورد یه ولار کاملا درست اشاره کردید. یک معنای آن همان یه فص است. معنای دیگر همان همت مضاعف در انجام کار مضاعف است.


تنها کاربران عضو شده در سایت می توانند نظر خود را ارسال کنند!
اگر در سایت عضو هستید با نام کاربری و رمز عبور خود در سایت وارد شوید
برای ارسال نظر لطفاً قوانین سایت را در نظر داشته باشید...


 
 
 
 

فرهنگ لغات برگجهانی

محبوب ترین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

آخرین مطالب


Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/cmatcar7/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109